II. ÚS 63/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 63/1997

Ústavný súd, dátum 15.10.1997, sp.zn. II. ÚS 63/1997

II. ÚS 63/1997 15.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/83f56071-6c9e-4104-98e4-04357410c36d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2063_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 63/97

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. októbra

1997 predbežne prerokoval podnet , bytom ,

, zastúpenej JUDr. Veronikou Kitovou, advokátkou, na začatie konania

pre porušenie práva priznaného čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súdu) bolo dňa

9. júna 1997 doručené podanie , bytom , v ktorom nejasným spôsobom namietala porušovanie svojich základných

ľudských práv a slobôd. Poukázala predovšetkým na skutočnosť, že ešte v roku 1982

je j bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony. Opakovane preto podala na súd

návrh na prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. O poslednom návrhu podanom na

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v roku 1989 nebolo podľa tvrdení

do termínu podania na ústavný súd právoplatne rozhodnuté, čo považuje za porušovanie svojich základných práv. Ústavný súd Slovenskej republiky vyžiadal od Okresného súdu v Spišskej Novej

Vsi kompletný spisový materiál z konania vedeného pod sp. zn. P 103/83 o pozbavení

spôsobilosti na právne úkony , , dôchodkyne, bytom

, z ktorého zistil, že Okresný súd Spišská Nová Ves

rozsudkom č. P 103/83-384 z 29. 4. 1997, ktorý sa stal právoplatný 20. 5. 1997, rozhodol o zamietnutí návrhu na prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony a za opatrovníka ustanovil Okresný úrad - odbor sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi.

Vzhľadom na okolnosti prípadu, oznámil ústavný súd ,

že konanie o podnete podľa čl. 130 ods. 3 ústavy by bolo možné uskutočniť v prípade,

že svoje podanie doplní o náležitosti predpísané § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení

jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Ústavný súd Slovenskej republiky zároveň upozornil na

povinnosť právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom.

splnomocnila na konanie pred ústavným súdom JUDr. Veroniku Kitovú, advokátku, ktorá podanie v je j mene doplnila 12. 9. 1997. Doplnené podanie

nespĺňalo náležitosti predpísané § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. v plamom znení,

v dôsledku čoho ústavný súd vyzval priamo právnu zástupkyňu ,

JUDr. Veroniku Kitovú na doplnenie podania. Podaním doručeným ústavnému súdu

6. 10. 1997 však neboli odstránené nedostatky podania.

Ústavný súd Slovenskej republiky preto podnet prerokoval a podľa § 25 ods. 2

zákona č. 38/1993 Z. z. v plamom znení rozhodol o jeho odmietnutí pre nesplnenie

zákonom predpísaných náležitostí. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 15. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Adriána Jokeľová predseda senátu

3 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a so

zákonom č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

Ústavný súd Slovenskej republiky návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu bez prítomnosti navrhovateľa predbežne prerokoval podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993

Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním

a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Po zistení, že predložený

návrh spĺňa všetky náležitosti požadované § 20 a § 37 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z.

v platnom znení, a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie podľa § 24, Ústavný súd

Slovenskej republiky návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky prijal na konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 9. septembra 1997

2