KSKE 11 Cbi 19/2006 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Cbi 19/2006

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 11 Cbi 19/2006

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Cbi/19/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006200882 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006200882.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou C.. I. V. v právnej veci žalobcu W.. B. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. č.XX Nitra, proti žalovanému JUDr. Jozefovi Tarabčákovi, Hlavná č.13 Prešov, správcovi konkurznej podstaty úpadcu Lýdia - Jovsa, spol. s r.o., Jovsa č. 267, IČO 31 725 121, o určenie pravosti pohľadávky vo výške 89 903,11 eur ( 2 708 421.- Sk) takto

r o z h o d o l :

U r č u j e, že pohľadávka žalobcu, ako veriteľa vo výške 53 624,01 eur uplatnená v konkurznom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4K/78/2005 na majetok úpadcu Lýdia-Jovsa, spol. s r.o. so sídlom Jovsa č. 267, IČO 31 725 121 je o p r á v n e n á ako pohľadávka 1. triedy .

V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 26.5.2006 žalobca navrhol, aby súd potvrdil pravosť pohľadávky žalobcu vo výške 4 400 395.-Sk ako nespornej so zaradením do 1. triedy. V dôvodoch žaloby žalobca uviedol, že v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Lýdia - Jovsa, s.r.o., Jovsa č.267, si prihlásil pohľadávky v celkovej výške 5 052 759,48 Sk z titulu poskytnutých pôžičiek úpadcovi a na prieskumnom pojednávaní dňa 28.4.2006 žalovaný časť pohľadávky vo výške 652 364.- Sk uznal a zvyšnú časť pohľadávky poprel z dôvodu, že nebol preukázaný nárok žalobcu a že časť pôžičky bola zo strany úpadcu žalobcovi vrátená. Uvedené dôvody popretia pohľadávky sú podľa žalobcu neopodstatnené, nakoľko doložené účtovné doklady preukazujú oprávnenosť pohľadávky a sú pojaté v účtovnej evidencii úpadcu a poukázal na príjmové doklady číslo :

A/

1/ X/XXXX/XX zo X.X.XXXX na sumu XXX XXX.-Sk

2/ X/XXXX/XX z XX.XX.XXXX XXX XXX.- Sk

3/ X/XXXX/XX z XX.XX.XXXX XXX XXX.- Sk

4/ X/XXXX/XX z X.X.XXXX X XXX.- A. /XXX XXX.- Sk/

5/ X/XXXX/XX z X.X.XXXX XX XXX.- Sk

6/ X/XXXX/XX z XX.X.XXXX XXX XXX.- Sk

7/ X/XXX/XX zo XX.X.XXXX XX XXX.- Sk

8/ X/XXXX/XX z XX.XX.XXXX XX XXX.- Sk

9/ X/XXXX/XX z XX.XX.XXXX XX XXX.- Sk

XX/ X/XXXX/XX z XX.XX.XXXX XXX XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX XX XXX.- Sk

XX/ X/XXX/XX z XX.XX.XXXX XXX XXX.- Sk

XX/ X.X.XXXX XXX XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX XX.XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX X XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX XX XXX.- Sk

XX/ X.X.XXXX XXX XXX.- Sk

XX/ X.X.XXXX XX XXX,XX Sk

XX/ X.X.XXXX XX XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX X XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX XX XXX.- Sk

XX/ XX.X.XXXX X XXX,XX Sk

23/ 24.1.2005 55 000.- Sk

24/ 1.8.2003 430 645.- Sk

B/ - pôžička poskytnutá na zaplatenie úveru v SLSP Michalovce /interný doklad č.1/ z 5.9.2002 na sumu 500 000.- Sk

- zaplatenie úrokov z úveru 30.12.2002 v sume 110 883,48 Sk

C/ pôžička poskytnutá žalovanému 1/ na základe Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 30.8.2005 v sume 1 691 974.- Sk

V žalobe žalobca uviedol, že ako dôkaz sú hore uvedené doklady.

V prílohe žaloby žalobca pripojil fotokópie 20 príjmových dokladov, fotokópiu prípisu Slovenskej sporiteľni o Zápise zo stretnutia so zástupcom spoločnosti Lýdia-Jovsa s.r.o. zo dňa 30.8.2002 /č.l.24/, prípis spoločnosti Lýdia-Jovsa s.r.o. zo dňa 21.8.2002 adresovaný Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Michalovce s prílohami /č.l.25-29/.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 2.1.2007 /č.l.30/ uviedol, že popretá suma 4 024 879,12 Sk pozostáva z položiek a týchto dôvodov popretia:

1/ PD zo 6.9.2002 na sumu 150 000.- Sk, 41 000.- Sk - 30.7.2003 uhradené 20 000.- Sk a 11.7.2003 uhradené 21 000.- Sk + premlčanie

2/ PD z 18.3.2002 na 10 000.- Sk , - suma prijatá od firmy Banana, a nie od veriteľa + premlčanie

3/ PD zo 6.4.2003 na 100 000.- Sk - suma vrátená dňa 26.2.2004 + premlčanie

4/ zaplatenie úveru 5.9.2002 v sume 487 721,64 Sk - nepreukázaná platba + premlčanie

5/ zaplatenie úroku z 30.12.2002 v sume 110 883,48 Sk - nepreukázané zaplatenie + premlčanie

6/ náklady na výstavbu haly 243 300.- Sk - nepreukázaná platba + premlčanie

7/ úver, nákup haly z 1.1.2002 na 115 000.- Sk - nepreukázané + premlčanie

8/ pôžička z r. 1999 na 100 000.- Sk - nepreukázané + premlčanie

9/ pôžička z r. 2002 na 300 000.-Sk - nepreukázané + premlčanie

10/ pôžička 1 691 974.- Sk - ide o pôžičku pre p. Halapyovú

Ďalej žalovaný uviedol, že podľa doplnenia prihlášky z 28.4.2006 mala byť prihlasovaná suma 375 516,36 Sk a táto bola popretá v celom rozsahu, pretože z textu nie je možné identifikovať, z ktorých položiek pozostáva. Z identifikovaného rozdielu boli popreté položky:

