KSKE 11 Co 284/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 284/2011

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 284/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/284/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209215926 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209215926.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľky S.. Q. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom Q., T. 6, zast. JUDr. Jánom Gregom, advokátom, Košice, Postupimská 5, proti odporcovi I. Q., nar. X.X.XXXX, bytom Q., T. 6, zast. JUDr. Rudolfom Maníkom, PhD., advokátom, Košice, Jantárova 30, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o odvolaní odporcu proti uzneseniu 18C 141/2009-159 zo 7.7.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením priznal odporcovi čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov tak, že je povinný platiť súdne poplatky do výšky 132,- € vrátane.

Rozhodol tak po zistení, že odporca po podaní odvolania proti rozsudku č.k. 18C 141/2009-124 z 23.3.2011 požiadal o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, ktorú žiadosť odôvodnil tým, že je nezamestnaný a nevlastní žiadny majetok, z ktorého by mohol súdny poplatok uhradiť. Z potvrdenia o osobných a majetkových pomeroch odporcu a zo správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave súd zistil, že odporca je bezpodielovým spoluvlastníkom bytu, ktorý je predmetom konania, a nemá žiadny iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, má peňažné záväzky v celkovej výške 42.528,57 €, existenciu ktorých nepreukázal, pričom predchádzajúci pracovný pomer skončil výpoveďou z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, o ktorom nepredložil žiadne lekárske potvrdenie. Vychádzajúc z § 138 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa dospel k záveru, že pomery odporcu umožňujú zaplatenie súdneho poplatku do výšky 132,- € a jednorazová úhrada súdneho poplatku v uvedenej výške nemôže ohroziť uspokojovanie jeho základných životných potrieb, lebo odporca je síce nezamestnaný, avšak neuviedol a nezdokladoval zdroje, z ktorých si hradí nevyhnutné životné potreby, okrem toho v konaní je zastúpený právnym zástupcom, ktorý právne služby poskytuje podľa zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov zásadne za odplatu, a z vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva získa prostriedky, z ktorých môže splniť svoju poplatkovú povinnosť. Vzhľadom na uvedené priznal odporcovi čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov do výšky 132,- €.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním odporca, lebo bol toho názoru, že spĺňa nárok na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom, keďže ako nezamestnaný po strate zamestnania sa bez svojej viny skutočne ocitol v takom postavení, že zaplatenie súdneho poplatku by neodkladne viedlo k zhoršeniu jeho hospodárskej situácie. Uviedol, že dlhoročné zamestnanie v železiarňach (14 rokov) spojené s ťažkou fyzickou prácou mu prinieslo značné zdravotné problémy, kvôli ktorým musel ukončiť pracovný pomer a ktoré zapríčinili uňho vznik astmy, že žije u svojej matky, ktorá mu finančné vypomáha vo veciach stravovania, ošatenia a obuvi, keďže ako dlhodobo nezamestnaný je bez akéhokoľvek príjmu, z ktorého by mohol zaplatiť súdom určený súdny poplatok vo výške 132,- €. Ďalej uviedol, že so svojim advokátom je dohodnutý na podielovej odmene po skončení súdneho konania, takže v súvislosti s

poskytovaním právnej pomoci neuhrádzal žiadne peňažné prostriedky a pokiaľ mal súd záujem na preukázaní jeho dlhov vo výške 42.528,57 €, mal si ich od neho vyžiadať. V prílohe odvolania predložil doklady o úvere z ČSOB, a.s., kópiu zmluvy o pôžičke z 31.1.1999 poskytnutej mu veriteľom Z. X., ako aj notársku zápisnicu sp. zn. N XX/XXXX, Nz XXXX/XXXX zo 16.2.2009 o vyhlásení povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa zák. č. 233/1995 Z.z. Uviedol, že nevlastní žiadne hnuteľné veci, nehnuteľnosti (okrem vyporiadavaného podielu na byte) , obchodné podiely v obchodných spoločnostiach ani práva k nehmotným statkom, resp. iné majetkové hodnoty, a vzhľadom na uvedené navrhol uznesenie zmeniť a priznať mu oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je vecne správne, preto ho podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravotný stav a pod.) . Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti musia byť splnené súčasne obidve zákonné podmienky citované v § 138 ods. 1 O.s.p. Okrem toho pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je podstatná aj výška súdneho poplatku, čo je ďalšie z hľadísk, ktoré súd skúma v súvislosti s posúdením, či účastník vzhľadom na svoje pomery je schopný zaplatiť súdny poplatok bez ohrozenia svojej výživy.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o návrhu odporcu na oslobodenie od súdnych poplatkov vychádzal z uvedených zásad a po vyhodnotení osobných a majetkových pomerov odporcu a jeho základných životných potrieb, s prihliadnutím aj na výšku súdneho poplatku, dospel k správnemu záveru, že odporca môže splniť určenú poplatkovú povinnosť vo výške 132,- € bez ohrozenia svojej výživy a jeho osobné a zárobkové pomery a celkové majetkové zdroje neodôvodňujú, aby mu v tomto konaní bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu.

Skutočnosti, ktoré odporca uviedol v odvolaní, nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia a neodôvodňujú, aby odporcovi bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu. K odvolacím námietkam odporcu treba uviesť, že zostatok úveru vo výške 29.341,42 € zo zmluvy o úvere uzavretej s ČSOB a.s., na ktorý poukazuje v odvolaní v súvislosti s tvrdenými záväzkami, bol rozsudkom č.k. 18C 141/2009-124 z 23.3.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 11Co 283/2011-179 z 24.10.2012 prikázaný na zaplatenie navrhovateľke, preto na tento záväzok odporcu nebol dôvod pri rozhodovaní prihliadnuť. Odvolací súd tiež poukazuje na to, že cit. rozsudkom bola odporcovi priznaná náhrada v peňažnom vyrovnaní vo výške 4.796,94 €, takže je zrejmé, že po právoplatnom skončení tohto konania bude mať prostriedky na zaplatenie súdneho poplatku v určenej výške 132,- €, a môže tak splniť určenú poplatkovú povinnosť bez ohrozenia svojej výživy a uspokojovania základných životných potrieb.

Z uvedených dôvodov bolo napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.