KSKE 11 Co 137/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/137/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710210526 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710210526.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa A.. G. P., J.., bytom Y. nad V., G. hrdinov XXXX/XA, proti odporcovi J. spoločnosť E., so sídlom F., F. č. XXX, o zrušenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu 12C 114/2010-98 z 22.2.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrhu odporcu sa vyhovuje a zrušuje sa predbežné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Michalovce 12C 114/2010-40 z 3.9.2010.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zamietol návrh odporcu na zrušenie predbežného opatrenia, ktoré na návrh navrhovateľa bolo súdom nariadené uznesením z 3.9.2010.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že odporca podaním doručeným 9.9.2001 navrhol zrušiť predbežné opatrenie nariadené 3.9.2010 z dôvodu, že došlo k zániku dôvodov, pre ktoré bolo nariadené predbežné opatrenie. V návrhu odporca poukázal na to, že prvostupňový súd pri nariaďovaní predbežného opatrenia si osvojil tvrdenie navrhovateľa, že mu hrozí vznik škody na základe rozhodnutia S. Z.K. v H. 25.6.2010, ktorým na návrh odporcu schválil pre územný obvod zverníka S. č. XX plán chovu a lovu raticovej zveri na rok 2010, že samotný výrok uznesenia sa časovo viaže na trvanie roku 2010 a teda na vymedzenie obdobia, kedy bol schválený plán chovu a lovu pre daný zverník, korigoval tak súd regulatív stanovený odborným útvarom kompetentne určeným k vykonávaniu odborného dohľadu, že však uplynutím roku 2010 bez existencie obdobného rozhodnutia S. Z.K. na obdobie r. 2011 spôsobuje bez ďalšieho zánik dôvodov, na ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené v súlade s § 77 ods. 2 O.s.p. Uviedol v návrhu tiež, že predbežným opatrením mala byť zabezpečená dočasná úprava pomerov účastníkov počas účinnosti plánu lovu a chovu na obdobie len r. 2010. Okrem toho uviedol ďalšie dôvody a to, že premnoženie zveri vo zverníku spôsobuje degeneráciu chovu a rovnako aj škody na majetku vlastníka lesu, že z dôvodu trvania predbežného opatrenia nežiadal odporca Okresný lesný úrad o schválenie plánu lovu a chovu na rok 2011, ale ani neurčil prirodzenú reguláciu chovu, či vytváranie negatívnych dopadov na zver. Úhynom chorej, slabej zveri vo zverníku dochádza k šíreniu chorôb, nákazu morom, ktoré zasahujú aj inak zdravé jedince. Na základe znaleckého posudku stanovil výšku za škody spôsobené premnoženou zverou sumou 243.757,19 €. Uvedený návrh odporcu na zrušenie predbežného opatrenia posudzoval súd podľa § 77 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že z tých dôvodov, ktoré odporca v návrhu na zrušenie uviedol, požadované zrušenie predbežného opatrenia nie je dôvodné. Konštatoval, že ako je zrejmé z odôvodnenia uznesenia z 3.9.2010 ako i potvrdzujúceho uznesenia Krajského súdu v Košiciach, dôvodom pre ktorý vyhovel návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia bol vznik vážnej škody na majetku navrhovateľa tým, že ulovením tejto zveri na základe ročného plánu poľovného hospodárenia môže dôjsť k jej privlastneniu treťou osobou , tým by došlo k nezákonne vykonanému zásahu do vlastníckeho práva navrhovateľa a že ak vo výroku predbežného opatrenia zakázal odporcovi uskutočňovať plán lovu raticovej zveri na rok 2010 schválený Obvodným lesným úradom H., urobil to len kvôli tomu, že v čase nariadenia predbežného opatrenia bol známy ročný plán lovu raticovej zveri len na rok 2010 a nie na nasledujúce roky a pokiaľ na rok 2011 resp.

