KSKE 11 Cb 1309/2002 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cb 1309/2002

KS v Košiciach, dátum 21.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Cb 1309/2002

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cb/1309/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7002899630 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7002899630.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu: K. U. & Y. J. T., XXXX A. X., N. W. E. DC XXXXX, P., registračné číslo T zast. W.. D. D., advokát, D. 5, XXX XX H. proti žalovanému: W.. W. S., C. sv. K. XX, M., správca konkurznej podstaty úpadcu C., spol. s r.o., I. XXXX/XX, M., IČO: XXXXXXXX, zast. W.. Q. S., advokát, U. XX, XXX XX I. v konaní o určenie pravosti a výšky prihlásenej pohľadávky takto

r o z h o d o l :

Pohľadávka žalobcu uplatnená v konkurzom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 1K 87/99 vo výške 38 004 509,13 eur je po práve.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 8.11.2002 sa právny predchodca žalobca O. akciová spoločnosť M. domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 1 144 923 842,00 Sk (38 004 509,13 eur) prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 1K 87/99 je po práve.

Uznesením zo dňa 12.1.2012 č.k. 11Cb/1309/2002-199 súd pripustil zmenu účastníkov konania na strane žalobcu tak, že z konania vystúpila spoločnosť O. akciová spoločnosť M., IČO: XXXXXXXX, so sídlom v M., I. X a na jej miesto vstúpila spoločnosť K. U. & Y. J. T., XXXX A. X., N. W. E. DC XXXXX, P., registračné č. T

Písomným podaním doručeným súdu dňa 20.12.2011 žalovaný uznal nárok uplatnený žalobou čo do právneho dôvodu a výšky.

Podľa § 323 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení (Obchodný zákonník) , ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.

Podľa § 153a O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ, alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.

Keďže žalovaný počas konania uznal nárok uplatnený žalobou a toto jeho uznanie spĺňa aj hmotnoprávne podmienky, súd rozhodol rozsudkom na základe uznania.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. V danom prípade by mal právo na náhradu trov konania žalobca; tieto si ale neuplatnil, preto mu neboli priznané.

V súlade s § 157 ods. 4 O.s.p. odôvodnenie rozsudku obsahuje iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých bolo rozhodnuté.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku oproti rozsudku pre zmeškanie, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.