KSKE 11 Co 25/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 25/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 25/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110230716 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110230716.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne A.X. C., bytom J., N. XX, proti žalovanému N. C., bytom J., N. XX, o zrušenie spoločného nájmu bytu, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 19C 55/2010-42 z 11.10.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobkyni trovy konania vo výške 99,50 € v lehote troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že žalobkyňa sa žalobou domáhala zrušenia spoločného nájmu bytu rozvedených manželov k družstevnému bytu č. X nachádzajúcemu sa na N. ulici č. M./XX v J. s tým, aby bola určená za výlučnú nájomkyňu bytu a členku družstva a aby jej súčasne bola uložená povinnosť zabezpečiť žalovanému náhradný byt, pričom rozsudkom z 10.6.2011 bolo jej žalobe vyhovené v celom rozsahu. Citoval § 151 ods. 1 až 3 O.s.p. a úspešnej žalobkyni podľa § 142 ods. 1 O.s.p. priznal náhradu trov konania vo výške 99,50 €, ktoré jej vznikli zaplatením súdneho poplatku.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný, navrhol ho zmeniť a žiadnemu z účastníkov nepriznať právo na náhradu trov konania. Poukázal na to, že žalobkyňa sa v pôvodnej žalobe domáhala zrušenia spoločného nájmu bytu rozvedených manželov k družstevnému bytu s tým, aby za výlučnú nájomkyňu a členku družstva bola určená ona a to bez toho, aby akokoľvek riešila otázku zabezpečenia bytovej náhrady pre neho. Hoci so zrušením spoločného nájmu bytu súhlasil, žalobkyňa až na poslednom pojednávaní pred prvostupňovým súdom navrhla doplniť petit žaloby o zabezpečenie náhradného bytu a to až v nadväznosti na jeho písomné vyjadrenie. Podľa jeho názoru žalobkyňa nebola v predmetnom konaní úspešná v celom rozsahu a o trovách konania malo byť tak rozhodnuté podľa § 142 ods. 2 O.s.p. Poukázal tiež na možnú aplikáciu § 150 O.s.p.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne.

Podľa § 142 od. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. vyjadruje zásadu zodpovednosti za výsledok sporového konania čo znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania.

Žalobkyňa sa v konaní domáhala zrušenia spoločného nájmu bytu podľa § 705 ods. 2 Obč. zákonníka a súd jej návrhu vyhovel, spoločný nájom bytu účastníkov zrušil a ju určil za výlučnú nájomkyňu a členku družstva. Žalovaný pritom (vyjadrenie k žalobe z 31.1.2011 na č.l. 14) žiadal, aby súd po zrušení práva spoločného nájmu bytu za výlučného nájomcu a člena družstva určil jeho. Je tak zrejmé, že v (klasickom) sporovom konaní úspech mala žalobkyňa a vzniklo jej tak právo na náhradu trov konania proti neúspešnému žalovanému bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo rozhodnuté o bytovej náhrade (neúspešného) žalovaného. Neboli zistené ani podmienky pre možnú aplikáciu § 150 ods. 1 O.s.p.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie ako vec ne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.