2012 nebol schválený ročný plán poľovného hospodárenia, to ešte neznamená, že došlo k pominutiu dôvodov, ktoré viedli k nariadeniu predbežného opatrenia. Ani inak odporcom uvádzané dôvody na zrušenie predbežného opatrenia v zmysle pominutia pôvodných dôvodov neobstoja. Ak odporca tvrdí, že ročný plán poľovného hospodárenia na rok 2011 nebol schválený, nie je potom zrejmé, aký právny záujem sleduje zrušením nariadeného predbežného opatrenia, ak jeho zrušenie by viedlo k rovnakým právnym následkom ako stav vyplývajúci z neschválenia ročného plánu poľovného hospodárenia - teda nemožnosti lovu raticovej zveri vo zverníku S. č. XX, R.. Ďalej súd posudzoval aj skutočnosť, či už v súvislosti s nariadením predbežným opatrením nevzniká odporcovi neprimeraná ujma. Konštatoval, že odporca ani netvrdí, že jemu vzniká neprimeraná ujma, ale že ujma vzniká iným subjektom a to vlastníkovi lesa, v ktorom odporca vykonáva právo poľovníctva a vlastníkovi fotovoltaickej elektrárne V. s.r.o. a C. s.r.o. Z predložených potvrdení, resp. žiadosti týchto spoločností je zrejmé, že dochádza k poškodzovaniu oplotenia, ktoré chránia areál fotovoltaických elektrární. Odporca však nie je aktívne legitimovaný v tomto konaní preukazovať vzniknutú ujmu na majetku vlastníka lesu vo zverníku S. č. XX, príp.vlastníka fotovoltaických elektrární a zo žiadneho dôkazu nevyplýva ani to, aby odporca bol vlastníkom lesa vo zverníku S. č. XX. Na základe toho uzavrel, že nič nebráni, aby i tretie osoby, ktorým premnoženie zveri vo zverníku S. č. XX spôsobujú škody navrhli zrušenie predbežného opatrenia a v takomto prípade bude nútený posudzovať neprimeranosť medzi ochranou navrhovateľa pred vznikom vážneho ohrozenia a ujmou, resp. vážnym ohrozením tretích osôb. Z tohto dôvodu návrh odporcu na zrušenie predbežného opatrenia zamietol.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním odporca. Uviedol predovšetkým, že základ pre uznesenie o nariadení predbežného opatrenia súd prvého stupňa vyvodil predovšetkým z tvrdení navrhovateľa, ktorý svoj nárok odvodzoval od prejudiciálnej otázky, že je vlastníkom zveri, o ochranu ktorej v konaní vo veci samej ide. Okresný súd Michalovce však v skôr začatom inom konaní na návrh žalobcu, ktorým sa domáhal ochrany vlastníckeho práva k zveri vydal rozsudok 13C 2/2007 z 11.11.2008, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že žalobca vyvodzoval predbežnú otázku o vlastníctve k zveri o ktorej ochranu v konaní vo veci samej ide. Posúdenie prejudiciálnej otázky v inom neprávoplatne skončenom súdnom konaní odlišných vlastníkov, malo byť preukázaním danosti práva žalobcu, ktoré malo byť predmetom ohrozenia zo strany žalovaného. Skutočnosťou však je, že Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo 7.12.2011 sp. zn. 11 Co 109/2009 zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce 13C 2/2007 v časti druhého a tretieho výroku tak, že návrh žalobcu zamietol a v časti výroku jeden a štyri rozsudok zrušil a vec vrátil súdu na nové konanie a rozhodnutie o veci. Predbežná otázka o vlastníctve zveri, ktorá bola odvodzovaná od rozsudku 13C 2/2007 pominula tak, ako neustále žalobca zdôrazňoval nesprávnosť odvodzovania záverov predbežnej otázky od konania vedenom na Okresnom súde Michalovce č.k. 13C 2/2008. So zreteľom na uvedené pre účely dôvodnosti trvania predbežného opatrenia tak pominula skutočnosť, ktorá bola kľúčovou a aj z pohľadu dôkazov aj jedinou skutočnosťou, z ktorej bola odvodzovaná danosť práva ako neopomenuteľného predpokladu pre vydanie, ale aj trvanie dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Odporca však od začiatku tvrdil a stále tvrdí, že hmotnoprávne predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia nie sú splnené. Druhým predpokladom dôvodnosti nariadenia predbežného opatrenia bol plán lovu a chovu raticovej zveri na r. 2010 schválený S. lesným úradom H. dňa 25.6.2010. Zastáva právny názor, že obmedzovanie v plnení poľovných povinností stanovených štátom určenou osobou (OLÚ zasahuje do práv vlastníka poľovných pozemkov prenesených na neho, rovnako ako zasahuje bez opory v odborné vyjadrenia aj do práv a chránených záujmov zvierat voľne žijúcich v predmetnom zverníku. Poukázal na to, že plán chovu a lovu na príslušné kalendárne obdobie, v jeho prípade r. 2010, sa schvaľuje spôsobom na konkrétny rok a podľa § 16 ods. 1 vyhl.č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z., ktorý stanovuje, že poľovnícka sezóna trvá od 1.3. do 28.2. nasledujúceho roku, z čoho teda plynie, že plán lovu a chovu sa schvaľuje zásadne na kalendárne ročné obdobie. Tvrdí preto, že uplynutím r. 2010 resp. 28.2.2011 došlo k zániku aj tohto druhého predpokladu v podobe akéhokoľvek ohrozenia práva či nárokov alebo záujmov navrhovateľa. Poukázal ďalej na to, že regulačný úrad vydal potvrdenie o tom, že pre obdobie rokov 2011 a 2012 nedošlo k vydaniu rozhodnutia, o schválení plánu chovu a lovu raticovej zveri na danom území. Nestotožnil sa s tými dôvodmi rozhodnutia súdu, že nie je zrejmé, aký právny záujem on svojou žiadosťou o zrušenie predbežného opatrenia sleduje, keď nie je a ani nemôže byť tajomstvom, že sleduje legitímny záujem dosiahnuť stav, aby mohol plne konzumovať nielen povinnosti, ale aj práva plynúce mu zo zmluvy o prenájme poľovných pozemkov. Ide tak o legitímny cieľ korešpondujúci povinnostiam starostlivosti o zver, ktorú zabezpečuje už viac ako tri roky. Nestotožnil sa ani so záverom súdu, že nie je aktívne legitimovaný v tomto konaní preukázať vzniknutú ujmu na majetku vlastníka lesa

