KSKE 11 Cbi 107/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cbi 107/2005

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Cbi 107/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cbi/107/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005202339 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005202339.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: E.. E. Y., správca konkurznej podstaty úpadcu J. družstvo L. v likvidácii, L. zast. C. kancelária A., Y., L., s.r.o., F. 6, F., IČO: XXXXXXXX proti žalovanému: C. L. so sídlom L. XX v konaní o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu, takto

r o z h o d o l :

Súd z a s t a v u j e konanie v časti žaloby o určenie neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 30.4.2003 uzavretej medzi J. družstvom L. so sídlom L. (ako darcom) a C. L. so sídlom L. XXX (ako obdarovaným) .

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca v konaní navrhol, aby súd určovacou žalobou rozhodol - 1/ protokol o vydaní a prevzatí majetku predstavujúceho vyrovnacie členské podiely uzavretý medzi J. G. L. so sídlom L. a C. L. so sídlom L. XXX dňa 30.4.2003, je absolútne neplatný, 2/ darovacia zmluva zo dňa 30.4.2003 uzavretá medzi J. G. L. so sídlom L. (ako darcom) a C. L. so sídlom L. XXX (ako obdarovaným) je absolútne neplatná.

Podaním zo dňa 21.2.2012 žalobca upravil petit žaloby tak, že ho zobral späť len v časti o určenie neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 30.4.2003. Zároveň navrhol, aby súd konanie v tejto časti žaloby zastavil.

Podľa § 96 ods. 1, 3 Os.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Z obsahu spisu vyplýva, že k čiastočnému späťvzatiu návrhu došlo pred začatím pojednávania v konaní. Súd na základe uvedených ustanovení O.s.p. konanie v tejto časti zastavil (súhlas žalovaného nie je potrebný) .

O náhrade trov konania bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a

čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.