KSKE 11 Co 277/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/277/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809204448 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809204448.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu W. W. V., L..V.., Z., Z. XX, IČO: 36 570 460, proti žalovanému X. Š., nar. X.X.T., bytom R., Y.. Z.V. V. XX, zast. JUDr. Ladislavom Csákóom, advokátom, Rožňava, Hviezdoslavova 4, o zaplatenie 1.141,33 € istiny s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 10C 37/2010-133 z 30.6.2010 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok, okrem výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.143,33 € istiny s úrokmi z omeškania ročne vo výške 9 % zo sumy 101,25 € od 1.9.2006 do zaplatenia, 8,50 % zo sumy 145,02 € od 10.9.2007 do zaplatenia, 9,25 % zo sumy 99,84 € od 3.5.2009 do zaplatenia, 9 % zo sumy 99,84 € od 16.7.2009 do zaplatenia a 9 % zo sumy 676,86 € od 20.4.2010 do zaplatenia v lehote do 31.12.2010 a v prevyšujúcej časti ohľadom úrokov žalobu zamietol. Zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 68,- €, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak po zistení, že žalovaný nezaplatil žalobcovi vodné a stočné podľa uzavretej zmluvy č. T./X/T. z 31.8.2005 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, za odberné miesto R., Y.. Z. V. Č.. XX, ktoré boli žalovanému fakturované faktúrami č. T., T., T., T., ako aj náklady za prečistenie kanalizácie, faktúrované faktúrami č. T. (v sume 99,84 €) a č. T. (v sume 99,84 €) . Vzhľadom na to, že žalovaný počas konania uznal nárok na zaplatenie vodného a stočného, čo do základu a výšky fakturovanej sumy a bol ochotný fakturovanú sumu uhradiť v splátkach, súd prvého stupňa rozhodol o tejto časti nároku rozsudkom podľa § 153a ods. 1,2 O.s.p., lebo dospel k záveru, že žalovaný nevykonal platby fakturovaných súm vodného a stočného napriek uplynutiu lehoty splatnosti, a preto v tejto časti žalobu považoval za dôvodnú. Dospel tiež k záveru, že žalobca nesprávne účtoval úroky z omeškania vo výške 14,6 % z faktúr na sumy 101,25 €, 145,02 € a 676,86 €, nakoľko medzi účastníkmi nejde o obchodno-právny vzťah, ale o občiansko-právny vzťah založený spotrebiteľskou zmluvou, a preto dohodnuté úroky vo výške 0,04 % denne (čo ročne predstavuje 14,6 %) nepovažoval za súladné s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nar. vl. č. 87/1995 Z.z. a priznal žalobcovi úroky z omeškania v súlade s cit. predpismi vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS, resp. ECB a v prevyšujúcej časti žalobu ako nedôvodnú zamietol. Súčasne zaviazal žalovaného na úhradu fakturovaných súm za vyčistenie kanalizácie v dňoch 7.4.2009 a 18.6.2009, lebo vykonaným dokazovaním mal preukázané, že uvedenú službu zamestnanci žalobcu riadne vykonali na základe objednávky žalovaného a cenu prác žalobca (po neuznaní reklamácie) fakturoval správne v zmysle cenníka služieb, ktorý je verejne prístupný na internetovej stránke žalobcu, a preto žalovaný je povinný zaplatiť za riadne a včas vykonané práce fakturovanú náhradu v zmysle platného cenníka žalobcu, a z uvedených dôvodov žalobe aj v tejto časti ako dôvodnej vyhovel. Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. určil žalovanému na plnenie lehotu na zaplatenie dlžnej sumy do 31.12.2010, zohľadniac jeho nepriaznivé osobné a majetkové pomery. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý

mal vo veci úspech, priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku za žalobu vo výške 68,- €.

