KSKE 11 Cb 4498/1994 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cb 4498/1994

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 11 Cb 4498/1994

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cb/4498/1994 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7094899498 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7094899498.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu C. a.s., K Q. XXX, XXX XX Q. VI., E.: XXXXXXXX, D. republika proti žalovanému O. Z., štátny podnik v likvidácii, L. 8, XXX XX Z., E.: XXXXXXXX o zaplatenie 98 621,00 Kč, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh vo výške 124,04 eur prostredníctvom Daňového úradu Bratislava I., Radlinského 37, 817 89 Bratislava I.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojím návrhom zo dňa 14.5.1993 domáhal zaplatenia sumy 98 621,00 Kč a súčasne požadoval náhradu trov konania.

Podaním zo dňa 6.1.2012 žalobca vzal návrh na začatie konania späť v celom rozsahu. Žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh na účet súdu dňa 3.12.1993 vo výške 3 936,60 Sk (130,67 eur) .

Podľa § 11 ods.3 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa vzal späť návrh pred prvým pojednávaním.

V zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok vracia žalobcovi v prípade zastavenia konania krátený o 1%, najmenej však 6,63 eur.

Keďže k zastaveniu konania došlo pre späťvzatie návrhu celkom pred prvým pojednávaním, súd rozhodol o vrátení poplatku vo výške 124,04 eur (po krátení o sumu 6,63 eur) . Poplatok vráti po právoplatnosti uznesenia príslušný daňový úrad.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.