1/ PD z 15.10.2002 - v pôvodnej prihláške bola uvedená suma 25 000.- Sk, mala byť 250 000.- Sk - rozdiel je 225 000.- Sk, pričom slovne je na PD uvedená iba suma dvestopäťdesiat korún

2/ 5.9.2002 - rozdiel 12 278,36 Sk medzi sumou 500 000.- Sk a uplatnenou sumou 487 721,64 Sk - podľa predložených bankových dokladov z 5.9.2002 išlo o sumy 978.- Sk + 10 180.- Sk + 1 120,30 Sk, ktoré boli uhradené z účtu úpadcu a nie z účtu veriteľa, obdobne ako suma 487 721,64 Sk.

Uviedol, že uvedené položky boli popreté z dôvodu premlčania a nepreukázania právneho titulu veriteľom. Ďalšie položky uvedené v doplnení prihlášky boli z r.2002, teda išlo o premlčané nároky, aj keby boli preukázané. Žalovaný ďalej uviedol, že podľa textu a pripojených dokladov ide o údajné pôžičky, ktoré boli popreté, a to:

3/ PD z 5.9.2002 na 7 000.- USD - neevidovaná u úpadcu + premlčanie

4/ PD z 5.9.2002 na 99 000.- Sk - premlčanie

5/ PD z 29.11.2002 na 50 000.- Sk - nie je jasné od koho bola suma prijatá + premlčanie

6/ PD z 29.11.2002 na 100 000.- Sk - -

7/ PD z 1.8.2003 na 430 645.- Sk - chýba podpis príjemcu

8/ PD z 24.10.2002 na 50 000.- Sk - premlčanie

9/ 5.9.2002 - 500 000.- Sk - neevidovaná pôžička - podľa pripojeného dokladu išlo o vklad na úver úpadcu v SLSP - premlčanie a nie je jasné ani doložené, že ide o pôžičku, podľa dokladu 3/1034/02 nie je jasné kto pôžičku poskytol a komu bola poskytnutá a kto sumu 500 000.- Sk prevzal + premlčanie

Žalovaný uviedol, že pohľadávka bola popretá aj z dôvodu, že na niektorých dokladoch /I/1, II/1,7/ chýba podpis príjemcu a na niektorých /I/2, II/3,4,5,6,8, je ako príjemca podpísaný p. Kantor, ktorý podľa evidencie zamestnancov nebol zamestnancom úpadcu. Ďalej uviedol, že na schôdzi veriteľov pohľadávku žalobcu poprel aj ďalší veriteľ, p. Iveta Halapyová, a to vo výške 652 364.- Sk a proti tomuto veriteľovi žalobca vedie konanie na KS Košice pod sp.zn. 10Cbi/19/2006. Navrhol uvedené konania spojiť a žalobu voči nemu v celom rozsahu zamietnuť a žalobcu zaviazať na náhradu trov konania.

Žalobca vo vyjadrení zo dňa 11.6.2007 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami žalovaného, že k pohľadávkam neboli priložené doklady, preukazujúce oprávnenosť pohľadávok, a to pokladničné doklady s poukazom na účtovnú evidenciu úpadcu, kde sú záväzky úpadcu zaúčtované. Pokiaľ ide o námietku premlčania zo strany žalovaného, táto nebola na schôdzi konkurzných veriteľov dôvodom popretia pohľadávky, správca nenamietal premlčanie a táto námietka neobstojí, pretože od splatnosti pohľadávok neuplynula premlčacia doba a predložil fotokópiu prihlášky zo dňa 20.4.2006 a zo dňa 28.4.2006.

Na základe návrhu žalobcu zo dňa 28.9.2009 o späťvzatí žaloby v časti o zaplatenie sumy 1 691 974.- Sk, súd uznesením zo dňa 13.10.2009 č.k.11Cbi/19/2006-58 /č.l.58/ zastavil konanie v časti o určenie pravosti pohľadávky vo výške 56 163,25 eur, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.11.2009. Ako dôvod čiastočného späťvzatia žaloby žalobca uviedol, že sa jedná sumu 1 691 974.- Sk /67 163,25 eur/, ktorá ako pôžička bola poskytnutá nie úpadcovi, ale p. Halapyovej.

Žalovaný v podaní zo dňa 23.8.2010 /č.l.138/ špecifikoval námietky k jednotlivým položkám uplatneným v žalobe, a to :

p.r. suma dôvod uznané

1/ 150 000.- jedná sa o platbu prijatú od firmy BANANA 109 000.-

2/ 250 000 uplatnená 25.000.-Sk a slovne dvestopäťdesiat tisíc 25 000

suma 250 000.- vyplatená fi. BANANA

3/ 200 000 200 000

4/ 7 000 USD /253 593.-Sk/ uplatnené v dodatku, nezdokladované

5/ 99 000

6/ 500 000 neuplatnené

7/ 15 000 neuplatnené

8/ 50 000 uplatnené v dodatku - nezdokladované

9/ 50 000

10/ 100 000

11/ 40 000 neuplatnené

12/ 240 000 neuplatnené, neexist.doklad pod č.3/567/02 je VD

13/ 430 645 uplatnené doplnkom, neexistuje doklad, neúčtované

14/ 35 800 35 800

15/ 1 920 1 920

16/ 54 255 54 255

17/ 100 000 100 000

18/ 11 452,80 11 452,80

19/ 30 000 30 000

20/ 1 350 1 350

21/ 25 000 25 000

22/ 3 586,20 3 586,20

23/ 55 000 55 000

24/ 430 000 - duplicita s položkou č.13/

spolu položky uvedené pod písm.A uplatnené vo výške 3 147 246.- Sk

B1/ 500 000 - nepreukázaná pôžička

B2/ 110 883,48

C1/ 1 691 674 žaloba vzatá späť

Žalovaný uviedol, že z celkovej sumy uplatnenej v žalobe vo výške 5 449 803,48 Sk, čo je 180 900,33 eur bolo:

