KSKE 11 Co 279/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/279/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809206934 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809206934.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci Ž. S. B., P..D..G.., Q., B. XX, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom AK FELIX NEUPAUER & PARTNERS, Bratislava, Karadžičova 10, IČO: 37 928 422, proti žalovanému L. W., nar. XX.X.H., bytom D., S. XX, o zaplatenie 124,54 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 4C 37/2010-102 zo 4.7.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zastavil konanie s tým, že po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Žellova 2, a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Uznesenie odôvodnil tým, že žalobca sa podaným návrhom domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu dlžné poistné vo výške 124,54 € s poplatkom z omeškania vo výške 0,2 % denne od 8.3.1999 do zaplatenia, ktorý odôvodnil tým, že žalovaný nesplnil svoju zákonnú povinnosť a neuhradil dlžné poistné na zdravotné poistenie v zmysle zák. č. 273/1994 Z.z., čím sa dostal do omeškania, a preto je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania, že túto povinnosť mal voči U. R. S. U., ktorá sa dostala do konkurzu a správca konkurznej podstaty uzavrel so žalobcom dňa 7.7.2005 zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej pohľadávku aj s príslušenstvom nadobudol aj voči žalovanému a že oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupcu mu bolo oznámené, napriek tomu k zaplateniu nedošlo. Súd prvého stupňa na základe pokynov odvolacieho súdu v zrušujúcom uznesení 11Co 189/2010-96 z 29.4.2011, vychádzajúc z § 7 ods. 1 a 3 O.s.p. predovšetkým skúmal, či na prejednanie veci je daná právomoc súdu ako podmienka konania podľa § 103 O.s.p. a zistil, že predmetom návrhu je nezaplatené poistné na zdravotné poistenie žalovaným a tiež poplatok z omeškania. Ide o pohľadávku žalobcu, ktorá mu bola postúpená pôvodným veriteľom z titulu dlžného poistného na zdravotné poistenie s príslušenstvom podľa § 10 a nasl. zák. č. 273/1994 Z.z. Vychádzajúc z ust. § 77a ods. 1,2 zák. č. 581/2004 Z.z., účinného od 1.1.2005, ktorým bol zrušený zákon č. 273/1994 Z.z., dospel k záveru, že na rozhodnutie o nároku žalobcu (ktorý nie je zdravotnou poisťovňou, ale zdravotná poisťovňa mu postúpila pohľadávku) na zaplatenie dlžného poistného na zdravotné poistenie s poplatkom z omeškania, o ktorej nerozhodol príslušný úrad, je daná právomoc Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, preto vec nepatrí do právomoci súdu ani v prípade, ak takáto pohľadávka na dlžnom poistnom bola postúpená inému subjektu. Z uvedených dôvodov konanie vo veci zastavil podľa § 104 ods. 1 O.s.p. s tým, že vec bude postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Uznesenie napadol žalobca včas podaným odvolaním, odôvodniac ho odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. a/ v spojení s § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p. Predovšetkým nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa, že na prejednanie jeho nároku na zaplatenie poplatku z omeškania nie je daná právomoc súdu a bol toho názoru, že svoju pohľadávku nie je oprávnený uplatňovať pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý v zmysle § 18 ods. 1 písm. a/ bod 3 zák. č. 581/2004 Z.z. (upravujúceho pôsobnosť Úradu) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, pričom v poznámke pod čiarou zákonodarca odkazuje na osobitný predpis, ktorým je zákon č. 580/2004 Z.z., a nie zákon o zdravotnom poistení. Bol toho názoru, že na základe uvedených ustanovení dokonca nie je daná ani pôsobnosť Úradu, aby v predmetnej veci konal s doterajšou zdravotnou poisťovňou alebo s obchodnou spoločnosťou, a preto pokiaľ by súd postúpil rozhodovanie Úradu, tento ho bude musieť odmietnuť, nakoľko nebudú splnené podmienky konania. V tej súvislosti poukázal