II. ÚS 58/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 58/1997

Ústavný súd, dátum 09.09.1997, sp.zn. II. ÚS 58/1997

II. ÚS 58/1997 9.9.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/5ecbeffd-54b8-49f3-a5ef-6291ee5986c6/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2058_97.pdf S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

II. ÚS 58/97 UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. septembra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu Investičného fondu PSIPS a. s., Banská Bystrica, zastúpeného JUDr. Vladimírom Šebom, Bratislava vo veci porušenia čl. 46 ods. 1, 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 4 Sž 41/96 takto

rozhodol:

Podnet Investičného fondu PSIPS a. s., Banská Bystrica p r i j í m a na ďalšie konanie. Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd SR ) bol 8. 7. 1997 doručený podnet Investičného fondu PSIPS a. s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, zastúpeného JUDr. Vladimírom Šebom, komerčným právnikom, Panenská 7, Bratislava. Obsahom podnetu je návrh na začatie konania na základe podnetu o porušení práv navrhovateľa upravených v čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v právnej veci IF PSIPS a. s. proti Ministerstvu financií Slovenskej republiky v konaní vedenom na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 4 Sž 41/96.

1 Ústavný súd SR pri predbežnom prerokovaní podnetu zisťuje, že tento má r

náležitosti ustanovené zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Podnet smeruje proti porušeniu jedného zo základných ľudských práv - práva na súdnu ochranu a jeho súdnoprocesné princípy, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, preto ho Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 9. septembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu

9 LUjCu -Ču -U-jj-Uj Uj UÝj ii -? Lu Hiuuuuuuuuuuuúu— k o K tŔ j^ T ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY MV/ JfP.T1 O. JJ Box LTI /TEI il- 35 II. ÚS 51/97 Košice 9. 9. 1997 z i <Kp : ímľX f!2 <10 ffiorhvíjn ?.nloq/ uaoiba »:n éinob rí Obecný úrad k rukám starostu >Ii

Hu menné

vvmAiv'kLmwRl cnn/. iíí H >12 ubijH orbir/cJ/ tiiiY/Ibus

Vážený pán starosta,

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol 18. júla 1997 doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade článku 2, bodu 1, písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 26. septembra 1995 č. 21/1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995, prijatého Mestským zastupiteľstvom v Humennom ako uznesenie č. 92 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s článkami 2 ods. 3, 12 ods. 1, prvá veta, 13 ods. 3 a 67, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

i V súlade so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 1 republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov posielam návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby ste sa k ije^m vyjadrili ako účastník konania, vrátane splnenia podmienok platnosti !napadnutého všeobecne záväzného nariadenia (§ 6 zákona o obecnom zriadení) , v lehote 20 d n í odo dňa doručenia. á Príloha: dľa textu

Kane.: opíš 2x ' T ^ d o r u č na adresu spolu s návrhom GP SR spis t. í ; ' H / r r j o d G

spis na lehotu - po lehote predlož

sudkyňa Ústavného súdu SR

í5Í-; •*r.Aaľ

l í r ' ' •' i <' j ■i.; .jj .' t i }1 ij 1 ! (i ■ l í ( Í l H | ,!.. ' J. r / J i ‘ i J.: 4 J1r I /fi/ii) '

j iná ) j obalu* o fiin.itv.'yí ■it i. lifi v;l|Mu:;Of • ri/ni t q o > 1 - r t ľ f o f í u j l ; ■ ) <*'• fi'itobíirííjn o í'.. . : itn*.>ifiMl! »iavífl i j i l i v f 'jjľ't ; orK rps.jl / ja •. 'i ... j{ f * .i ľj U lr i f U í , /í f íí i 1 i / í! j-i n n'. .iI- Vypí^v.oué

Í^O/rí>b rl>/ I t l/t ,>b .■/:.

í' , - W j f ' y ' , / Míl<*í . / f 14 j . ŕ í i j i I, / I -ti ■' - - I , í.*‘ * ' i ; .H 1 T ;

) \i K) ,•) £'> (/i 0,) f , ľn ) ij\ <>' v.-í/l fti'f. 'ototto' i!>y.’oj/f.ivci •>/ 1r/ J :»>! / <■' ' A Í . W f 1 8 i . o f í i o f W / A i ' * ' o a ŕ: / (.. í i q b - - ’'!1

■ o . * q í ', A rl'/i- tí •! a t - o,-:

r i o t 'Ul! , ' u \ y , . ! J > > ; ! ' ) ( ) / o j ' * II 1 \ í í í. i• ) / % .A •' (W.ftoáiiX < 1 J x,

!Ofli/ľ[‘>00;. 1 ,fl ifD" / 0 yb J .ríiv > <"1 ľiiíii i x / i c j íf i

ri:-.ri (y>l - I h . ) ' U v i j í 1) 1 Y r (1 U / í > | f / 11 /í ľ / / f -d í vr*! ir* /1 A C j C t f A:íi'v) <,}/' . l o i ľ ' n : .

i -i > 1,1 • > . ! r •r i . n .i í v 'ä . . r / x l o i •y ŕ v| j! o u J n h i u n i f i 1’ 1 ýioir...iín.boí| , . K J i u - \ ťi 1

. (yi{<,! •/ i írf ;.fl rJi u it;\ n ,

9