II. ÚS 60/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 60/1997

Ústavný súd, dátum 01.10.1997, sp.zn. II. ÚS 60/1997

II. ÚS 60/1997 1.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/3d8418ef-9033-4a05-8dd0-9919afcf0799/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2060_97.pdf II. ÚS 60/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Sl ovens kej r ep u bl i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996 s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami takto

rozhodol:

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky sa p r i j í m a na ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 27. augusta 1997 doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Obecného zastupiteľstva Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým vyhlásilo byty v bytovom dome č. p. na parcele v Horných Obdokovciach za služobné byty s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1, vetou prvou, čl. 13 ods. 3, čl. 46 ods. 1 a 2, vetou prvou, čl. 67 vetou prvou, čl. 71 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 Ústavy 2

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Košice 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Irena Makovická predseda senátu - 2 -

Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 1 ods. 1, 2, 6 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájornom bytu a s bytovými náhradami.

Jednou z oprávnených osôb na podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy je aj generálny prokurátor (čl. 130 ods. 1 písm. c) ústavy) . Návrh generálneho prokurátora v tejto veci spĺňa všetky náležitosti ustanovené v § 20 ods. 1 a § 37 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z.

Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konám pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon č. 38/1993 Z. z.) návrh na začatie konania prerokoval na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, pričom zistil, že návrh patrí do jeho rozhodovacej právomoci, obsahuje náležitosti ustanovené zákonom, podala ho oprávnená osoba a je prípustný (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Z uvedených dôvodov ústavný súd návrh generálneho prokurátora podľa § 25 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. prijíma na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: II. ÚS 60/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Sl ove ns ke j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996 s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami takto

rozhodol:

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky sa p r i j í m a na ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dna 27. augusta 1997 doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Obecného zastupiteľstva Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým vyhlásilo byty v bytovom dome č. p. na parcele v Horných Obdokovciach za služobné byty s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1, vetou prvou, čl. 13 ods. 3, čl. 46 ods. 1 a 2, vetou prvou, čl. 67 vetou prvou, čl. 71 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 Ústavy - 2 -

Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 1 ods. 1, 2, 6 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájomom bytu a s bytovými náhradami.

Jednou z oprávnených osôb na podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy je aj generálny prokurátor (čl. 130 ods. 1 písm. c) ústavy) . Návrh generálneho prokurátora v tejto veci spĺňa všetky náležitosti ustanovené v § 20 ods. 1 a § 37 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z.

Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon č. 38/1993 Z. z.) návrh na začatie konania prerokoval na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, pričom zistil, že návrh patrí do jeho rozhodovacej právomoci, obsahuje náležitosti ustanovené zákonom, podala ho oprávnená osoba a je prípustný (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Z uvedených dôvodov ústavný súd návrh generálneho prokurátora podľa § 25 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. prijíma na ďalšie konanie.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: J U D r. Július Č e r n á k p redseda senátu