II. ÚS 68/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 68/1997

Ústavný súd, dátum 26.11.1997, sp.zn. II. ÚS 68/1997

II. ÚS 68/1997 26.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d9e83a64-bb6d-4d35-9e24-6353753d4361/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2068_97.pdf II. ÚS 68/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. novembra 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , t. č. Nápravnovýchovný ústav Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , na začatie konania o preskúmanie súdneho rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 T 117/94 z 18. apríla 1995 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 To 52/95 z 23. augusta 1995 takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podnecovateľ písomným podaním z 21. októbra 1997 (na ústavný súd doručeného 30. októbra 1997) žiadal preskúmanie rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 T 117/94 z 18. apríla 1995 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 To 52/95 z 23. augusta 1995 z dôvodov nedostatočne zisteného a vyhodnoteného skutkového stavu, ako aj z dôvodu zaujatosti 2

súdu voči jeho osobe, keďže je nemeckej národnosti. V podaní ďalej uviedol, že citovanými rozsudkami bol uznaný vinným zo spáchania trestného činu vraždy a odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní desiatich rokov. K spáchaniu trestného činu sa nepriznal a ani ho nespáchal. Skutok mu nebol preukázaný. Súdy nevzali v úvahu dôvody jeho obhajoby a nevykonali správnu rekonštrukciu prípadu. Dôkazy svedčiace v jeho prospech boli zničené. Obvinenie voči nemu bolo umelo vykonštruované.

Podľa názoru ústavného súdu podnet nie je dôvodný. Nijaké základné ústavné práva (II. hlava ústavy) , kde by mal ústavný súd právomoc konať, napadnutými rozsudkami porušené neboli. Podnecovateľ ich ani neoznačil. Napáda zákonnosť v konaní a rozhodovaní súdov, keď tvrdí, že súdy nedostatočne zistili skutkový stav a náležite sa nevysporiadali s jeho obhajobou.

Podľa čl. 141 ods. 1 ústavy všeobecné súdy rozhodujú vo veciach občianskoprávnych a trestnoprávnych, tiež preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecných súdov, preto nemá právomoc rozhodovať o zákonnosti v konaní a rozhodovaní všeobecných súdov vo veciach trestnoprávnych. Aj keď by zistil, že súdy sa vo svojich rozhodnutiach dopustili pochybenia, na ktoré podnecovateľ poukazuje vo svojom podnete, nápravu, ak ide o zákonnosť, sám vykonať nemôže. Je to výlučne v právomoci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. So všetkým, na čo podnecovateľ poukazuje, mal sa vysporiadať súd a v prípade, že by nižší súd porušil v konaní a rozhodovaní zákon, náprava je možná len vo forme podania sťažnosti pre porušenie zákona prostredníctvom generálneho prokurátora alebo ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Na tomto základe ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 3

republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. rozhodol podnet odmietnuť z dôvodu neprípustnosti.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 26. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia JUDr. Július Č e r n á k Irena Makovická predseda senátu