- 56 153,29 eur /1 691 674.- Sk/ - žaloba vzatá späť, konanie zastavené /C1/

- 21 654,52 eur / 652 364.- Sk/ - nárok uznaný na prieskumnom pojednávaní /A1-3, 14-23/

- 26 389,17 eur /795 000.- Sk/ - neuplatnené v prihláške /A6-7, 11-12/

- 14 294,46 eur /430 635.- Sk/ - duplicitne uplatnené v žalobe /A1/13 -A24/

- 62 408,90 eur/1 880 130,48 Sk/ - je na rozhodnutie súdu.

V podaní žalovaný uviedol, že nároky uplatnené v prihláške boli popreté z dôvodu, že neboli preukázané listinnými dôkazmi - jedná sa o pôžičky poskytnuté úpadcovi. Podobne aj nároky uplatnené v doplnku k prihláške neboli preukázané listinnými dokladmi o vzniku zmluvy o pôžičke a z titulu premlčania nároku na vrátenie pôžičky. Podľa § 563 Obč. zák. ak čas plnenia nebol dohodnutý, začína plynúť premlčacia doba podľa § 101 prvý deň po tom, čo sa právo mohlo uplatniť prvýkrát. Právo na vrátenie pôžičky mohlo byť uplatnené nasledujúci deň po jej poskytnutí /ak bola poskytnutá/, preto v čase prihlásenia pohľadávky bol nárok premlčaný. Žalovaný ďalej uviedol, že podľa súvahy k 19.2.2006, t.j. ku dňu vyhlásenia konkurzu, predstavovali krátkodobé finančné výpomoci 3 892 000.- Sk, pričom k 31.12.2005 to bolo 3 842 000.- Sk. Žalobca uplatnil spolu sumu 5 449 803,48 Sk, preto aj z tohto dôvodu je ním uplatnená suma, preukazovaná príjmovými dokladmi, neopodstatnená. Zo súvahy vyplýva, že časť uplatnených súm, ak boli vložené do pokladne, boli žalobcovi aj vrátené.

Žalobca v prípise zo dňa 26.8.2010 /č.l.143/ uviedol, že suma 240 000.- Sk bola uplatnená prihláškou zo dňa 30.3.2006, podanou na KS Košice dňa 20.4.2006 a jedná sa o pôžičku na úhradu nákladov súvisiacich s prístavbou oblúkovej haly a dostavbou oceľového prístrešku v sume 243 300.- Sk, dokladované v doplnení prihlášky dňa 28.4.2006. Sumy 15 000.- Sk - pokladničný doklad č.3/210/02 zo 14.8.2002 a 40 000.- Sk zo dňa 23.7.2002 boli uvedené omylom.

Žalovaný v prípise zo dňa 27.9.2010 /č.l.145/ uviedol, že sumu 243 300.- Sk poprel z dôvodu, že nebola preukázaná jej výška a právny titul a tiež z titulu premlčania. Poukázal na § 23 ods. 2 ZKV a uviedol, že v prihláške žalobca uviedol, že pre úpadcu uhradil náklady súvisiace s prístavbou oblúkovej haly a dostavbou oceľového prístrešku a nevyplývalo z nej, čo bolo titulom na uplatnenie uvedenej sumy. Pri ostatných sumách ako titul uviedol pôžičky , avšak tento titul neuviedol u sumy 243 300.- Sk. K sume 240 000.- Sk uviedol, že sa jedná o sumu, ktorá mala byť uhradená do pokladne úpadcu dňa 15.12.2002 dokladom č.3/567/02, avšak taký doklad neexistuje.

Žalobca v podaní zo dňa 17.11.2010 /č.l. 147/ špecifikoval uplatnené pohľadávky v počte 24/ v celkovej sume 2 734 784,48 Sk , a zmeny sa týkali položiek v žalobe uplatnených pod č.1,11 a 12. U položky

č.1 už neuviedol sumu 150 000.- Sk, ale iba 109 000.- Sk s tým, že suma 41 000.- Sk bola vrátená, položky pod č.11 v sume 40 000.- Sk a pod č. 12 v sume 240 000.- Sk už v špecifikácii uplatnených položiek neuviedol. K sume 243 000.- Sk uviedol, že v prílohe prihlášky sa uvádza, že predstavuje pôžičku poskytnutú úpadcovi. Na svoje tvrdenia navrhol vypočuť svedkov Ing. Pavla Borku, Mgr. Evu Hallérovú, Jána Rusňáka, Ing. Mariána Kantora a JUDr. Jána Kizivata.

V ďalšom podaní zo dňa 25.1.2011 /č.l.153/ žalobca uviedol, že navrhuje určiť pravosť pohľadávok vo výške 2 708 421,48 Sk a uviedol ich špecifikáciu tak, že sa jedná celkom o 15 pohľadávok, a to :

