II. ÚS 61/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 61/1997

Ústavný súd, dátum 08.10.1997, sp.zn. II. ÚS 61/1997

II. ÚS 61/1997 8.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/3c894847-b854-4653-9a84-21430e429ed5/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2061_97.pdf Sú s t a v n ý súd s r PSČ 042 G5 v KOŠICIACH Hlavná 72 J5

II. ÚS éV/97

Slovenská republika Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2_. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , , o preskúmanie správnosti rozsudkov Okresného súdu vo Vranove n/Topľou z 15. mája 1996 sp. zn. 7 C 673/95 a Krajského súdu v Košiciach z 15. mája 1997 sp. zn. 18 Co 347/96 takto

rozhodol: U Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podaním došlým na Ústavný súd Slovenskej republiky 23. septembra 1997 domáha sa preskúmania správnosti rozsudkov Okresného súdu vo Vranove n/Topľou z 15. mája 1996 sp. zn. 7 C 673/95 a Krajského súdu v Košiciach z 15. mája 1997 sp. zn. 18 Co 347/96 v jeho právnej veci ako žalobcu proti žalovanej o zrušenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy a vrátenie 265.000 Sk. V podaní uviedol, že na dohováranie predal svoj dom s tým, že mu sľubovala ho dochovať. Teraz je však v starobinci, má pocit nespravodlivosti, keďže už nič nemá.

Z dokladov priložených podnecovateľom vyplýva, že kúpnou zmluvou z 20. júna 1994 predal svoju domovú nehnuteľnosť v katastrálnom území Hanušovce n/Topľou za 270.000 Sk. O dva mesiace, 24. augusta 1994, uzavrel zaopatrovaciu zmluvu s , podľa ktorej sa táto zaviazala *

2

poskytnúť podnecovateľovi doživotné bývanie v rodinnom dome v obci a súčasne sa zaviazala ho dochovať a doopatrovať, vrátane poskytnutia iných nevyhnutných služieb do konca života a zabezpečiť pohreb v Hanušovciach, so zachovaním všetkých zvyklostí v mieste pohrebu obvyklých. Tiež mu má postaviť na vlastné náklady pomník. Za tieto služby a záväzok podnecovateľ vyplatil finančné prostriedky získané za odpredaj svojej domovej nehnuteľnosti.

Podnecovateľ podal proti menovanej žalobu o určenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy z 24. augusta 1994 a na zaplatenie 265.000 Sk z dôvodu neplnenia zaopatrovacích služieb, na ktoré sa zaviazala .

Podnecovateľ sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky v presvedčení, že tento súd má právomoc zrušiť rozsudky všeobecných súdov.

Podľa názoru ústavného súdu podnet nie je dôvodný. Nijaké základné ústavné práva (II. hlava ústavy) , kde by mal ústavný súd právomoc konať, napadnutými rozsudkami porušené neboli. Napádaná je zákonnosť, s ktorou otázkou ako kompetentné súdne orgány (okresný i krajský súd) sa vo svojich rozsudkoch vysporiadali. Podľa čl. 142 ods. 1 ústavy všeobecné súdy rozhodujú vo veciach občianskoprávnych a trestnoprávnych, tiež preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí r správnych orgánov. Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecných súdov, preto nemá právomoc preskúmavať právoplatné súdne rozsudky pokiaľ ide o rozhodnutia vo veci samej. Aj keď by zistil, že súdy sa vo svojich rozhodnutiach dopustili pochybenia, nápravu sám nemôže vykonať.

Zo žaloby vysvitá, že podnecovateľ sa cíti ukrivdený tým, že za peniaze, ktoré od neho prevzala, neposkytovala mu primerané služby a v súčasnosti mu už vôbec služby neposkytuje. To sú však otázky, s ktorými by sa mal vysporiadať všeobecný súd na základe žaloby a vynútenia plnenia služieb vyplývajúcich zo ~ Í0 -

3

zaopatrovacej zmluvy. Takúto žalobu (aspoň z jeho podania to nevysvitá) zrejme ešte nepodal.

Na tomto skutkovom a právnom základe ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. rozhodol podnet odmietnuť z dôvodu, že ide o podnet zjavne neopodstatnený.

P o u č e n ie : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

predseda senátu

K a n c j ^ íš 4x ‘'í x doruč podnecovateľovi doručenkou do vlastných rúk c ^ lx podpredseda založ do obalu sudcovi spis Vyzňac v registri odmietnutie z dôvodu, že ide o podnet zjavne neopodstatnený po vrátení doručenky spisovňa /

Košice ^ . októbra 1997 frtrovnaaé Pôrovnsaé 10. 0^ 19S Vypravené 1 199?'. o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. po predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí senátu, odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. t t. r^ i ■v

V Košiciach 9. septembra 19' ! /i *

Vypracovala: JUDr. Anna Danielč< m á Tjr 'X 4x A ' '1 ' ' -i-.voI/ a m bú* vn ' K l - . - J Kane.: omš // v , foľstq jríf irvodboíq o< ( ’.'PP T xxioruc na adresu ;<k, ľJvv o 1p o d p red sed a ■J;ii 1 //íl!' íHU y& fú s t a podpredseda senátu yyznač ukončenie uznesením - odmietnutie spisovňa imk>a •/ ’/ r n h

