KSKE 11 Cb 2544/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cb 2544/1996

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 11 Cb 2544/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cb/2544/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096898565 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096898565.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Z., štátny podnik v likvidácii" S. 5, C. XXX, IČ: XXX XX XXX, U. republika, proti žalovanému: B. T. a.s. v likvidácii, S. cesta XX, S., P.: XX XXX XXX, o zaplatenie 3 292,64 Kč s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu 13.12.1996 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 3 292,64 Kč s 16% úrokom ročne od 4.4.1992 do zaplatenia a náhrady trov konania, z dôvodu neuhradenej ceny za dodaný tovar vyfakturovaný faktúrou č. 1546, splatnej dňa 4.2.1992 na sumu 3 136,64 Kč a faktúrou č. 8807, splatnej dňa 3.4.1992 na sumu 156,00 Kč.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, vložka č. 101/P vyplýva, že na žalovaného bol uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 5K 169/01-21 dňa 12.11.2002 vyhlásený konkurz a po ukončení konkurzu bol žalovaný B. T. a.s. v likvidácii, S. cesta XX, S. dňa XX.X.XXXX vymazaný z obchodného registra. Dôvod výmazu ex offo.

Podľa ust. § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Z vyššie spomínaného výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov je zrejmé, že žalovaný bol z Obchodného registra vymazaný dňa 26.6.2012, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo

význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Pretože žalovaný zanikol bez právneho nástupcu, súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.