vo zverníku S.. XX odvolávajúc sa na § 69 a nasl., ktoré ustanovenia pojednávajú o zodpovednosti užívateľa poľovného revíru a z ktorých plynie, že zodpovednosť znáša žalovaný. Jeho zodpovednosti však nekorešponduje spôsob akým môže počas predbežného opatrenia ovplyvniť stavy vyvolané premnožením zveri. Na základe toho sa domáhal zmeny napadnutého uznesenia a vyhoveniu jeho návrhu na zrušenie predbežného opatrenia.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného poukázal opätovne na rozsudok Okresného súdu Vranov nad Topľou 9C 3/2007 a potvrdzujúci rozsudok Okresného súdu Prešov 1 Co 12/2008 a konštatoval v tejto súvislosti, že aj keď je pravdou, že odôvodnenie rozhodnutia nemá povahu záväzného výroku, ale z odôvodnení týchto rozsudkov vyplýva, aké dôkazy a k akým záverom súd dospel na základe vykonaného dokazovania, pričom skutkový stav o tom, že M. a.s. R. nie je vlastníkom tejto zveri sa od rozhodnutí súdov nemohol zmeniť s ohľadom na predloženú listinné dôkazy, z ktorých súdy vychádzali pri svojich rozhodnutiach ako aj na rozhodnutie štatutárneho orgánu M. a.s. R. z 21.12.2004. K tvrdeniu odporcu, že vydané predbežné opatrenie zasahuje aj do jeho oprávnení vo vzťahu k zvieratám voľne žijúcim vo zverníku považoval za potrebné uviesť, že vo zverníku sa nenachádza žiadna voľne žijúca zver, takáto voľne žijúca zver môže žiť iba vo voľných revíroch a nie v uzavretom zverníku. Zver žijúca vo zverníku má konkrétneho vlastníka, nejedná sa o voľne žijúcu zver a práva tohto vlastníka požívajú právnu ochranu takú, akú právnu ochranu im poskytuje Ústava SR a platná právna úprava. Zver žijúca v obore má teda konkrétneho vlastníka, čo v priebehu doterajšieho konania bolo preukázané s poukazom na citované rozhodnutia súdov, že vlastníkom tejto zveri nebol pôvodný vlastník nehnuteľnosti, na ktorých je zverník S. č. XX zriadený. O tomto jeho názore svedčí aj stanovisko Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR ako aj rozsudok NS ČR sp. zn. 28 Cdo 4487/2007 zo 16.7.2008, ktorý k vyjadreniu pripojil. Poukázal na to, že o všetkých týchto skutočnostiach žalovaný má vedomosť a že napriek vedomosti, že nikdy nemohol s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti nadobudnúť vlastnícke práva k zveri, vykonáva úkony smerujúce k možnosti jej lovu na základe čoho v prípade, ak by právo lovu bolo mu umožnené došlo by k poškodzovaniu jeho práv. Uviedol tiež, že o dôvodnosti a potrebe trvania vydaného predbežného opatrenia svedčí aj tá skutočnosť, že na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ktorú on podal na S. lesný úrad H. tento zistil, že odporca predložil plán chovu a lovu raticovej zveri na rok 2012 - 2013, z ktorého je zrejmé, že plánuje loviť zver v obore a že ak by došlo k realizácii takého plánu, vznikla by mu nevyčísliteľná škoda. Vzhľadom na uvedené navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie v celom rozsahu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa nesprávne posúdil predpoklady pre trvanie nariadeného predbežného opatrenia, preto uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p. a zrušil predbežné opatrenie nariadené uznesením z 3.9.2010 sp. zn. 12C 114/2010-40.

