KSKE 11 Co 164/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/164/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511215724 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511215724.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu D., IČO: 35 724 803, proti žalovanému X., bytom H., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného L. o zaplatenie 83,65 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 18C 230/2011-76 z 15.3.2012 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobcu a vedľajšieho účastníka.

Vedľajšiemu účastníkovi sa prisudzuje náhrada trov odvolacieho konania vo výške 19,12 € a žalobca je povinný ju zaplatiť JUDr. Igorovi Šafrankovi, advokátovi, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom žalobu zamietol, v právnom vzťahu medzi žalobcom a žalovaným účastníkom náhradu trov konania nepriznal a žalobcu zaviazal nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania na účet jeho právneho zástupcu JUDr. Igora Šafranka v sume 58,15 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Zamietnutie žaloby odôvodnil premlčaním uplatneného nároku. Výrok o trovách konania mu vyplynul z toho, že vedľajší účastník v konaní vzniesol námietku premlčania a tá bola akceptovaná. Trovy právneho zastúpenia priznal za dva úkony právnej pomoci (prevzatie a príprava zastupovania, písomné vyjadrenie k žalobe) a to podľa § 14 ods. 1 písm.a/, b/ vyhl. č. 655/2004 Z.z. spolu vo výške 58,15 €.

Uznesenie vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobca a vedľajší účastník napadol včas podaným odvolaním žalobca. Po uvedení obsahu ust. § 93 ods. 1, § 142 ods. 1 a § 150 ods. 1,2 O.s.p. uviedol, že sa nestotožňuje s rozhodnutím súdu, ktorým priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania, lebo v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva. Poukázal na to, že cieľom združenia na ochranu občana spotrebiteľa E. je kolektívna ochrana spotrebiteľov, podávanie žalôb podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (§ 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z.) , zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní a vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka (§ 93 ods. 2 O.s.p.) . Nakoľko zákon pripúšťa vstup vedľajšieho účastníka do konania, nemôže sa síce ako navrhovateľ brániť proti vstupu združenia do konania, avšak nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, keďže samotnou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Spochybňuje nutnosť a účelnosť vynaloženia trov právneho zastúpenia vedľajším účastníkom, keďže nevykonal úkony nevyhnutné pre úspech vo veci, t.j. že poskytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu. Právne

zastúpenie vedľajšieho účastníka považuje za nadbytočné, nehospodárne, keďže združenie sa samo prezentuje ako inštitúcia spôsobilá na ochranu spotrebiteľa aj v rámci súdneho konania a skutočnosť, že združenie samo bez právneho zastúpenia vystupuje na strane žalobcu spolu s občanmi Slovenskej republiky vo viacerých sporoch na ochranu spotrebiteľov, prípadne v sporoch ich samo zastupuje, potvrdzuje, že právne zastúpenie vedľajšieho účastníka v predmetnom spore je nehospodárne a účelové. Právnym zastúpením vedľajšieho účastníka dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať a reflektovať použitím ust. § 150 O.s.p.. Vedľajší účastník podľa neho nemôže sám vzniesť námietku premlčania, pretože nejde o úkon procesný, ale o úkon podľa hmotného práva. Uplatnil si tiež trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní vo výške 19,12 € s DPH.

