KSKE 11 Co 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 31/2012

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510202881 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510202881.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne F. X. X., a.s., W., W. XX, IČO: 31 335 004, zast. JUDr. Silviou Sovovou, advokátkou, Košice, Diamantová 10, proti žalovaným: 1/ P. O., bytom X., A. R./XX, zast. Centrom právnej pomoci so sídlom v Bratislave, Námestie Slobody 12, IČO: 30 798 841, Kancelária Košice, Moyzesova 18 a 2/ O. I., bytom Č., Š. XX, o zaplatenie 13.125,68 € istiny s prísl., o odvolaniach žalobkyne a žalovanej v 2. rade proti rozsudku 7C 125/2010-97 z 24.10.2011 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť zaplatiť žalobkyni 13.125,68 € s 11,99 % úrokmi z omeškania ročne zo sumy 12.880,28 € od 1.3.2010 do zaplatenia s tým, že plnením jednej zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhej žalovanej a povolil peňažné plnenie vykonať v splátkach po 60,- € mesačne, vždy do 25. dňa v mesiaci počnúc mesiacom január 2012 až do úplného zaplatenia tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Žalovaným v l. a 2. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni trovy konania vo výške 1.376,60 € na účet zástupkyne žalobkyne JUDr. Silvie Sovovej, advokátky so sídlom v Košiciach, Diamantová 10, v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok napadli podaným odvolaním žalobkyňa a žalovaná v 2. rade, na základe čoho bola vec predložená na odvolacie konanie.

Podľa § 209 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d) . Ak sa aj napriek výzve súdu odvolanie nedoplní alebo ak ide o oneskorené odvolanie alebo podané tým, kto naň nie je oprávnený, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa § 209a ods. 1 O.s.p. ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa bezodkladne odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov, aby sa k odvolaniu vyjadrili.

Podľa § 209a ods. 2 O.s.p. len čo všetkým účastníkom uplynie lehota na podanie odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, predloží súd vec bez zbytočného odkladu odvolaciemu súdu.

Z cit. zák. ustanovení vyplýva, že súd prvého stupňa môže predložiť vec odvolaciemu súdu až po splnení podmienok (vykonaní úkonov) v cit. ust. uvedených.

Zo spisu vyplýva, že žalobkyňa odvolanie vyhotovené 12.12.2011 (č.l. 76) podané proti rozsudku 7C 125/2010 z 24.10.2011 doručovala súdu prvého stupňa poštou s tým, že zásielka podľa prijímacej pečiatky do podateľne Okresného súdu Košice - okolie došla dňa 14.12.2011. Z obálky (pripojenej k odvolaniu na č.l. 76) však nemožno zistiť, kedy žalobkyňa odvolanie podala na poštovú prepravu, lebo odtlačok pečiatky pošty potvrdzujúci prevzatie zásielky je v časti vyznačujúcej dátum podania zásielky nečitateľný (nepreskúmateľný) , čo neumožňuje odvolaciemu súdu posúdiť, či žalobkyňa podala odvolanie v zákonnej lehote.

Z uvedených dôvodov bola vrátená súdu prvého stupňa ako predčasne predložená a bude preto jeho povinnosťou po vrátení veci zistiť, kedy žalobkyňa zásielku obsahujúcu odvolanie z 12.12.2011 proti rozsudku 7C 125/2010-65 z 24.10.2011 podala na poštovú prepravu a vyzvať ju, aby v určenej lehote predložila súdu dôkaz o tejto skutočnosti, potrebnej pre posúdenie včasnosti podaného odvolania (§ 204 ods. 1 O.s.p.) . Súd prvého stupňa vec opätovne predloží odvolaciemu súdu až po vykonaní úkonov prípravy spisu pre odvolacie konanie v súlade s § 209 O.s.p.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.