II. ÚS 7/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 7/1997

Ústavný súd, dátum 19.03.1997, sp.zn. II. ÚS 7/1997

II. ÚS 7/1997 19.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/b307df7d-d1ff-40d2-9e86-56008ec11c09/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%207_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 7/97

UZNESENIE Úst avného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 19. marca 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu ULYSSES, a. s. so sídlom v Bratislave, Tupého ulica č. 19, zastúpenej JUDr. Miroslavom Budajom, advokátom, ktorým namietala porušovanie práva priznaného čl. 48 o d s . 2 Ústavy Slovenskej republiky takto

r o z h o d o l :

Podnet ULYSSES, a. s. Bratislava na začatie konania

o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 15. januára 1997 doručený podnet ULYSSES, a. s. Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre porušovanie ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ku ktorému dochádza v konaní na Okresnom súde Bratislava I. v občianskoprávnej veci vedenej pod číslom 14 C 176/93.

JUDr. Miroslav Búdaj, právny zástupca akciovej spoločnosti ULYSSES Bratislava v podnete uviedol, že k prieťahom v konaní dochádza na Okresnom súde Bratislava I . , (predtým Obvodný súd) v konaní o žalobe na zaplatenie čiastky 1 269 246.— Sk s príslušenstvom, ktorú předkladatel podnetu podal na súd 13. 9. 1993. V uvedenej veci, ktorá je na Okresnom súde Bratislava I. vedená pod sp. zn. 14 C 176/93 uskutočnil súd prvé úkony až v roku 1995, keď listami zo dňa 2. 2. 1995 a 21. 3. 1995 vyzval žalobcu na predloženie dokladov o vlastníctve nehnutelnosti odporcami, na overenie, či je daná príslušnosť: Obvodného súdu Bratislava I. na konanie. Predkladatel podnetu žiadostiam súdu vyhovel a požadované doklady predložil. Od marca 1995 až do predloženia podnetu na Ústavný súd Slovenskej republiky v januári 1997 všeobecný súd vo veci nekonal. Úkony uskutočnené v roku 1995 boli len úkonmi na overenie príslušnosti súdu, neboli však prípravou súdu na prejednanie veci samej. Okresný súd Bratislava I. vo veci nekonal napriek opakovaným ústnym a písomnej urgencii zo strany právneho zástupcu akciovej spoločnosti.

Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: "Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť, ku všetkým vykonávaným dôkazom.".

Osoba, ktorej ústava podľa čl. 48 ods. 2 priznáva právo, aby sa jej vec prerokovala bez zbytočných prieťahov, môže kedykoľvek, aj počas súdneho konania namietať porušenie tohto svojho práva. Uplatnením námietky vzniká fyzickej i právnickej osobe právo, aby štátne orgány s právomocou chrániť právo priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, preskúmali opodstatnenosť vznesenej námietky.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov vo veci prieťahov v konaní možno podať sťažnosť na orgány štátnej správy súdov. Podrobnosti o sťažnostiach na postup súdu a o ich vybavovaní § 6 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov odkazuje na osobitné zákony. Podávanie sťažností, postup pri vybavovaní sťažností a vybavovanie sťažností upravuje Tretia časť zákona č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 80/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: "Fyzické a právnické osoby (ďalej len "sťažovatelia") sa môžu obracať na orgány štátnej správy súdov so sťažnosťami na postup súdu, len ak ide o prieťahy v konaní, o nevhodné správanie alebo narušovanie dôstojnosti súdneho konania súdnymi osobami. V iných prípadoch nie je sťažnosť prípustná."

Ústavný súd Slovenskej republiky listom dňa 29. 1. 1997 požiadal právneho zástupcu ULYSSES, a. s. Bratislava JUDr. Miroslava Budaja na predloženie dôkazov o podaní sťažnosti na prieťahy v konaní. JUDr. Miroslav Budaj v liste doručenému Ústavnému súdu Slovenskej republiky uviedol, že vytýčenie pojednávania vo veci 14 C 176/93 pravidelne osobne urgoval v kancelárii Okresného súdu Bratislava I. a písomnú urgenciu zaslal súdu 16. 8. 1996. Do termínu podania podnetu na Ústavný súd Slovenskej republiky odpoveď súdu nedostal. Z kópie listu pripojeného k odpovedi jednoznačne vyplýva, že ULYSSES, a. s. Bratislava, zastúpená JUDr. Miroslavom Budajom sťažnosť na postup súdu podľa zákona č. 80/1992 Zb. v znení neskorších predpisov nepodala. Z okolností prípadu nič nenasvedčuje tomu, že v uvedenom spore by podanie sťažnosti nemohlo mať vplyv na ochranu práva na konanie bez zbytočných prieťahov.

Pretože predkladateľ podnetu nevyužil všetky právne možnosti na zabezpečenie účinnej ochrany práva na súdne konanie bez zbytočných prieťahov, rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí o odmietnutí podnetu. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podat opravný prostriedok.

V Košiciach 19. marca 1997

Za správnost vyhotovenia: J U Dr. Július Č e r n á k Adriána Jokeľová predseda senátu

4