KSKE 11 Co 236/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 236/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/236/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109224714 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109224714.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu M. B., nar. X.X.XXXX, bytom V. 2, O., Y. republika, zast. JUDr. Alenou Zadákovou, advokátkou, Košice, Kováčska 32, proti žalovaným: 1/ U. Kupcovi, nar. X.XX.XXXX, naposledy bytom C., I. XX, t.č. na neznámom mieste, zastúpený opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom, zamestnancom Okresného súdu Košice - okolie a 2/ Q. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom C., I. XX, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovanej v 2. rade proti rozsudku 23C 217/2009-83 zo 16.12.2010 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovaným v 1. a 2.rade povinnosť vypratať byt č. 1 nachádzajúci sa na I. poschodí bytového domu na ul. I. XX v C., vchod zo J. 6, ktorý pozostáva z jednej izby, kuchyne a príslušenstva, a odovzdať byt žalobcovi bez bytovej náhrady do XX dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok napadla žalovaná v 2. rade včas podaným odvolaním (č.l. 91) , ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1,2 O.s.p., lebo v odvolaní neuviedla žiadne konkrétne skutočnosti a dôvody, pre ktoré napáda rozsudok a považuje rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a zistil, že odvolanie žalovanej v 2. rade nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. a žalovaná napriek výzve podané odvolanie nedoplnila, preto odvolanie žalovanej podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietol.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p., ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1 O.s.p.

Z odvolania žalovanej z 28.3.2011 (č.l. 91) nie je zrejmé, z akých dôvodov napáda rozsudok 23C 217/2009-83 a v čom rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne. Súd prvého stupňa preto postupujúc podľa § 209 ods. 1 O.s.p. uznesením 23C 217/2009-92 zo 4.4.2011, ktoré žalovaná prevzala 15.4.2011, vyzval žalovanú, aby v lehote do 10 dní od doručenia uznesenia doplnila podanie doručené súdu dňa 28.3.2011 označené ako odvolanie a uviedla, ktoré rozhodnutie napáda a v akom rozsahu, v čom rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolaním domáha. Súčasne žalovanú poučil o tom, že ak v určenej lehote 10 dní odvolanie nebude opravené alebo doplnené, odvolací súd odvolanie odmietne (§ 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p.) .

Žalovaná napriek výzve súdu do dňa rozhodnutia odvolacieho súdu chýbajúce náležitosti odvolania nedoplnila a neodstránila jeho nedostatky, ktoré bránia vecnému vybaveniu odvolania. Ani z doplňujúceho podania z 20.4.2011 (č.l. 94) nie je zrejmé, z akých konkrétnych dôvodov žalovaná napadla rozsudok 23C 217/2009-83 zo 16.12.2010 a v čom rozsudok alebo postup súdu považuje za nesprávny, neoznačila žiadny z odvolacích dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p. a okrem tvrdenia, že rozsudok je nezákonný a predčasný, neuviedla žiadne konkrétne okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý odvolací dôvod je daný. Ide o také nedostatky odvolania, pre ktoré nemožno pokračovať v odvolacom konaní, preto bolo odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietnuté.

Žalobca uplatnil náhradu trov odvolacieho konania, ktorá mu nebola priznaná (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p.) , lebo trovy spojené s úkonom právnej služby - vyjadrením k odvolaniu zo 6.6.2011 (č.l. 97) , v ktorom žalobca okrem návrhu na odmietnutie odvolania s odkazom na § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. neuviedol žiadne významné skutočnosti, nemožno považovať za potrebné na účelné bránenie práva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.