1/ 225 000.- Sk 15.10.2002 3/1066/02 správcom uznaná 25 000.-

z uplatnených 250 000.-Sk

2/ 274 593.- Sk /7 000 USD/ 5.9.2002 3/1055/02 -

3/ 99 000.- Sk 5.9.2002 3/1056/02 -

4/ 50 000.- Sk 24.10.2002 3/1073/02 -

5/ 50 000.- Sk 29.11.2002 3/1087/02 -

6/ 100 000.- Sk 29.11.2002 3/1088/02 -

7/ 243 300.- Sk 15.12.2002 3/567/02 -

8/ 430 645.- Sk 1.8.2003 pôžička poskytnutá úpadcovi; Fotokópia

pokladničného dokladu zo dňa 1.8.2003 predložená

v doplnení prihlášky dňa 28.4.2006

9/ 500 000.- Sk 5.9.2002 pôžička poskytnutá na zaplatenie úveru v SLSP

Michalovce

10/ 110 883,48 Sk 30.12.2002 pôžička na zaplatenie úrokov z úveru v SLSP

11/ 10 000.- Sk 18.3.2003 pôžička; prihlásené dňa 20.4.2006 -

12/ 100 000.- Sk 6.4.2003 pôžička; prihlásené dňa 20.4.2006 -

13/ 115 000.- Sk 1.1.2002 pôžička; prihlásené dňa 20.4.2006 -

14/ 100 000.- Sk pôžička z roku 1992; prihlásené dňa 20.4.2006 -

15/ 300 000.- Sk pôžička poskytnutá v roku 2002 na účely prevádzkového

kapitálu; prihlásené dňa 20.4.2006 -

V ďalšom podaní zo dňa 28.12.2011 žalobca žiadal určiť pravosť pohľadávok vo výške 2 890 121,48 Sk.

Súd vykonal dokazovanie písomnými dokladmi, písomnými stanoviskami účastníkov konania, výsluchom žalobcu a svedkov Ing. Mariána Kantora, Jána Rusnáka, Evy Hallérovej, Júliusa Maťaša a Ing. Pavla Borku a zistil tento skutkový stav:

Po čiastočnom zastavení konania v časti o zaplatenie sumy 56 163,25 eur /1 691 974.- Sk/ predmetom konania zostal návrh žalobcu na určenie pravosti pohľadávky vo výške 2 708 421.- Sk, čo v mene euro činí 89 903,11 eur.

Z vykonaného dokazovania súd zistil, že uznesením KS Košice zo dňa 20.2.2006 sp. zn. 4K/78/2005 bol na majetok úpadcu Lýdia - Jovsa, s.r.o. so sídlom Jovsa 267, IČO 31 725 121 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený žalovaný.

Pokiaľ ide o návrh žalobcu spojiť toto konanie s konaním vedením na tunajšom súde pod sp.zn. 10Cbi/19/2006, súd zistil, že uvedené konanie vedené žalobcom proti žalovanej Ivete Halapyovej, je právoplatne skončené rozsudkom č.k. 10Cbi/19/2006-77 zo dňa 19.2.2008 tak, že na základe uznania žalovanej súd určil, že pohľadávka žalobcu vo výške 5 052 759,48 Sk voči úpadcovi Lýdia -Jovsa s.r.o. uplatnená v konkurznom konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 4K 78/2005 je oprávnená ako pohľadávka prvej triedy. Okrem toho na spojenie veci neboli splnené ani podmienky, keďže nie je daná totožnosť účastníkov konania.

V konaní pred súdom žalovaný uplatnil aj námietku premlčania práva žalobcu, preto súd uvedenú námietku posudzoval ako prvú.

Na pojednávaní dňa 30.6.2010 žalovaný uviedol, že námietku premlčania uplatnil na základe dátumu uvedeného na príjmových dokladoch, ktorý má byť dňom, kedy bola pôžička poskytnutá, resp. uhradená. Na uvedenom pojednávaní žalobca uviedol, že pri poskytnutí pôžičky nebola dohodnutá lehota splatnosti, ale bolo dohodnuté, že pôžička bude splatená vtedy, keď spoločnosť bude produkovať zisk, a teda že bude uhradená zo zisku, a to po úhrade všetkých splatných záväzkov. Uviedol, že ako fyzická osoba nevyzýval spoločnosť na splatenie pôžičiek. Na pojednávaní dňa 27.8.2012 žalovaný zotrval na námietke premlčania práva žalobcu.

Žalobca pohľadávky uplatnil z titulu poskytnutej pôžičke. Žalobca je fyzická osoba a od 2.9.2003 je konateľom spoločnosti úpadcu, pričom pôžičky poskytol pred ustanovením do funkcie konateľa a nepreukázal, ani netvrdil, že požičiavanie peňažných prostriedkov vykonáva ako predmet svojej podnikateľskej činnosti. Preto súd právny vzťah medzi žalobcom a úpadcom posúdil ako zmluvu o pôžičke podľa § 657-658 Obč. zák.

Podľa § 100 ods. 1 Obč. zák., právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej ( § 101 až 110) . Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

Podľa § 101 Obč. zák., pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Podľa § 20 ods. 7 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, prihláška pohľadávky má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde.

Podľa § 563 Obč. zák., ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, prihlášky pohľadávok žalobcu boli súdu doručené v dňoch 20.4 a 27.4.2006.

Vychádzajúc z tvrdení žalobcu, oprávnenosť svojich pohľadávok vyvodzuje z príjmových dokladov, na ktorých sú uvedené konkrétne dátumy. Žalobca netvrdil, že pohľadávky, ktoré uplatnil v prihláškach, boli splatné v určitý konkrétny deň, ani neuviedol, že úpadcu vyzval na vrátenie pôžičiek. Uvedené netvrdil ani žalovaný. Preto súd má za to, že dátum, ktorý je uvedený na príjmových dokladoch je dátumom, kedy bola pôžička poskytnutá a právo na vrátenie požičaných súm si žalobca mohol uplatniť u úpadcu

v deň nasledujúci po dni, v ktorom peniaze úpadcovi poskytol, avšak ako uviedol žalobca, a v konaní to nebolo vyvrátené, na vrátenie požičaných peňazí spoločnosť nevyzval.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, konkrétny dátum, v ktorom mali byť pôžičky splatené nebol dohodnutý a nebolo spochybnené, že od poskytnutia pôžičiek do dňa vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu, tento nedosahoval zisk a žalobca na vrátenie pôžičky žalovaného nevyzval, preto súd má za to, že podľa § 563 Obč. zák. pred vyhlásením konkurzu ani nenastala ich splatnosť. Žalobca prihlášku pohľadávok na sumu 4 677 243,12 Sk súdu osobne doručil dňa 20.4.2006 a prihlášku pohľadávok na sumu 375 516,36 Sk doručil osobne súdu dňa 28.4.2006, preto súd má za to, že právo na vrátenie požičaných peňazí uplatnil v zákonnej lehote, a preto námietka premlčania uplatnená žalovaným, je nedôvodná.

