II. ÚS 67/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 67/1997

Ústavný súd, dátum 26.11.1997, sp.zn. II. ÚS 67/1997

II. ÚS 67/1997 26.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/65e8e4aa-4bf6-448f-8f63-0e7f824f8c54/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2067_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

II. ÚS 67/97

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 26. novembra 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa 24. septembra 1997 doručený podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) , ku ktorému došlo tým, že mal byť zrazený iným občanom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a z miesta činu ušiel.

Podanie nespĺňalo náležitosti § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov pre podanie podnetu.

Ústavný súd dňa 2. októbra 1997 vyzval , aby svoje podanie doplnil predpísaným spôsobom. Podateľ napriek tomu, že výzvu k doplneniu podnetu prevzal dňa 8. októbra 1997, svoj podnet nedoplnil.

Podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. návrh na začatie konania na ústavnom súde sa podáva písomne. Návrh musí obsahovať, akej veci sa týka, kto ho podáva, prípadne proti komu návrh smeruje, akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a navrhované dôkazy. K návrhu na začatie konania musí byť pripojené splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom alebo komerčným právnikom.

Podľa čl. 130 ods. 3 ústavy: Ústavný súd môže začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv. .

Podanie zo dňa 24. septembra 1997 neobsahovalo náležitosti § 20 citovaného zákona a napriek výzve zo dňa 2. októbra 1997 podanie nebolo doplnené, ústavný súd na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona podnet odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: Dr. Július Č e r n á k JU predseda senátu