II. ÚS 62/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 62/1997

Ústavný súd, dátum 08.10.1997, sp.zn. II. ÚS 62/1997

II. ÚS 62/1997 8.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/1d9d1e21-5642-4503-af69-4e39b2070a72/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2062_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 62/97

UZNESENIE Ús ta vného súdu Slovenskej r epubl iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom , zastúpeného JUDr. Danou Podhradskou, advokátkou, na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 46 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa 18. septembra 1997 doručený podnet , bytom , zastúpeného JUDr. Danou Podhradskou, advokátkou, na začatie konania pred ústavným súdom pre porušenie práva na súdnu ochranu priznaného čl. 46 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) .

Podľa tvrdení predkladatelu podnetu došlo k porušeniu ústavou priznaných práv na súdnu ochranu v konaní vedenom pred Obvodným súdom Bratislava 2 (t. č. Okresný súd Bratislava II) pod sp. zn. 5 C 208/91 o vypratanie bytu. Obvodný súd Bratislava 2 v uvedenom konaní rozsudkom zo dňa 4. 12. 1991 vyhovel žalobe navrhovateľa Slovenskej správe letísk a uložil povinnosť byt vypratať a do 15 dní od právoplatnosti rozsudku ho odovzdať navrhovateľovi bez pridelenia náhradného bytu alebo poskytnutia náhradného ubytovania. Predkladatel’ podnetu v jeho odôvodnení uviedol dôkazy, ktoré považuje za rozhodujúce pre posúdenie, že konajúci súd nepostupoval v súlade s platnými zákonmi, nezistil náležite skutkový stav, čím sa dopustil porušenia práv priznaných občanom Ústavou Slovenskej republiky. Uvádzané skutočnosti sú pre konanie pred ústavným súdom bez významu.

Právo na súdnu a inú právnu ochranu patrí medzi základné práva a slobody priznané druhou hlavou Ústavy Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra 1992 pod č. 460/1992 Zb. a účinnosť nadobudla 1. októbra 1992.

Ústavný súd Slovenskej republiky bol zriadený 15. 2. 1993 a v konaní podľa zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. môže poskytnúť ochranu iba tým právam, ktoré vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky.

Na základe skutočnosti, že namieta svojím podnetom porušenie ústavného práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky v konaní, ktoré bolo právoplatne ukončené 25. 1. 1992, teda pred prijatím ústavy, nie je možné začať konanie pred ústavným súdom. Ústavný súd preto podnet ako zjavne neopodstatnený podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v platnom znení odmietol.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 8. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Adriána Jokeľová predseda senátu