Podľa § 23 ods. 2 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní / ďalej iba ZKV/ Konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Žalobca si v konkurznom konaní uplatnil prihláškou zo dňa 30.3.2006, doručenou osobne súdu dňa 20.4.2006 pohľadávku vo výške 4 677 243,12 Sk a jej doplnením zo dňa 27.4.2006, ktoré bolo súdu osobne doručené dňa 28.4.2006 uplatnil pohľadávku vo výške 375 516,36 Sk so zaradením do 1. triedy. Celkom teda žalobca uplatnil pohľadávky vo výške 5 052 759,48 Sk.

Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 28.4.2006 žalovaný uznal pohľadávku žalobcu vo výške 652 364.- Sk a v zvyšnej časti poprel z dôvodu, že nárok nebol preukázaný a suma bola čiastočne vrátená. Na pojednávaní bol prítomný aj žalobca a bol súdom poučený podľa § 23 ZKV a bola mu stanovená lehota 31 dní na podanie žaloby. Žaloba o určenie pravosti pohľadávky bola súdu doručená dňa 26.5.2006, a teda v zákonnej lehote.

V žalobe žalobca navrhol určiť, že jeho pohľadávky vo výške 4 400 395.- Sk sú oprávnené, avšak v špecifikácii tejto sumy uviedol pohľadávky, ktorých celková výška je 5 450 103,48 Sk a navrhovaný výrok žalobca nezmenil.

Pokiaľ ide o sumu vo výške 1 691 974.- Sk uvedenú pod písm. C/, žalobca ohľadne nej vzal späť žalobu a konanie o tejto sume vyčíslenej už v novej mene vo výške 56 163,25 eur bolo uznesením zo dňa 13.10.2009 /č.l. 58/ zastavené.

V žalobe žalobca špecifikoval pohľadávky pod písmenom A/ v počte 24, a súd v záujme prehľadnosti tieto v ďalšom označoval pod poradovým číslom 1 až 24, ktoré boli vyčíslené v celkovej sume 3 147 246.- Sk, pod písmenom B/ špecifikoval dve pohľadávky, a to vo výške 500 000.- Sk ako pôžičku na zaplatenie úveru v SLSP Michalovce dňa 5.9.2002 a 110 883,48 Sk ako zaplatené úroky z úveru v SLSP Michalovce a pod písm. C/ jednu pohľadávku ako pôžičku vo výške 1 691 974.- Sk, t.j. celkom vo výške 5 450 103,48 Sk.

V podaní zo dňa 25.1.2011 žalobca z pohľadávok špecifikovaných v žalobe už neuviedol pohľadávky pôvodne v žalobe uplatnené pod por. č. 1,3,6,7,11,12,14-24. V uvedenom podaní navrhol určiť pravosť pohľadávok celkom vo výške 2 708 421,48 Sk.

Pokiaľ ide o pohľadávku v prípise zo dňa 25.1.2011 uplatnenú vo výške 243 300.- Sk na základe účtovného dokladu č.3/567/02 z 15.12.2002, súd zistil, že uvedenú pohľadávku žalobca v žalobe uplatnil pod por. č.12 vo výške 240 000.- Sk.

Naviac oproti žalobe žalobca v podaní zo dňa 25.1.2011 navrhol určiť pravosť pohľadávok vo výške 10 000.- Sk, ako pôžičku z 18.3.2003, 100 000.- Sk ako pôžičku zo 6.4.2003, 115 000.- Sk ako pôžičku z 1.1.2002, 100 000.- Sk ako pôžičku z roku 1992 a sumu 300 000.- Sk ako pôžičku z roku 2002 na účely prevádzkového kapitálu, t.j. celkom vo výške 625 000.- Sk.

V ďalšom podaní zo dňa 28.12.2011 žalobca okrem pohľadávok špecifikovaných v podaní zo dňa 25.1.2011 už opäť navrhol určiť aj pravosť pohľadávky vo výške 41 000.- Sk na základe účt. dokladu č.3/11057 zo 6.9.2002, vo výške 500 000.- Sk na základe účt. dokladu č.1044/02 z 10.7.2002, vo výške 15 000.- Sk na základe účt. dokladu č.3/210/02 zo 14.8.2002, vo výške 50 000.- Sk na základe účt. dokladu č.3/1070/02 zo dňa 24.10.2002, vo výške 40 000.- Sk poskytnutej dňa 23.7.2002, vo výške 240 000.- Sk na základe účt. dokladu č.3/567/02 z 15.12.2002 a vo výške 100 000.- Sk poskytnutej úpadcovi v r. 1999.

V podaní zo dňa 28.12.2011 žalobca už žiadal určiť pravosť pohľadávok vo výške 2 890 121,48 Sk.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV sa žalobca môže v tomto konaní domáhať určenia pravosti iba tých pohľadávok, ktoré v súdom stanovenej lehote, ktorá je jeden mesiac od oznámenia súdu o popretí pohľadávok, boli na súde uplatnené.

Žalobca uplatnil žalobu o určenie pravosti pohľadávky v súdom stanovenej lehote a proti žalovanému, ktorý pravosť pohľadávky poprel. Vychádzajúc z uplatnenej a žalovaným uznanej výšky pohľadávok, žalovaný poprel uplatnené pohľadávky vo výške 4 440 395.- Sk.