Podľa § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

Z cit. ust. vyplýva, že k zrušeniu predbežného opatrenia môže dôjsť v prípade, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené, ak sa dodatočne zistí, že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli alebo ak odpadol právny záujem na takomto dočasnom zabezpečení, pretože vznikla nová hmotnoprávna situácia vo vzťahoch medzi účastníkmi, v dôsledku ktorej je predbežné opatrenie nadbytočné.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o návrhu odporcu sa dôsledne neriadil cit. ust. a zásadami z neho vyplývajúcimi.

Uznesením 12 C 114/2010-40, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie, súd zakázal odporcovi uskutočňovať plán lovu raticovej zveri na rok 2010 schválený Obvodným lesným úradom H. dňa 25.6.2010 vo zverníku S. č. XX R.. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že tak rozhodol po zistení (okrem iného) , že príslušným správnym orgánom bol schválený plán chovu a lovu raticovej zveri na rok 2010, ktorý je pre užívateľa poľovného revíru teda odporcu záväzný, čím sa umožňuje odporcovi lov i odchyt

tejto zveri a preto je dôvodná obava navrhovateľa, že realizáciou plánu lovu raticovej zveri, ktorá je v jeho vlastníctve zo strany odporcu, mu vznikne škoda.

Z uvedeného výroku uznesenia, ktorý je pre účastníkov a pre všetky orgány záväzný (§ 159 ods. 2, § 167 ods. 2 O.s.p.) je zrejmé, že odporca mal stanovený zákaz uskutočňovať (iba) plán lovu raticovej zveri schválený na rok 2010. Keďže ide o ročný plán, uložený zákaz sa vzťahuje iba na obdobie, po ktoré platí tento plán a nie aj na ďalšie obdobie (§ 30 ods. 1 písm. d/, ods. 8, § 74 ods. 2 písm. i/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) .

So zreteľom na takéto vymedzenie zákazu uloženého odporcovi uznesením 12C 114/2010-40 uplynutím časového obdobia, na ktoré platil plán lovu raticovej zveri, teda roka 2010, pominuli podľa názoru odvolacieho súdu dôvody, pre ktoré bolo nariadené predbežné opatrenie. Žiada sa zdôrazniť, že z citovaného uznesenia nevyplýva, že by súd ním určil prípadne inú lehotu, po ktorú má toto predbežné opatrenie trvať. Okrem toho z rozhodnutia je zrejmé, že predbežné opatrenie bolo nariadené vzhľadom na okolnosti pred podaním návrhu vo veci samej a keďže navrhovateľ podal žalobu vo veci samej (19C 63/2011) má možnosť domáhať sa ochrany voči odporcovi v rámci uvedeného konania.

O trovách odvolacieho konania nebolo potrebné rozhodnúť, lebo účastníci nepodali návrh na rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy odvolacieho konania (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.