KSKE 11 Co 238/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 238/2011

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 238/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/238/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810200548 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810200548.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Z.Ú. G., nar. X.X.XXXX, bytom X., K.. Y. XXXX/X, zast. Mgr. Jozefom Mochnackým, advokátom, so sídlom Lučenec, T.G. Masaryka 14/A, proti žalovanému N. N., nar. XX.X.XXXX, bytom A. K., N. XXX, o zaplatenie 2.417,93 € istiny s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 10C 62/2010-87 z 13.12.2010 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2.157,60 € s 9 % úrokmi z omeškania od 24.12.2009 do zaplatenia v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 1.015,12 €, platbou u právneho zástupcu žalobcu Mgr. Jozefa Mochnackého do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok napadol žalovaný včas podaným odvolaním (č.l. 95) , ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietol, lebo nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že: a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) , f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p., ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

Z odvolania z 23.12.2010 podaného žalovaným (č.l. 95) nie je zrejmé, v akom rozsahu žalovaný napáda rozsudok 10C 62/2010-87 z 13.12.2010 a čoho sa domáha. Súd prvého stupňa uznesením 10C 62/2010-96 z 11.1.2011, a opätovne uznesením 10C 62/2010-107 z 1.6.2011 (ktoré žalovaný prevzal 17.6.2011) v súlade s 209 ods. 1 O.s.p. vyzval žalovaného, aby v lehote do 10 dní od doručenia uznesenia odstránil vady podaného odvolania a doplnil chýbajúce náležitosti odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p., a súčasne poskytol žalovanému poučenie o tom, že ak v určenej lehote odvolanie nebude doplnené, odvolanie bude odmietnuté podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. Žalovaný však v určenej lehote, ani do dňa rozhodnutia odvolacieho súdu podané odvolanie nedoplnil a neodstránil jeho nedostatky, pre ktoré nemožno pokračovať v odvolacom konaní, lebo ani z doplňujúceho podania žalovaného z 25.6.2011, doručeného Okresnému súdu Rožňava dňa 27.6.2011 (č.l. 111) nie je zrejmé, v akom rozsahu napáda rozsudok a čoho sa podaným odvolaním domáha. Z uvedených dôvodov muselo byť odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietnuté.

Žalobca podal návrh na rozhodnutie o trovách konania a žiadal priznať náhradu trov právneho zastúpenia vyjadrenie k odvolaniu žalovaného z 13.7.2011 (č.l. 118-119) vo výške 217,32 €. Trovy spojené s týmto úkonom však nemožno hodnotiť ako potrebné na účelné uplatňovanie práva žalobcu v odvolacom konaní, keďže žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného neuviedol žiadne významné skutočnosti a stotožnil sa s právnymi závermi súdu prvého stupňa uvedenými v napadnutom rozsudku. Vzhľadom na uvedené náhrada trov odvolacieho konania žalobcovi nebola priznaná (§ 142 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.