II. ÚS 57/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 57/1997

Ústavný súd, dátum 09.09.1997, sp.zn. II. ÚS 57/1997

II. ÚS 57/1997 9.9.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/999687a2-eb16-461a-b645-37a5b3bb6b66/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2057_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II. ÚS 57/97 -11 UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. septembra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom vo veci porušenia základných ľudských práv zaručených Ústavou Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie j

r Ustavnému súdu Slovenskej republiky bolo 29. mája 1997 doručené podanie , bytom , nazvané podnet na porušenie základných ľudských práv občana zaručených Ústavou Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 1,2 a 4 . Podanie nemalo náležitosti podnetu, preto bola navrhovateľka upozornená na odstránenie jeho vád v určenej lehote. Svojím obsahom opakovane ( ako to je aj v ňom zdôraznené) sa týka vecí, ktoré listom Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj odôvodnením svojho rozhodnutia boli navrhovateľke viackrát vysvetlené. Napriek tomu bola v upozornení na odstránenie vád zo 7. augusta 1997 znovu obšírne informovaná o pôsobnosti Ústavného súdu SR. Lehota na odstránenie vád uplynula 2. septembra 1997.

Kedže do tohoto dňa vady podnetu neodstránila, r

Ústavný súd Slovenskej republiky ho v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. po predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí senátu odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 9. septembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu