KSKE 11 Co 102/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 102/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 102/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/102/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109202798 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109202798.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa D. U., U., X. H. č. XX/A, proti odporkyni D. G., bytom U., O. č. XX/X, o vypratanie bytu, o odvolaní odporkyni proti rozsudku 24C 51/2009-38 z 13.12.2010 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zročnosti plnenia, t.j. o vyprataní bytu odporkyňou v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal odporkyňu vypratať byt č. X nachádzajúci sa v U. na ul. O. - garsónka, pozostávajúca z jednej izby, kuchyňa a príslušenstva, v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Návrh v časti o vypratanie všetkých čo s odporkyňou v byte bývajú zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že navrhovateľovi náhradu trov proti odporkyni nepriznal.

V dôvodoch rozsudku uviedol, že vykonaným dokazovaním mal preukázanú navrhovateľom tvrdenú skutočnosť, že navrhovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, vypratanie ktorej sa voči odporkyni domáha, že odporkyňa pôvodne užívala byt, ktorý bol predmetom tohto sporu na základe platného právneho titulu - zmluvy o nájme bytu, ktorú uzavreli účastníci konania dňa 9.7.2007, že táto zmluva bola uzavretá na dobu určitú od 9.7.2007 do 8.10.2007 a keďže nájom bytu bol jednoznačne dojednaný na dobu určitú, v súlade s § 710 ods. 2 OZ uplynutím dohodnutého času, t.j. 8.10.2007 nájom zanikol. Túto skutočnosť nespochybnila ani odporkyňa a keďže v konaní neboli preukázané žiadne skutočnosti, z ktorých by bolo možné vyvodiť, že nájom bytu bol obnovený, alebo že by odporkyňa získala iný právny titul oprávňujúci ju užívať predmetný byt, boli splnené základné podmienky pre úspech vlastníckej žaloby na vypratanie nehnuteľnosti tak ako sa navrhovateľ domáhal. Úspešnému navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznal s poukazom na § 150 ods. 1 O.s.p. a na skutočnosť, že odporkyňa je už dlhodobo starobnou dôchodkyňou, u ktorej jediným príjmom je jej starobný dôchodok vo výške 167 € a s poukazom tiež na jej nepriaznivý zdravotný stav a ostatné sociálne a osobné pomery.

Rozsudok napadla včas podaným odvolaním odporkyňa a v ňom uviedla, že podáva odvolanie proti rozsudku na vysťahovanie z bytu do 15 dní a to z dôvodov zlých sociálnych pomerov a nevybavenia miesta v domove dôchodcov. Týmto žiada o predĺženie lehoty k vysťahovaniu do 31.5.2011, kedy by sa jej pobyt v domove dôchodcov mal vyjasniť.

Z obsahu odvolania vyplýva, že ním odporkyňa napáda výrok o zročnosti plnenia, t.j. pokiaľ súd prvého stupňa rozhodol rozsudkom o povinnosti odporkyni vypratať byt v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Vzhľadom na uvedené predmetom prieskumu v odvolacom konaní je iba uvedený výrok. Rozsudok vo výroku o povinnosti odporkyni vypratať byt a o trovách konania nebol tak odvolaním

napadnutým, nadobudol právoplatnosť (§ 206 O.s.p.) , preto nebol v odvolacom konaní v týchto výrokoch preskúmavaný.

Odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok v napadnutom výroku je vecne správny, preto ho potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Odporkyňa v odvolaní nenamieta splnenie rozsudkom uloženej povinnosti vypratať byt, iba nesúhlasí s lehotou na vypratanie, ktorú súd určil do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, pričom dôvody, ktoré ju viedli k podaniu odvolania spočívajú iba v jej nepriaznivej sociálnej situácii. Za priaznivú lehotu na vysťahovanie považuje dátum 31.5.2011.

Odvolanie odporkyňa podala 21.2.2011, avšak spis bol odvolaciemu súdu na konanie o odvolaní predložený až 30.3.2012, kedy už dávno uplynula lehota, ktorú odporkyňa požadovala určiť na jej vysťahovanie sa z bytu, preto už vzhľadom na uvedené nebol dôvod meniť rozsudok v napadnutom výroku.

O trovách odvolacieho konania nebolo potrebné rozhodnúť, lebo účastníci nepodali návrh na uloženie povinnosti rozhodnúť o náhrade trov konania (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.