Rozsudok, okrem výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, napadol včas podaným odvolaním žalovaný, navrhol ho v tejto časti zmeniť a žalobu zamietnuť a priznať mu náhradu trov konania, príp. rozsudok v napadnutých výrokoch zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové konanie. Uplatnil odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p., lebo bol toho názoru, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Okrem toho uplatnil tiež odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. s poukazom na § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., lebo mal za to, že postupom súdu prvého stupňa mu bola odňatá možnosť konať pred súdom tým, že ho súd nepredvolal na pojednávanie, na ktorom sa rozhodlo (bez ohľadu na to, že vyjadril súhlas s týmto postupom za podmienky, že žalovaný bude akceptovať jeho návrh a nebude sa domáhať úhrady za reklamované služby ohľadne čistenia kanalizácie, čo sa ale nestalo - hoci to zo zápisnice o pojednávaní priamo nevyplýva) , a o termíne pojednávania, ale ani o tom, že súdu bolo doručené vyjadrenie žalobcu nemal žiadne informácie, lebo toto podanie mu súdom nebolo doručené. Ďalej vytýkal súdu prvého stupňa, že neprihliadol na dôkazy svedčiace v jeho prospech, konkrétne, že od posledného pojednávania dňa 7.5.2010 žalobcovi uhradil 700,- € zo žalovanej sumy 1.141,33 € (500,- € zaplatil 25.6.2010 a 200,- € zaplatil dňa 27.7.2010) a súdu zaslal aj kópie príjmových pokladničných dokladov žalobcu preukazujúce úhrady týchto súm ako prílohu k písomnému podaniu - k vyjadreniu z 28.7.2010, preto je zarážajúce, že žalobca aj napriek týmto skutočnostiam podanú žalobu ani v tejto časti nevzal späť. Ďalej namietal dôvodnosť a oprávnenosť faktúr za čistenie kanalizácie (faktúry č. T. a č. T., obe vystavené na sumy 99,84 €) a vytýkal súdu prvého stupňa, že neuznal ním tvrdené uplatnenie reklamácie, a rovnako neprihliadol na dôkaz svedčiaci v jeho prospech - výpoveď svedkyne O. Z., jeho družky, ktorá dosvedčila tvrdenie o reklamácii uplatnenej v jej prítomnosti. Mal za to, že súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku dostatočne neodôvodnil, prečo považoval jeho tvrdenia a tvrdenia svedkyne za menej hodnoverné ako tvrdenia svedkov navrhnutých žalobcom, neprihliadol na skutočnosť, že v danom prípade vystupuje v pozícii spotrebiteľa, ktorý má právo na uplatnenie reklamácie a dodávateľ vystupujúci na druhej strane je povinný ako odborník v danej oblasti ponúkaných služieb nielen poskytnutú službu vykonať kvalitne, ale zároveň aj poradiť, aký spôsob a postup by bol najvhodnejší. Trval na tom, že čistenie kanalizácie nebolo vykonané s náležitou odbornou starostlivosťou, preto nie je povinný fakturované služby žalobcovi zaplatiť.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť, lebo bol toho názoru, že súd vykonal všetky potrebné dôkazy a tvrdenia všetkých svedkov posúdil rovnocenne a starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v priebehu konania najavo. Poukázal na to, že žalovaný (odberateľ) v žalovanom období odoberal pitnú vodu z verejného vodovodu a odviedol kanalizáciou odkanalizovanú vodu, ale odplatu za dodávku pitnej vody - vodné a odkanalizovanie odpadovej vody - stočné riadne nezaplatil, pričom k čiastočnej úhrade žalovanej sumy došlo až 27.7.2010, teda až po vyhlásení rozsudku, takže nenastal dôvod späťvzatia žaloby. Pokiaľ ide o faktúry za služby poskytnuté na základe objednávok žalovaného, uviedol, že predmetom faktúry, resp. plnenia zo strany spoločnosti, nie je sfunkčnenie kanalizačnej prípojky žalovaného, ale zapožičanie konkrétneho nákladného automobilu na konkrétny čas uvedený v jednotlivých faktúrach (použitie motorového vozidla) , spotrebu pohonných látok (výkon motorového vozidla) a spotrebu vody za účelom prečistenia - to všetko podľa cenníka č. 3 - Výkon dopravy a poskytnutie pracovníka žalobcu (závozníka) na vykonanie prác v zmysle cenníka č. 2 - Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou žalobcu, pričom všetky cenníky a podmienky poskytovania služieb sú uvedené na internetovej stránke žalobcu, kde sú dostupné všetkým zákazníkom.

Rozsudok vo výroku, ktorým bola žaloba o zaplatenie úrokov z omeškania v prevyšujúcej časti zamietnutá, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v tejto časti nebol v odvolacom konaní preskúmavaný.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) , v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a zistil, že postupom súdu prvého stupňa bola účastníkom odňatá možnosť konať pred súdom, preto rozsudok v napadnutej časti, t.j. okrem výroku o zamietnutí žaloby v

