KSKE 11 Co 26/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 26/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 26/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109218938 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109218938.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa N., s.r.o., B., A. 4, proti odporcovi Y. poisťovňa a.s., Q., L. XX, o zaplatenie 569,52 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku 16C 1/2011-78 zo 4.11.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh navrhovateľa na začatie konania (žalobu) a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Rozsudok bol navrhovateľovi doručený 8.12.2001. Dňa 15.12.2011 bolo do podateľne súdu doručené podanie navrhovateľa vyhotovené 4.11.2011, ktorým oznámil, že návrh na začatie konania v celom rozsahu berie späť.

Na základe toho súd prvého stupňa predložil odvolaciemu súdu spis dňa 25.1.2012, keďže ku späťvzatiu návrhu na začatie konania došlo po vydaní jeho rozsudku.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V predloženej veci navrhovateľ vzal návrh na začatie konania späť ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku (počas plynutia zákonnej 15 - dňovej lehoty na podanie odvolania) a odporca so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasil ( na výzvu odvolacieho súdu z 19.3.2012 sa k späťvzatiu žaloby v stanovenej lehote nevyjadril, preto sa predpokladá, že voči späťvzatiu nemá námietky § 211 ods. 3 a § 101 ods. 3 O.s.p.) , preto odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa cit. ust. § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania, zrušil napadnutý rozsudok a konanie zastavil. O trovách konania nebolo potrebné rozhodnúť, lebo ani navrhovateľ a ani odporca v súvislosti so zastavením konania nepodali návrh na rozhodnutie o trovách konania (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.