Vzhľadom na znenie ust. § 23 ods. 2 ZKV súd v ďalšom posudzoval iba oprávnenosť pohľadávok uplatnených v žalobe, nakoľko na pohľadávky, ktoré neboli uplatnené v lehote podľa § 23 ZKV sa neprihliada.

Po prejednaní pohľadávok uplatnených žalobcom v žalobe pod položkami A1/ až 24/, B/1,2, C/ súd zistil nasledovné:

Časť A/

1/ V žalobe žalobca uplatnil pohľadávku vo výške 150 000.- Sk na základe účtovného dokladu č.3/1057/02 a v podaní zo dňa 28.12.2011 túto pohľadávku už uplatnil iba vo výške 41 000.- Sk a uviedol, že žalovaný pohľadávku vo výške 150 000.- Sk na prieskumnom pojednávaní uznal vo výške 109 000.- Sk, čo potvrdil aj žalovaný vo svojom vyjadrení. Žalovaný ako dôvod popretia sumy 41 000.- Sk uviedol, že je to platba prijatá od firmy Banana.

Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom zo 6.9.2002 /č.l. 12/, z ktorého súd zistil, že je na ňom v hornej časti iba rukou dopísané číslo 3/1057/02, ako účel je uvedené Pôžička od Ing. Mariča , v časti Vyhotovil je uvedené meno Kantor, v časti účtovný predpis je uvedené dal na účet 24910 suma 150 000.- Sk a nečitateľný podpis a nie sú vyplnené časti Schválil , Podpis príjemcu a Zúčtované v denníku pod por. č.

Na skutočnosť, či žalobca poskytol spoločnosti Banana s.r.o. pôžičku a či túto spoločnosť žalobcovi vrátila a akým spôsobom, súd vypočul svedka Ing. Pavla Borku, konateľa spoločnosti a Evu Hallérovú, pracovníčku uvedenej spoločnosti. Svedok Borko potvrdil, že žalobca poskytol spoločnosti pôžičku vo výške 4 mil. Sk na kúpu nehnuteľnosti a požičané peniaze boli vracané podľa možnosti spoločnosti podľa

pokynov žalobcu, prevažne na plnenie záväzkov spoločnosti Lýdia-Jovsa s.r.o. Svedkyňa Hallérová vypovedala, že peniaze odovzdávala osobám, ktoré určil žalobca .

Na základe vykonaného dokazovania, a to dokladov a výpovedi svedkov súd má za to, že ak žalovaný zo zaúčtovanej sumy vo výške 150 000.- Sk uznal za oprávnenú sumu 109 000.- Sk, tak nie je dôvod na popretie ani zvyšnej sumy 41 000.- Sk, a preto pohľadávku v uvedenej výške považoval za o p r á v n e n ú.

2/ V žalobe žalobca uplatnil pohľadávku vo výške 250 000.- Sk na základe účtovného dokladu č.3/1066/02 a v podaní zo dňa 28.12.2011 túto pohľadávku už uplatnil iba vo výške 225 000.- Sk. Uviedol, že vo vyčíslení pohľadávky omylom túto uplatnil iba vo výške 25 000.- Sk, ktorú žalovaný uznal ako oprávnenú. Súd má za to, že pri vyčíslení pohľadávky v prihláške zo dňa 30.3.2006 došlo k zrejmej nesprávnosti, ktorú opravil v doplnení prihlášky zo dňa 27.4.2006. Keďže žalovaný uznal základ uvedenej pohľadávky, súd považoval pohľadávku vo výške 225 000.- Sk za riadne uplatnenú a o p r á v n e n ú.

3/ 200 000.- Sk - žalobca uvedenú pohľadávku uplatnil na základe účtovného dokladu č.3/1069/02 z 21.10.2002 - uvedená pohľadávka bola žalovaným uznaná na prieskumnom pojednávaní, a preto jej uplatnenie v tomto konaní nie je dôvodné. Pohľadávku súd posúdil ako n e o p r á v n e n ú .

4/ Pohľadávka vo výške 7 000.- USD - 274 593.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom zo dňa 5.9.2002 /č.l. 19/, ktorý za úpadcu podpísal p. Kantor.

V konaní súd vypočul svedka Ing. Mariána Kantora, ktorý za žalobcu podpísal viaceré príjmové a výdavkové doklady. Žalobca o uvedenej osobe vypovedal, že ju ako väčšinový vlastník splnomocnil na finančný dohľad a preberanie finančných prostriedkov. Uvedené poverenie potvrdil vo svojej výpovedi aj svedok Kantor a uviedol, že peňažné prostriedky preberal od žalobcu a tieto zaúčtoval podľa jeho pokynov ako pôžičku a následne boli použité na úhradu výdavkov spoločnosti Lýdia-Jovsa s.r.o., ako napr. na úhradu splátok v Slovenskej sporiteľni, na úhradu faktúr za vykonané práce a na chod spoločnosti. Na uvedené účely použil aj prostriedky získané v hotovosti za predaj výrobkov spoločnosti. Uvedený rozsah činnosti Ing. Kantora potvrdil vo svojej výpovedi aj svedok Ján Rusnák, ktorý v tom čase vykonával funkciu konateľa spoločnosti. Vo svojej výpovedi uviedol, od kedy bol v spoločnosti / od mája 2002/ tak finančné prostriedky na chod spoločnosti poskytoval žalobca tak, že ich odovzdal Ing. Kantorovi, ktorý prijímal aj vykonával úhrady za spoločnosť. Menšie sumy preberal ako zálohy od zákazníkov aj p. Halapy, a tieto boli použité na výrobu. Po nahliadnutí do spisu, napr. na č.l. 19, kde sú založené príjmové doklady podpísané Ing. Kantorom, svedok uviedol, že tieto doklady sú mu známe a že pokyny, na aký účel majú byť peňažné prostriedky poskytnuté dával Ing. Kantorovi žalobca na poradách, na ktorých povedal, čo treba v spoločnosti urobiť a na taký konkrétny účel potom vložil peniaze.