prevyšujúcej časti (ktorý nebol odvolaním napadnutý) podľa § 221 ods. 1 písm. f/, ods. 2 cit. O.s.p. zrušil a v zrušenom rozsahu vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Pod odňatím možnosti konať pred súdom (odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. a/ v spojení s § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) treba vo všeobecnosti rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi vykonať v priebehu konania procesné práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom, a to najmä právo zúčastniť sa pojednávania, predniesť svoje návrhy a navrhovať dôkazy, vyjadriť sa k rozhodujúcim skutočnostiam, k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali (§ 123 O.s.p.) , ako aj k právnej stránke veci, pričom ide o prípady, keď účastníkovi konania bola odňatá reálna a efektívna možnosť konať pred súdom spočívajúca v práve argumentovať skutkovú a právnu stránku prejednávanej veci. Porušenie procesných práv účastníka, v dôsledku ktorého mu bola odňatá možnosť konať pred súdom, je takou vadou konania, ktorá má vždy za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa rozhodol vo veci napadnutým rozsudkom v neprítomnosti účastníkov konania a zást. žalovaného na pojednávaní dňa 30.6.2010, na ktoré účastníci ani zást. žalovaného neboli predvolaní. Predchádzajúce pojednávanie konané dňa 7.5.2010 súd odročil na neurčito za účelom mimosúdnej dohody účastníkov, keďže žalovaný neuznával uplatnený nárok na zaplatenie nákladov za prečistenie kanalizácie, pričom zást. žalobcu mala súdu oznámiť písomné stanovisko, či trvá na podanej žalobe v tejto časti alebo ju vezme späť (zápisnica o pojednávaní zo 7.5.2010 na č.l. 121 - 124) . Následne žalobca podaním doručeným súdu e-mailom dňa 9.6.2010 (č.l. 127) oznámil, že trvá na podanej žalobe v celom rozsahu a navrhuje vo veci rozhodnúť v jeho neprítomnosti. Súd prvého stupňa toto podanie doručil právnemu zást. žalovaného JUDr. Ladislavovi Csakóovi a uskutočnil pojednávanie dňa 30.6.2010, na ktoré účastníkov a zást. žalovaného nepredvolal, aj keď bol povinný tak urobiť (§ 115 ods. 1 O.s.p.) . Vyhlásenie žalovaného na pojednávaní konanom dňa 7.5.2010, že ďalšieho pojednávania sa nezúčastní, nemožno totiž považovať za nepochybný súhlas s rozhodnutím vo veci v jeho neprítomnosti, ani za výslovné vzdanie sa práva na verejné prejednanie veci v zmysle § 115a ods.1 O.s.p., keďže žalovaný svoj súhlas podmieňoval akceptovaním jeho námietok týkajúcich sa fakturovaných súm za čistenie kanalizácie zo strany žalobcu, ktoré (faktúry) považoval za neoprávnené, keď uviedol, že v takom prípade by bol ochotný uhradiť žalovanú sumu na splátky, samozrejme po odpustení nejakej sumy za čistenie kanalizácie.. (zápisnica o pojednávaní zo 7.5.2010 na č.l. 124) . V dôsledku tohto neprávneho postupu súd na pojednávaní dňa 30.6.2010 odňal účastníkom (žalovanému) možnosť oboznámiť sa s výsledkami dokazovania ( § 122 ods. 2 O.s.p.) , právo prejednania veci v jeho prítomnosti a možnosť pred konečným rozhodnutím vo veci vyjadriť sa k všetkým vykonaným dôkazom, argumentovať skutkovú i právnu stránku veci, príp. navrhnúť ďalšie dôkazy na preukázanie svojich tvrdení v súlade s § 123 O.s.p. Okrem toho odvolací súd zistil, že v danom prípade ani pre rozhodnutie sporu (nároku na zaplatenie vodného a stočného) rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku podľa § 153a ods. 2 O.s.p. neboli splnené zákonné podmienky. Z obsahu spisu nevyplýva, že by žalobca navrhol rozhodnúť spor týmto spôsobom, a žalovaný na pojednávaní 7.5.2010 nepotvrdil svoj uznávací prejav písomne a nepodpísal zápisnicu z pojednávania 7.5.2010, preto z uvedených dôvodov úkon uznania uplatneného nároku, resp. jeho časti z hľadiska hmotného práva nemožno považovať za platný a nebolo možné k nemu prihliadnuť, ani na jeho základe spor meritórne (pokiaľ ide o nárok na zaplatenie fakturovaného vodného a stočného) rozhodnúť. Týmto nesprávnym procesným postupom súd prvého stupňa odňal účastníkom (žalovanému) možnosť konať pred súdom, porušil jeho právo na spravodlivý proces (konanie) v intenciách čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a zaťažil konanie vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie, preto z uvedených dôvodov musel byť rozsudok v napadnutej časti, t.j. okrem výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania zrušený, a v rozsahu zrušenia bola vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

So zreteľom na uvedené bude povinnosťou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní vec prejednať a dokazovanie vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami O.s.p. takým procesným postupom, ktorým účastníkom bude umožnené zúčastniť sa pojednávania a realizovať Ústavou SR a Občianskym súdnym poriadkom zaručené procesné práva. Súd prvého stupňa preto na nariadené pojednávanie predvolá účastníkov a zást. žalovaného, poskytne im možnosť vyjadriť sa k vykonaným dôkazom (§ 122 a nasl. O.s.p.) , súčasne sa vyporiada i s námietkami žalovaného uvedenými v odvolaní (o.i. tiež s námietkou, že splátkami dňa 25.6.2010 a 27.7.2010 zaplatil žalobcovi časť dlžnej sumy) a po vyhodnotení všetkých vykonaných dôkazov podľa zásad uvedených v § 132 a nasl. O.s.p. opätovne vo veci rozhodne.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.