KSKE 11 Co 274/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 274/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 274/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/274/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810201353 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810201353.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu K. N., bytom F., M.R.S. XX/X, proti žalovanému Z. N., bytom F., M.R.S. XXX/X, za účasti vedľajšej účastníčky M.. C. B., bytom F., J. N. 1, o vrátenie daru, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu XXC 42/2011-102 z 28.5.2012 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením neschválil zmier, uzavretý medzi účastníkmi dňa 28.5.2012 v tomto znení: Žalovaný sa zaväzuje vrátiť do 31.5.2012 predmet daru a to spoluvlastnícky podiel 1/2 k nehnuteľnostiam, vedeným na LV XXXX k.ú. F. ako parcela XXXX/X - zastavaná plocha o výmere XXX m2, parcela XXXX/X - záhrada o výmere XXX m2, rodinný dom č.s. XXX na parcele XXXX/X.

Uviedol, že v konaní vystupujú ako účastníci otec (žalobca) a syn (žalovaný) a títo prejavili ochotu skončiť konanie o vrátenie daru zmierom, ktorým žalovaný prejavil snahu žalobcovi vrátiť predmet daru - polovičný podiel k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX k.ú. F.. Citoval § 99 ods. 1,2 O.s.p. a navrhnutý zmier neschválil, keďže žalovaný nie je spoluvlastníkom podielu predmetných nehnuteľností v rozsahu polovice a je v rozpore s právnymi predpismi, aby niekomu bola stanovená povinnosť na plnenie vo väčšom rozsahu, než má. Bral pritom do úvahy, že návrhom na schválenie zmieru je súd viazaný.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca, žiadal ho zmeniť a schváliť zmier v zmysle písomného návrhu, ktorý priložil k odvolaniu. Uznal, že na liste vlastníctva má žalovaný, vedený ako spoluvlastník podiel 1/4 -iny k predmetným nehnuteľnostiam, avšak nič nebránilo súdu upozorniť účastníkov na túto skutočnosť. Bol toho názoru, že aj odvolací súd môže vybaviť odvolanie schválením súdneho zmieru, ktorým by sa žalovaný zaviazal vydať mu spoluvlastnícky podiel 1/4 -iny k celku k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom sporu.

Vedľajšia účastníčka vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhla potvrdiť rozsudok (správne uznesenie) súdu prvého stupňa v plnom rozsahu. Uviedla, že jednoznačným úmyslom účastníkov konania je znemožniť jej ako oprávnenej v exekučnom konaní vo vzťahu k žalovanému ako povinnému uspokojiť svoje finančné nároky.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a uznesenie podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil ako vecne správne.

Podľa § 99 ods. 1 O.s.p. ak to povaha veci pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť. Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred prvým

pojednávaním a počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov.

Podľa § 99 ods. 2 O.s.p. súd rozhodne o tom, či zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Zmierom sa rozumie dohoda účastníkov uzavretá v priebehu konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti. Súdnym zmierom podľa § 99 O.s.p. sa stáva zmier v prípade, ak súd dohodu účastníkov uznesením schváli. Súd v zásade dohodu účastníkov schváli, ak to povaha veci pripúšťa a dohoda účastníkov nie je v rozpore s hmotným právom. Povaha veci pripúšťa uzavretie zmieru spravidla vo veciach, v ktorých sú účastníci v typickom dvojstrannom pomere, ak hmotnoprávna úprava nevylučuje, aby si medzi sebou upravili právne vzťahy dispozitívnymi úkonmi. Pri rozhodovaní o schválení zmieru je súd povinný skúmať, či zmier nie je v rozpore s právnymi predpismi. Predpokladom pre schválenie zmieru nie je zistenie skutkového stavu veci v takom rozsahu, aký je inak potrebný pre autoritatívne rozhodnutie súdu. Dokazovaním je však potrebné zistiť skutkové podklady pre posúdenie, či zmier nie je v rozpore s právnymi predpismi kogentnej povahy, poprípade či ich neobchádza. Pokiaľ v tomto smere nepostačujú zhodné tvrdenia účastníkov, vykoná súd dôkazy navrhnuté účastníkmi, poprípade i iné dôkazy, ktoré vyšli v konaní najavo. V prípade právoplatného uznesenia o schválení zmieru, nadobúda takéto uznesenie účinky právoplatného rozsudku, to znamená, že je exekučným titulom a zakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Tieto dôsledky umožňujú súdu, aby schválil iba zmier o takom predmete konania, o akom by inak mal právomoc rozhodnúť.

Súd prvého stupňa zmier, navrhnutý účastníkmi odmietol schváliť po zistení, že jeho predmetom by malo byť vydanie spoluvlastníckeho podielu 1/2 -ice k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. XXXX k.ú. F. žalobcovi, hoci podľa výpisu z LV č. XXXX (č.l. 7) z katastra nehnuteľností žalovaného spoluvlastnícky podiel predstavuje len 1/4 -inu. S týmto názorom možno súhlasiť. Súdny zmier je totiž procesná dohoda účastníkov, ktorá môže mať, ak sa týka uplatnených súkromnoprávnych nárokov i právne následky v oblasti hmotného práva. Zmier možno uzavrieť len ohľadne práv, ktorými môžu účastníci disponovať. Keďže žalovaný (podľa výpisu z katastra nehnuteľností) disponuje len podielom 1/4 - iny k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX, nemôže sa súdnym zmierom zaviazať na vydanie polovičného podielu.

Nakoľko súd je obsahom navrhnutého zmieru viazaný a nemôže ho meniť (môže ho len schváliť alebo neschváliť) , súd prvého stupňa správne zmier uzavretý účastníkmi dňa 28.5.2012 neschválil a odvolací súd napadnuté uznesenie musel potvrdiť. Vzhľadom na povahu konania a obsah preskúmavaného rozhodnutia odvolací súd sám v odvolacom konaní nemohol schváliť zmier v novom, obsahovo odlišnom znení.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.