KSKE 11 Co 231/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/231/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610214857 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610214857.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Čabaiovej a sudcov JUDr. Angely Čechovej a JUDr. Ľuboša Kunaya vo veci žalobcu V. Y. F. O. X., F. O. X., M. X, IČO: 174505, proti žalovanému L. M., nar. XX.X.XXXX, bytom F., K. M. X/XX, zast. JUDr. Romanom Zajacom, advokátom, Spišská Nová Ves, Letná 80, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovaného proti rozsudku 7C 171/2010-45 zo 4.5.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vypratať 1 - izbový byt č. XX nachádzajúci sa na ul. K. M. Č.. X X. Smi, v lehote do 30 dní od zabezpečenia náhradného ubytovania žalobcom a náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že žalovaný nadobudol zostatkovú hodnotu členského podielu družstevného bytu č. XX na ul. K. M. Č.. X X. F. na základe osvedčenia o dedičstve č.k. 1D 10/2006, 4D Not 70/2006 z 9.5.2006 a stal sa nájomcom bytu po neb. L. M., pričom v období od januára 2007 do januára 2009 neplatil riadne nájomné ani platby spojené s užívaním predmetného bytu a vznikol mu nedoplatok, preto z týchto dôvodov žalobca podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka dal žalovanému výpoveď z nájmu bytu, ktorá mu bola doručená 4.10.2006, výpovedná lehota začala tak plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca a uplynula dňom 31.1.2007. Vychádzajúc z ust. § 711 ods. 1 písm. d/, § 712a ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) po vyhodnotení vykonaných dôkazov súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný aj s príslušníkmi svojej rodiny užíva byt bez právneho dôvodu, preto žalobe ako dôvodnej vyhovel. Prihliadajúc na skutočnosť, že žalovaný v čase doručenia výpovede bol bez práce, teda v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, navyše v byte býva aj s maloletými deťmi, podľa § 712a ods. 3 OZ rozhodol o povinnosti žalovaného vypratať byt v lehote do 30 dní od zabezpečenia náhradného ubytovania. O trovách konania rozhodol podľa § 150 O.s.p. a z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré považoval nepriaznivé majetkové, sociálne a osobné pomery žalovaného, ktorý je nezamestnaný, jeho manželka nepracuje, vyživuje 4 maloleté deti a nevlastní žiadny hodnotný hnuteľný ani nehnuteľný majetok, náhradu trov konania úspešnému žalobcovi nepriznal.

Rozsudok napadol včas podaným odvolaním žalovaný, navrhol ho v celom rozsahu zrušiť, lebo výpoveď z nájmu bytu považoval za nedôvodnú. Mal za to, že rozhodnutie vychádza z nesprávne zisteného

skutkového stavu, lebo nájomné žalobcovi riadne a včas uhrádza, preto nevidí žiadny dôvod na vypratanie predmetného bytu.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť a rozhodnúť, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. Uviedol, že tvrdenie žalovaného o riadnom a včasnom uhrádzaní nájomného nie je pravdivé, lebo žalovaný dlhodobo od r. 2007 neplatí pravidelne nájomné, o čom svedčí aj výška nedoplatku k 31.5.2011 vyčíslená v sume 3.354,05 €. Odvolanie považoval za neopodstatnené a uviedol, že žalovaný úmyselne predĺžuje súdne konanie, preto súčasne požiadal o urýchlenie súdneho konania, nakoľko podľa sťažností bývajúcich v bytovom dome na ul. K. M. X X. SmiŽ., žalovaný s rodinou je neprispôsobivým spolubývajúcim, ktorý narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov v dome.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadiska do úvahy prichádzajúceho odvolacieho dôvodu (podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) , miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu dňa 7.3.2012 v súlade s § 211 ods. 2 a § 156 ods. 3 O.s.p. a rozsudok podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil, lebo je vecne správny.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Súd prvého stupňa úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil a po vykonanom dokazovaní dospel k správnemu záveru, že žalovanému zaniklo právo nájmu 1 - izbového bytu č. XX nachádzajúceho sa na ul. K. M. X X. F., ktorý od 1.2.2007 užíva bez právneho dôvodu, a je preto povinný sa z bytu vysťahovať, a to po zabezpečení náhradného ubytovania žalobcom v súlade s § 712a ods. 3 prvá veta OZ.

Odvolací súd sa stotožňuje so správnymi skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, ako aj s odôvodnením napadnutého rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje.

Skutočnosti uvedené v odvolaní žalovaného nemajú v prejednávanej veci žiadny právny význam a nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku, preto odvolanie žalovaného z hľadiska do úvahy prichádzajúceho odvolacieho dôvodu spočívajúceho v nesprávnych skutkových zisteniach (podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) nie je opodstatnené. V rámci toho konania, predmetom ktorého je vypratanie bytu žalovaným, súd sa už nemôže zaoberať otázkou platnosti, resp. neplatnosti výpovede z nájmu bytu z 2.10.2006 a posudzovať jej platnosť a existenciu dôvodov výpovede z nájmu bytu danej žalobcom žalovanému (spochybňovaním výšky nedoplatku na nájomnom a platbách spojených s užívaním bytu) , ktorá bola žalovanému do vlastných rúk doručená dňa 4.10.2006. Po márnom uplynutí prekluzívnej lehoty uvedenej v § 711 ods. 6 prvá veta OZ (podľa tohto zák. ustanovenia nájomca môže neplatnosť výpovede uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede) , to znam. ak nájomca, ktorému bola doručená písomná výpoveď z nájmu bytu, nevyužije svoje právo a nepodá na súde do troch mesiacov od doručenia výpovede návrh o určenie neplatnosti výpovede - platí, že nastali právne účinky platnosti výpovede z nájmu bytu, a to aj v takom prípade, ak by išlo o právny úkon neplatný. Keďže v danom prípade žalovaný nepodal na súde žalobu o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede, t.j. do 4.1.2007 (túto skutočnosť v odvolaní ani netvrdí) , po márnom uplynutí lehoty nastali právne účinky výpovede z nájmu bytu ako v prípade platného právneho úkonu a výpoveď z nájmu sa tak stala legitímnym podkladom pre podanie žaloby o vypratanie bytu. Výpoveďou - uplynutím výpovednej lehoty v súlade s § 710 ods. 3 OZ, zaniklo žalovanému právo

nájmu bytu, preto sa žalobca dôvodne domáha vypratania bytu č. XX nachádzajúceho sa na ul. K. M. X X. F. žalovaným, ktorý po zániku nájmu predmetného bytu už nemá právny dôvod na jeho užívanie a je povinný sa z bytu vysťahovať, a to po zabezpečení bytovej náhrady (náhradného ubytovania) v súlade s § 712a ods. 3 prvá veta OZ.

Z uvedených dôvodov bol rozsudok vo výroku o veci samej, ako aj v súvisiacom výroku o trovách konania ako vecne správny potvrdený.

Žalovaný nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p.) a žalobca náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto o nich nebolo rozhodnuté.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.