II. ÚS 65/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 65/1997

Ústavný súd, dátum 29.10.1997, sp.zn. II. ÚS 65/1997

II. ÚS 65/1997 29.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d5ea23b7-23d9-48a7-b41b-735fa35e621d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2065_97.pdf II. ÚS 65/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v n é h o súdu Slovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vo veci výkladu začatia plynutia lehoty volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa p r i j í m a na ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 24. októbra 1997 doručený návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) vo veci výkladu začatia plynutia lehoty volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 101 ods. 2 ústavy.

Skupina 39 poslancov je oprávnená podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy na podanie návrhu o výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná. Podmienky ustanoví zákon (čl. 128 ods. 1 ústavy) . Návrh skupiny poslancov spĺňa všetky náležitosti 2

ustanovené § 20 ods. 1 a § 37 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon č. 38/1993 Z. z. v znení novely ) návrh na začatie konania prerokoval na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, pričom zistil, že návrh patrí do jeho rozhodovacej právomoci, obsahuje náležitosti ustanovené zákonom, podala ho oprávnená skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a je prípustný (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Z uvedených dôvodov ústavný súd návrh skupiny 39 poslancov podľa § 25 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. prijíma na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 29. októbra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k predseda senátu • 4i v . l j g II. ÚS 65/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. októbra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vo veci výkladu začatia plynutia lehoty volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa p r i j í m a na ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 24. októbra 1997 doručený návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) vo veci výkladu začatia plynutia lehoty volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 101 ods. 2 ústavy.

Skupina 39 poslancov je oprávnená podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy na podanie návrhu o výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná. Podmienky ustanoví zákon (čl. 128 ods. 1 ústavy) . Návrh skupiny poslancov spĺňa všetky náležitosti 2

* ustanovené § 20 ods. 1 a § 37 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon č. 38/1993 Z. z. v znení novely ) návrh na začatie konania prerokoval na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, pričom zistil, že návrh patrí do jeho rozhodovacej právomoci, obsahuje náležitosti ustanovené zákonom, podala ho oprávnená skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a je prípustný (ods. 2 cit. ustanovenia) .

Z uvedených dôvodov ústavný súd návrh skupiny 39 poslancov podľa § 25 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. prijíma na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 29. októbra 1997