Z takto vykonaného odkazovania mal súd preukázané, že peňažné prostriedky, ktoré sú na príjmových dokladoch podpísaných Ing. Kantorom ako prijaté od žalobcu, boli skutočne žalobcom poskytnuté spoločnosti ako pôžička.

Z uvedeného dôvodu súd pohľadávku žalobcu vo výške 7 000.- USD považuje za o p r á v n e n ú.

5/ Pohľadávka vo výške 99 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom č.3/1056/02 z 5.9.2002 /č.l. 19/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička a ktorý za úpadcu podpísal p. Kantor.

Na základe dokazovania a záveru uvedenému v bode 4/, súd pohľadávku žalobcu považuje za o p r á v n e n ú .

6/ Pohľadávka vo výške 500 000.- Sk žalobcom uplatnená na základe účtovného dokladu č.3/1044/02 zo dňa 10.7.2002. Žalovaný pohľadávku považuje za neuplatnenú.

K uvedenému dokladu žalobca na pojednávaní dňa 9.1.2012 vypovedal, že správne má byť uvedený doklad č.3/1034/02. Uvedený doklad je založený v spise na č.l. 27.

Súd zistil, že v prihláške zo dňa 27.4.2006 žalobca uplatnil pohľadávku vo výške 500 000.- Sk na základe účtovného dokladu č.3/1034, avšak v žalobe uplatnil pohľadávku v rovnakej výške na základe účtovného dokladu č.3/1044/02. Takýto účtovný doklad v spise založený nie je. Súd má za to, že pohľadávka z účtovného dokladu č.3/1044/02, ktorého neexistenciu potvrdil aj žalobca, nebola v prihláške pohľadávky uplatnená, a preto ju súd považuje za n e o p r á v n e n ú . Pohľadávku uplatnenú na základe účt. dokladu č.3/1034 súd posudzoval ako samostatne uplatnenú pohľadávku.

7/ Pohľadávku vo výške 15 000.- Sk žalobca uplatňuje na základe príjmového pokladničného dokladu zo 14.8.2002 číslo dokladu 3/210/02 a podľa vyjadrenia žalovaného, táto pohľadávka nebola uplatnená. Súd zistil, že takýto účtovný doklad sa v spise nenachádza a pohľadávka nie je uvedená ani v prihláškach pohľadávok žalobcu. Pohľadávku súd považuje za n e o p r á v n e n ú.

8/ Pohľadávka vo výške 50 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom č.3/1073/02 z 24.10.2002 /č.l. 22/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička a ktorý za úpadcu podpísal p. Kantor.

Na základe dokazovania a záveru uvedenému v bode 4/, súd pohľadávku žalobcu považuje za o p r á v n e n ú .

9/ Pohľadávka vo výške 50 000.- Sk- žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom č.3/1087/02 z 29.11.2002 /č.l. 20/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička a ktorý za úpadcu podpísal p. Kantor.

Na základe dokazovania a záveru uvedenému v bode 4/, súd pohľadávku žalobcu považuje za o p r á v n e n ú .

10/ Pohľadávka vo výške 100 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom č.3/1088/02 z 29.11.2002 /č.l. 20/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička a ktorý za úpadcu podpísal p. Kantor.

Na základe dokazovania a záveru uvedenému v bode 4/, súd pohľadávku žalobcu považuje za o p r á v n e n ú .

11/ Pohľadávku vo výške 40 000.- Sk žalobca uplatnil s uvedením, že suma bola poskytnutá dňa 23.7.2002. V podaní zo dňa 28.12.2011 žalobca uviedol, že suma bola uplatnená v rámci prihlášky zo dňa 20.4.2006 spolu vo výške 300 000.- Sk, ktoré peniaze boli určené na účely obehového kapitálu úpadcu, čo preukazuje kópiou dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet Štátnych lesov SR Ladislavom Maričom, synom žalobcu, ktorému boli tieto finančné prostriedky žalobcom poskytnuté. Z dôkazov predložených žalobcom súd nemá za preukázané, že suma 40 000.- Sk bola žalobcom poskytnutá úpadcovi a na uvedenú sumu ani nie je vystavený žiaden účtovný doklad. Doklad o vklade

uvedenej sumy na účet Štátnych lesov synom žalobcu nebol v konaní predložený, a preto nebol súdom ani posudzovaný.

Súd zistil, že v prihláške pohľadávok zo dňa 30.3.2006 žalobca uviedol, že v roku 2002 poskytol úpadcovi ďalšiu pôžičku vo výške 300 000.- Sk na účely prevádzkového kapitálu. Žiadnu špecifikáciu uvedenej sumy žalobca neuviedol, a preto súd má za to, že pohľadávka žalobcu vo výške 40 000.- Sk nebola v prihláške uplatnená. Okrem toho ohľadne tejto sumy žalobca v podaní zo dňa 26.8.2010 uviedol, že bola uplatnená omylom. Uvedenú pohľadávku súd považuje za n e o p r á v n e n ú .

12/ V žalobe žalobca uplatnil pohľadávku vo výške 240 000.- Sk na základe účtovného dokladu č.3/567/02 zo dňa 15.12.2002 a žalovaný túto pohľadávku považuje za neuplatnenú riadne, keďže žalobca v prihláške uviedol iba, že pre úpadcu uhradil náklady súvisiace s prístavbou oblúkovej haly a dostavbou oceľového prístrešku a nevyplývalo z nej, čo bolo titulom na uplatnenie uvedenej sumy. Pri ostatných sumách ako titul uviedol pôžičky , avšak tento titul neuviedol u sumy 243 300.- Sk. V tejto výške žalobca pohľadávku uviedol v prihláške zo dňa 27.4.2006 ako pôžičku na úhradu nákladov súvisiacich s prístavbou oblúkovej haly a dostavbou oceľového prístrešku. Vykonanie prác a ich úhradu potvrdil na pojednávaní dňa 9.1.2012 vo svojej výpovedi svedok Július Maťaš, ktorý uvedené práce realizoval. Súd má za to, že aj z textu uvedeného v prihláške pohľadávky možno vyvodiť, že sa jedná o pôžičku. Keďže nie je sporné, že uvedenú sumu uhradil žalobca a že sa jedná o práce vykonané na majetku úpadcu, súd uvedenú pohľadávku považuje za o p r á v n e n ú.

