KSKE 11 Co 236/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 236/2012

KS v Košiciach, dátum 12.09.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 236/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/236/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812200868 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812200868.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu G. E. K., s.r.o., C., W. 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanému Z. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q., K. X, za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Bratislava Údernícka 5, IČO: 42 176 778, zast. JUDr. Ambrózom Motykom, Advokátska kancelária, Stropkov, Nám. SNP 7, o zaplatenie 325,29 € istiny s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu 8C 67/2012-52 z 28.5.2012 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil poukazom na ust. § 96 ods. 1 O.s.p. a zistením, že žalobca vzal podanú žalobu celkom späť pred začatím pojednávania. Výrok o trovách konania odôvodnil poukazom na § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. a skutočnosťou, že konanie bolo zastavené.

Uznesenie vo výroku o trovách konania napadol včas podaným odvolaním vedľajší účastník, lebo bol toho názoru, že vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Navrhol uznesenie v napadnutej časti zmeniť a rozhodnúť, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania a žalobcovi uložiť povinnosť v súlade s § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi trovy prvostupňového konania vo výške 94,01 € a trovy odvolacieho konania vo výške 28,08 €, na označený účet právneho zástupcu JUDr. Ambróza Motyku, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Súd prvého stupňa predložil spis odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní vedľajšieho účastníka, avšak pre odvolacie konanie nie sú zatiaľ splnené podmienky.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p. ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Podľa § 166 ods. 1 O.s.p. ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

Podľa § 166 ods. 2 O.s.p. o návrhu na doplnenie rozsudku súd rozhodne do tridsiatich dní od jeho podania. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu účastníka na doplnenie rozsudku, uznesením návrh zamietne.

Podľa § 166 ods. 3 O.s.p. návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku.

Z napadnutého uznesenia (z jeho výroku a obsahu odôvodnenia) nevyplýva, že súd prvého stupňa rozhodol aj o trovách vedľajšieho účastníka, náhradu ktorých vedľajší účastník v konaní riadne uplatnil a tiež vyčíslil (§ 151 ods. 1 prvá veta O.s.p.) v podaní z 22.3.2012 označenom ako odpor vedľajšieho účastníka proti platobnému rozkazu (č.l. 27 - 28) .

Z uvedených dôvodov musela byť vec vrátená súdu prvého stupňa na rozhodnutie o trovách vedľajšieho účastníka podľa cit. ustanovení.

Až po rozhodnutí o trovách vedľajšieho účastníka, doručení uznesenia účastníkom a uplynutí lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiu, bude možné opätovne predložiť vec odvolaciemu súdu na odvolacie konanie, ak to bude ešte potrebné.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.