Vedľajší účastník vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedol, že považuje za absurdné, ak žalobca, ako účastník konania zastúpený advokátom, upiera právo na zastupovanie advokátom inému účastníkovi. Účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc možno odvodiť z čl. 47 ods. 2 Ústavy, z ktorého vyplýva, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to aj za podmienok ustanovených zákonom. Aj vedľajší účastník ako občianske združenie zložené prevažne z laikov v oblasti práva, ktoré je pripravené dôsledne presadzovať a chrániť aj v súdnych konaniach oprávnené záujmy spotrebiteľov má právo vystupovať proti dodávateľom na základe princípu rovnosti zbraní . Poukázal v tejto súvislosti na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 71/2010 z 9.6.2010 ako aj na prvé vydanie komentára k O.s.p., osobitne dal do pozornosti najnovší Občiansky súdny poriadok komentár - prvý diel autorov Števček/ Ficová. Zdôraznil, že aj keď je združením na ochranu spotrebiteľov, nie sú právnici a podľa jeho skúseností s aplikáciou spotrebiteľského práva na súdoch, sa bez pomoci advokátov nezaobíde. K tomu, že združenie má právo na právne služby advokátov, predložil uznesenie Krajského súdu Prešov 3Co 131/2011 z 13.1.2012. Do pozornosti dal aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-279/09, z ktorého tiež vyplýva, že združenie na ochranu spotrebiteľa má právo na advokáta a aj na náhradu trov konania. Aj podľa novelizovaného znenia § 137 O.s.p. mu výslovne patrí náhrada výdavkov za zastupovanie advokátom. Nesúhlasil ani s názorom žalobcu ohľadne použitia § 150 O.s.p. pre tento prípad. Uviedol, že takýto návrh vyznieva až paradoxne, keďže na strane žalobcu je ekonomicky silný subjekt, ktorý podáva žaloby proti slabým spotrebiteľom. K rozhodovaniu o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi predložil tiež fotokópie rozsudkov Krajského súdu Prešov sp. zn. 18Co 16/2012, uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1Co 367/2011 a rozsudok Krajského súdu Prešov 16Co 33/2012. Čo sa týka možnosti vzniesť námietku premlčania vedľajším účastníkom bol toho názoru, že ako združenie na ochranu spotrebiteľa je oprávnený vzniesť námietku premlčania. Prijatím opačného názoru by v spotrebiteľských veciach dochádzalo k ignorovaniu vysokých cieľov politiky EÚ, zakotvených v normách primárneho európskeho práva (čl. 169 Lisabonská zmluva, č.l. 38 Charty základných práv EÚ) , sekundárneho práva (príslušné smernice EÚ) premietnutých do vnútroštátnej právnej úpravy (najmä OZ a zákon o ochrane spotrebiteľa) . Uplatnil aj náhradu trov odvolacieho konania spolu vo výške 29,08 €.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je z hľadiska uplatnených odvolacích dôvodov vecne správne, preto ho potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p..

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, ku ktorému dospel tak ohľadne základu pre priznanie náhrady trov vedľajšiemu účastníkovi, ako aj výšky náhrady trov, s odkazom na aktuálnu rozhodovaciu prax súdov, o ktorej vo svojom vyjadrení sa zmienil aj vedľajší účastník. Nemožno prisvedčiť odvolateľovi, ktorý namietal, že vedľajší účastník nemôže sám vzniesť námietku premlčania. Takáto výhrada by svojou podstatou spochybňovala inštitút vedľajšieho účastníctva (jeho funkčnosť) . V rámci obrany proti žalobe je procesným právom vedľajšieho účastníka uplatniť aj námietky, vychádzajúce z hmotnoprávnej úpravy (ako je aj námietka premlčania) .

Vedľajší účastník mal aj v odvolacom konaní úspech, preto mu bola priznaná náhrada požadovaných trov (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) a to vo výške 19,12 € pozostávajúcej z odmeny za poskytnutú právnu službu - jeden úkon právnej služby za podané vyjadrenie k odvolaniu (§ 14 ods. 1 písm.b/, ods. 3 písm.b/ vyhl. č. 655/2004 Z.z.) vo výške 8,30 € a k tomu režijný paušál 7,63 €. Zástupca vedľajšieho účastníka preukázal, že je platcom DPH, preto mu bola priznaná aj 20% DPH, t.j. 3,19 €, spolu náhrada trov titulom právneho zastúpenia 19,12 €. Poskytnutie právnej služby považuje odvolací súd za účelne vynaložený úkon, keďže aj vedľajší účastník má právo podať vyjadrenie k odvolaniu žalobcu proti napadnutému rozsudku. Predmetom odvolacieho konania pritom boli len trovy konania vo výške 58,15 €.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.