II. ÚS 6/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 6/1997

Ústavný súd, dátum 04.02.1997, sp.zn. II. ÚS 6/1997

II. ÚS 6/1997 4.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/bb2f0455-b81c-4d45-8d7c-cdf4f8c4cc56/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%206_97.pdf II. ÚS 6/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom , vo veci odvolania proti rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach zo 16. októbra 1996 sp. zn. 4 S 185/96 takto

r o z h o d o l :

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

O d ô v o d n e n ie

23. decembra 1996 doručila na Ústavný súd Slovenskej republiky písomné podanie označené ako "odvolanie proti rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 16. 10. 1996 pod č. j. 4 S 185/96".

Keďže toto podanie nemalo náležitosti ani formálne, ani obsahové, ktoré vyžaduje ustanovenie § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., bola písomne 9. januára 1997 vyzvaná doplniť podanie o zdôvodnenie návrhu. Výzvu na odstránenie nedostatkov podania aj s určenou lehotou na ich odstránenie (15 dní odo dňa doručenia výzvy) menovaná podľa doručenky z pošty prevzala 13. januára 1997. Lehota na odstránenie nedostatkov už uplynula a keďže vo výzve bola upozornená na následky nesplnenia výzvy, ústavný súd na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona podnet odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Košice 4 . februára 1997

Za správnosť op u: JUDr. Anna D a n i e lčá k o v á Irena Makovická predsedníčka senátu