./im !'.>q unfj'jinoi./ T2QJ ru '1 olod ■' tiM qoi ’ttk*

b / n b » i l á É j : o h i o á i n » q í>n tenboq . oíiíwxbii i i i i / tn o t Pr*fw • 5,epi 1 P 7 / V W7 ; "k • i 1 ;h-, I b / / á i l d i j q o ' i i ' v b r i o / o t t f n o v u t / J f‘- / / n ‘/ U t r s b í íi-í é j.i.,

ímeinoxo/-,. n á b á /orlí. iMr DJv. ulouLc uV /tíx 'im ( ľf a ‘ r

) ft v iŕ. or o í o Áh ) -/f. / o /im li/'OO lll!|ľ í OiOfbl i :I ,'ti i 1 ÍUiV W/7

m ŕ. r íl'. íitUŕ? :uoteíl ô'íolá t:-/' i 4v I• . " j J j ‘ ,f | S f J ' '

•i ic Z uitolJo //!/ / Jii’!/I jBi / jaío!i.vvoin/íii ttiluuboíUo'i t<íl (07; uiuionij' /rI kí

ío ir/onv ’ 99 í h b iiyrii ' u \ uB7 o i í?bo cit luoinoxoqn * alod rjm< t

,, (/l (tu bi;/ .'iriouMiiib.' *.»»t .//b. i ■' i/í iôrivi to ; itooud ;?/>q o imB'/ofmotni ťQtj i nidrrt. leto-!

(i.iBY/'d»« /<>/! .■ ( ofc> .\L >Z

i5 .íio 4b\ Ĺ r; i nito ŕ í. 'ý I>:íí a obulo-/ v od / liM nqei jo /-n o v o ld bim (nv

Hihi boíq inr.M d o .v Ji;-1 • fonov- •) > : »iV o r b n /r f • I iiofixutBU'K o . . \ - 4

9 II. ÚS 61/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Sl ovens kej r e p ubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , , , o preskúmanie správnosti rozsudkov Okresného súdu vo Vranove n/Topľou z 15. mája 1996 sp. zn. 7 C 673/95 a Krajského súdu v Košiciach z 15. mája 1997 sp. zn. 18 Co 347/96 takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podaním došlým na Ústavný súd Slovenskej republiky 23. septembra 1997 domáha sa preskúmania správnosti rozsudkov Okresného súdu vo Vranove n/Topľou z 15. mája 1996 sp. zn. 7 C 673/95 a Krajského súdu v Košiciach z 15. mája 1997 sp. zn. 18 Co 347/96 v jeho právnej veci ako žalobcu proti žalovanej o zrušenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy a vrátenie 265.000 Sk. V podaní uviedol, že na dohováranie predal svoj dom s tým, že mu sľubovala ho dochovať. Teraz je však v starobinci, má pocit nespravodlivosti, keďže už 2

Z dokladov priložených podnecovateľom vyplýva, že kúpnou zmluvou z 20. júna 1994 predal svoju domovú nehnuteľnosť v katastrálnom území Hanušovce n/Topľou za 270.000 Sk. O dva mesiace, 24. augusta 1994, uzavrel zaopatrovaciu zmluvu s , podľa ktorej sa táto zaviazala poskytnúť podnecovateľovi doživotné bývanie v rodinnom dome v obci a súčasne sa zaviazala ho dochovať a doopatrovať, vrátane poskytnutia iných nevyhnutných služieb do konca života a zabezpečiť pohreb v Hanušovciach, so zachovaním všetkých zvyklostí v mieste pohrebu obvyklých. Tiež mu má postaviť na vlastné náklady pomník. Za tieto služby a záväzok podnecovateľ vyplatil finančné prostriedky získané za odpredaj svojej domovej nehnuteľnosti.

Podnecovateľ podal proti menovanej žalobu o určenie neplatnosti zaopatrovacej zmluvy z 24. augusta 1994 a na zaplatenie 265.000 Sk z dôvodu neplnenia zaopatrovacích služieb, na ktoré sa zaviazala .

Podnecovateľ sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky v presvedčení, že tento súd má právomoc zrušiť rozsudky všeobecných súdov.

Podľa názoru ústavného súdu podnet nie je dôvodný. Nijaké základné ústavné práva (II. hlava ústavy) , kde by mal ústavný súd právomoc konať, napadnutými rozsudkami porušené neboli. Napádaná je zákonnosť, s ktorou otázkou ako kompetentné súdne orgány (okresný i krajský súd) sa vo svojich rozsudkoch vysporiadali. Podľa čl. 142 ods. 1 ústavy všeobecné súdy rozhodujú vo veciach občianskoprávnych a trestnoprávnych, tiež preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecných súdov, preto nemá právomoc preskúmavať právoplatné súdne rozsudky pokiaľ ide o rozhodnutia vo veci samej. Aj keď by zistil, že súdy sa vo svojich rozhodnutiach dopustili pochybenia, nápravu sám nemôže vykonať. 3

Zo žaloby vysvitá, že podnecovateľ sa cíti ukrivdený tým, že za peniaze, ktoré od neho prevzala, neposkytovala mu primerané služby a v súčasnosti mu už vôbec služby neposkytuje. To sú však otázky, s ktorými by sa mal vysporiadať všeobecný súd na základe žaloby a vynútenia plnenia služieb vyplývajúcich zo zaopatrovacej zmluvy. Takúto žalobu (aspoň z jeho podania to nevysvitá) zrejme ešte nepodal.

Na tomto skutkovom a právnom základe ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. rozhodol podnet odmietnuť z dôvodu, že ide o podnet zjavne neopodstatnený.

P o u č e n ie : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 8. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Irena Makovická predseda senátu