KSKE 11 Co 101/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 101/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 101/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/101/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711200994 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711200994.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu U. R., bytom I., M. XXXX/X, proti žalovaným 1/ V.. I. I., bytom I., D. XX, 2/ V.. D. S., bytom I., T. 5, o zaplatenie X.XXX,XX € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 20C 50/2011-38 zo 6.2.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov a neustanovil mu za zástupcu advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu.

Uznesenie obsahuje správne poučenie, že proti nemu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Michalovce.

Uznesenie napadol odvolaním zo dňa 14.3.2012, podaným osobne na súde prvého stupňa v tej istý deň žalobca, na základe čoho bola vec predložená odvolaciemu súdu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolanie žalobcu odmietol ako podané oneskorene.

Podľa § 218 ods. 1 písm.a/O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods. 2 druhá veta cit. O.s.p., ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podľa ods. 3 cit. ust., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky pripojenej pri písomnom vyhotovení napadnutého uznesenia (č.l. 40) vyplýva, že žalobcovi bolo uznesenie doručené 27.2.2012. Vzhľadom na uvedené, 15 dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 28.2.2012, t.j. nasledujúci deň po doručení uznesenia, jej koniec pripadol na 13.3.2012, kedy bol utorok, preto pokiaľ žalobca podal odvolanie osobne na súde prvého stupňa až 14.3.2012

(t.j. v stredu) , urobil tak až po uplynutí lehoty a preto odvolanie muselo byť ako oneskorene podané odmietnuté.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.