na to, že právnu nemožnosť prejednať postúpenú vec potvrdil dokonca aj samotný Úrad vo svojej odpovedi na jeho žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z.z., v ktorej uviedol, že nemá právomoc vydať platobný výmer v prípade, ak by návrh podal iný subjekt ako zdravotná poisťovňa. Tvrdil, že nemôže byť osobou oprávnenou konať pred úradom, rovnako tak úrad nemôže konať so žalovaným v správnom konaní, zároveň zákon o zdravotných poisťovniach takýto postup ani nepripúšťa, a teda jediným orgánom, ktorý o jeho nároku môže rozhodnúť je súd, keďže rozhodovanie patrí do právomoci súdu. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 102/2001 z 27.9.2001, v ktorom uviedol, že pokiaľ vec nespadá do kompetencie súdu, ale neexistuje ani žiadny iný príslušný orgán, ktorému by súd mohol vec postúpiť, rozhodne o nej súd, preto bol toho názoru, že pokiaľ by sa stal rozsudok právoplatným, došlo by k odňatiu jeho možnosti konať pred súdom. Záverom poukázal na rozhodnutia iných súdov v obdobnej veci a pripojil uznesenie Krajského súdu v Prešove 17Co 4/2010 z 18.2.2010. Odvolanie podal aj proti výroku o nepriznaní trov právneho zastúpenia a z uvedených dôvodov navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2) prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a uznesenie podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, stotožňujúc sa so správnymi skutkovými a právnymi závermi, ku ktorým dospel súd prvého stupňa a s odôvodnením napadnutého uznesenia, na ktoré v celom rozsahu poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

V posudzovanej veci právny vzťah medzi žalobcom ako postupníkom pohľadávky na zaplatenie dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania (vzniknutý podľa predpisov účinných do 31.12.2004) a žalovaným ako platiteľom tohto poistného, z ktorého žalobca vyvodzuje žalobou uplatnený nárok proti žalovanému, je právnym vzťahom verejnoprávnej povahy, ktorý nemožno podriadiť pod vzťahy výslovne upravené v § 7 ods. 1 O.s.p. (nejde o vzťah občianskoprávny, pracovný, rodinný, družstevný, obchodný, podnikateľský a hospodárky) , ani pod vzťahy, na ktoré dopadá § 7 ods. 3 O.s.p. (žiadny zákon neustanovuje, že o poplatku z omeškania s platením poistného na zdravotné poistenie rozhoduje súd) . Súd prvého stupňa vychádzal zo správneho názoru, že charakter pohľadávky vyplývajúcej z verejnoprávneho vzťahu sa nezmenil ani jej postúpením na iný subjekt (žalobcu) . Odvolací súd sa stotožňuje so správnym záverom, že na prejednanie veci nie je daná právomoc súdu, keďže rozhodovanie o žalobou uplatnených nárokoch patrí podľa osobitného predpisu (zák. č. 581/2004 Z.z.) do právomoci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom v Bratislave, ako orgánu štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti (podľa § 85h ods. 3 v spojení s § 18 ods. 1 zák. č. 581/2004 Z.z.) , preto súd prvého stupňa správne rozhodol, pokiaľ z dôvodu (neodstrániteľného) nedostatku procesnej podmienky konanie zastavil a vec postúpil na prejednanie tomuto príslušnému orgánu (§ 104 ods. 2 druhá veta O.s.p.) .

Ani skutočnosti, ktoré žalobca uviedol odvolaní, nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov. Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia odvolací súd poukazuje na to, že otázka právomoci súdu na prejednanie nárokov na dlžné poistné a poplatok z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa prepisov účinných do 31.12.2004 (zák. č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní) , bola už v súdnej praxi vyriešená v rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (uznesenia sp. zn. 6Rks 1/2010 z 21.4.2012 a 6Cdo 102/2011 z 18.4.2012) , z ktorých jednoznačne vyplýva, že na rozhodnutie o týchto nárokoch je daná právomoc Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a nie súdu.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto bolo rozhodnuté, že nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.