KSKE 11 Co 214/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/214/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899050 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109234537.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne N. Y., bytom Y., I.Á. X, proti žalovanej P. C., a.s., H., Y. XX, IČO: 31 383 408, o zaplatenie 693,64 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 36C 471/2009-76 z 13.1.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu 15.12.2009 domáhala od žalovanej zaplatenia sumy 693,64 € s 8,5% ročnými úrokmi z omeškania zo sumy 411,50 € od 21.2.2008 do zaplatenia titulom neuhradeného poistného plnenia.

Podľa odôvodnenia rozsudku súd prvého stupňa o tejto žalobe rozhodol rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1, 2, 3 a 5 O.s.p. s poukazom aj na ust. § 114 ods. 3 a 5 O.s.p. a § 157 ods. 4 O.s.p. Odôvodnenie vydania rozsudku pre zmeškanie v tejto veci vychádza z toho, že žalovaná sa nedostavila na pojednávanie vytýčené na deň 13.1.2011, hoci naň bola riadne a včas predvolaná, svoju neúčasť neospravedlnila a ani sa nevyjadrila k žalobe, hoci na to bola vyzvaná uznesením 36C 471/2009 z 18.6.2010. Žalovaná bola poučená o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez pojednávania v súlade s ust. § 114 ods. 5 O.s.p. a súd považoval žalobkyňou tvrdený skutkový stav za nesporný, v súlade s cit. ustanoveniami, a preto zaviazal žalovanú na zaplatenie žalobkyňou uplatnenej pohľadávky. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalovanú, ktorá úspech nemala zaviazal zaplatiť úspešnej žalobkyni trovy potrebné na účelné uplatňovanie jej práv, pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku a z trov právnej pomoci.

Rozsudok napadla včas podaným odvolaním žalovaná. Citovala § 153b O.s.p. a mala za to, že pre vydanie rozsudku pre zmeškanie musia byť kumulatívne splnené všetky podmienky zákonom stanovené. Nesúhlasila s názorom súdu prvého stupňa, že sa nevyjadrila k žalobe a prílohám a že nijako nereagovala na uzneseniu doručené dňa 28.6.2010. Poukázala na to, že už predtým reagovala na žalobu a prílohy podaním odporu proti vydanému platobnému rozkazu a vyčerpávajúco sa vyjadrila k celému predmetu konania. Uznesením doručeným dňa 28.6.2010 bola podľa nej neúčelne a duplicitne vyzvaná na vyjadrenie sa k žalobe, a preto predmetné uznesenie pokladala iba za omyl súdnej administratívy. S poukazom na čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a rozhodnutia Ústavného súdu SR (I.ÚS 26/1994, II.ÚS 2221/2007) ďalej uviedla, že postup súdu, ktorý sa prieči nielen účelu zákona, ale aj samotnému zákonom stanovenému postupu nemôže požívať právnu relevanciu a účelom inštitútu rozsudku pre zmeškanie je sankcia účastníka, ktorý neprejavil elementárny záujem o súdne konanie a keby postup súdu v danej veci bol relevantný, potom by bolo možné napríklad opakovane zasielať uznesenie na vyjadrenie napriek existujúcemu vyjadreniu žalovanej a sankcionovať ju rozsudkom pre zmeškanie, ak by nereagovala na ktorékoľvek z uznesení. Takýto postup by bol principiálne zjavne nesprávny a nemohol by sa javiť inak ako šikana.

Žalobkyňa sa k odvolaniu žalovanej nevyjadrila.

Podľa § 201 prvá veta O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 202 ods. 1 O.s.p. odvolanie nie je prípustné okrem iného proti rozsudku pre zmeškanie, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

V posudzovanej veci rozsudok súdu prvého stupňa obsahuje poučenie v znení uvedeného ustanovenia a keďže žalovaná podala (včas) napriek tomuto poučeniu odvolanie, odvolací súd skúmal jeho prípustnosť. Prípustnosť odvolania proti rozsudku pre zmeškanie je daná podľa cit. ust. iba vtedy, ak by neboli pre jeho vydanie splnené zákonné podmienky, prípadne tiež z dôvodu, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ak takéto dôvody nie sú zistené, odvolací súd musí odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. odmietnuť, lebo smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné (§ 202 ods. 1 prvá veta) .

Odvolací súd po skúmaní týchto predpokladov dospel k záveru, že odvolanie žalovanej je prípustné, lebo pre vydanie napadnutého rozsudku pre zmeškanie neboli splnené podmienky.

Podľa § 153b ods. 1, 2 O.s.p. ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie. Rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak: a/ žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods. 4 a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenie sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1, b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (§ 114 ods. 2) , c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami. Z cit. ust. vyplýva, že súd môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie len vtedy, ak sú v rovnakom čase, teda v čase vyhlásenia rozsudku, súčasne splnené všetky podmienky v cit. ust. uvedené. Jednou z nich je, že - žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril, čo vyplýva z § 153b odsek 2 písm. b/ O.s.p. Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu dospel k záveru, že tento formálny zákonný predpoklad nebol v danom prípade naplnený.

Žalovaná sa k žalobe obsiahlo vyjadrila v odpore, podanom proti platobnému rozkazu (č.l. 51-53) , uviedla dôvody, ktoré podľa nej spochybňujú nárok žalobkyne a označila i dôkazy, na základe ktorých preukázanú škodu už uhradila.

Z uvedeného popisu zistení z obsahu spisu možno jednoznačne vyvodiť taký záver, že žalovanej spolu s platobným rozkazom bola doručená aj žaloba, žalovaná sa v rámci odporu k žalobe písomne vyjadrila a nebol dôvod opakovane ju uznesením z 18.6.2010 vyzývať na vyjadrenie sa k žalobe.

Rozsudok pre zmeškanie (§ 153b O.s.p.) je zvláštnym druhom rozsudku. Ide o rozsudok chápaný ako sankcia za nedostavenie sa na pojednávanie. Jedným z podstatných procesných predpokladov vydania rozsudku pre zmeškanie je aj to, že žalovaná sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadrila do 15 dní odo dňa, keď jej boli doručené. Žalovaná sa v prejednávanej veci k žalobe písomne vyjadrila, a preto dôvodne v odvolaní namietala, že neboli splnené podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie. Za tejto procesnej situácie odvolací súd prejednal vec bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že do úvahy prichádza iba zrušenie rozsudku pre zmeškanie pre nesplnenie podmienok na jeho vydanie a vrátenie veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., v ktorom bude jeho povinnosťou o veci opätovne rozhodnúť.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.