13/ Pohľadávka vo výške 430 645.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nezdokladovanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky preukazuje príjmovým pokladničným dokladom z 1.8.2003 /č.l. 21/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička , v časti Vyhotovil je uvedený nečitateľný podpis, nie sú vyplnené časti Schválil , Podpis príjemcu a Zúčtované v denníku pod por. č. Uvedený dôkaz súd nepovažuje za dôkaz, preukazujúci poskytnutie pôžičky úpadcovi, a teda pohľadávku považuje za n e p r e u k á z a n ú.

14/ 35 800.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný.

15/ 1 920.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný .

16/ 54 255.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný .

17/100 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný .

19/ 30 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný.

20/ 1 350.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný

21/ 25 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný

22/ 3 585,20 Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný.

23/ 55 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku uznal na prieskumnom pojednávaní, preto v tomto konaní je nárok žalobcu nedôvodný.

24/ 430 645.- Sk - jedná sa o duplicitne uplatnenú pohľadávku, ktorú súd posúdil pod por. č.13, ako nedôvodnú.

Časť B/

1/ - 500 000.- Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nepreukázanú. Žalobca oprávnenosť uvedenej pohľadávky, ktorú tvorí suma poskytnutá na zaplatenie úveru v SLSP preukazuje príjmovým pokladničným dokladom č.3/1034/02 z 10.7.2003 /č.l.42/, na ktorom je ako účel uvedené Pôžička . V časti Vyhotovil je uvedený nečitateľný podpis, nie sú vyplnené časti Schválil , Podpis príjemcu a Zúčtované v denníku pod por.č. Uvedený dôkaz súd nepovažuje za dôkaz, preukazujúci poskytnutie pôžičky úpadcovi. Ako ďalší dôkaz žalobca predložil Zápis zo dňa 30.8.2002 spísaný medzi SLSP, a.s., pobočka Michalovce a žalobcom, ako väčšinovým majiteľom spoločnosti Lýdia Jovsa s.r.o., z ktorého bol prijatý záver, že klient vyplatí čiastku 500 000.- Sk jednorázovou splátkou na úverový účet a dňom zaplatenia uvedenej sumy sa spoločnosti Lýdia Jovsa s.r.o. odpustia všetky nezaplatené úroky z omeškania a že zostatok úveru klient vyplatí do 31.12.2002 rozložením na 3 splátky. V spise je založený doklad, že Slovenská sporiteľňa prijala dňa 5.9.2002 od Ladislava Mariča sumu 500 000.- Sk ako vklad na úver. Keďže žalovaný nepredložil dôkazy o tom, že úpadca mal v uvedenom čase sumu 500 000.- Sk na účte, súd vychádzal z písomného dôkazu, že sumu 500 000.- Sk uhradil za úpadcu žalobca, a preto uvedenú pohľadávku považoval za o p r á v n e n ú.

2/ - 110 883,84 Sk - žalovaný túto pohľadávku považuje za nepreukázanú. Žalobca pri uvedenej pohľadávke uviedol, že sa jedná o zaplatené úroky z úveru v SLSP dňa 30.12.2002. V konaní nebolo spochybnené, že úroky v uvedenej sume boli zaplatené a žalovaný nepredložil dôkazy o tom, že suma bola uhradená z prostriedkov úpadcu, a preto súd uvedenú pohľadávku považuje za o p r á v n e n ú.

Časť C/

1/ 1 691 974.- Sk - ohľadne tejto sumy vzal žalobca žalobu späť a uznesením zo dňa 13.10.2009 /č.l. 58/ bolo konanie v uvedenej časti zastavené.

Pokiaľ ide o dôkaz predložený žalobcom na pojednávaní dňa 23.8.2012, a to fotokópiu listu označeného Stav pôžičiek p. Mariča vyhotoveného dňa 15.4.2002 Ladislavom Halapym, uvedený dôkaz súd hodnotil so zreteľom na ostatné písomné dôkazy, založené v spise. Pokiaľ ide o rozsudok KS Košice č.k. 10Cbi/19/2006-77 zo dňa 19.2.2008, tento bol vydaný na základe uznania pravosti pohľadávok uplatnených žalobcom jednou z veriteliek úpadcu, a to Ivetou Halapyovou a súd ho nepovažuje za záväzný v tomto konaní, keďže účastníkom tohto konania je iná osoba, a to správca konkurznej podstaty úpadcu.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd považuje za oprávnené pohľadávky žalobcu uplatnené v žalobe v časti A/ pod por. č. 1 v sume 41 000.- Sk, por. č. 2 v sume 250 000.- Sk, por. č. 4 v sume 274 593.- Sk/7 000.- USD/, por. č. 5 v sume 99 000.- Sk, por. č. 8 v sume 50 000.- Sk, por. č. 9 v sume 50 000.- Sk, por. č. 10 v sume 100 000.- Sk, por. č. 12 v sume 240 000.- Sk, por. č. B/1 v sume 500 000.- Sk a por. č. B/2 v sume 110 883,84 Sk, t.j. celkom v sume 1 615 476,80 Sk, čo v novej mene činí 53 624,01 eur. Preto v uvedenej časti súd žalobe vyhovel a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

V konaní boli obaja účastníci čiastočne úspešní, preto súd o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z nich nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.