KSKE 11 Co 319/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 319/2009

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 319/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/319/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7206202092 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7206202092.2

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu N. A. O. G., Z..F..P.., G., M. D. XX, IČO: 44 518 684, proti žalovanému F. W., bytom G., O. X, zast. M. N., bytom G., O. X, o zaplatenie 103,27 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 15C 12/2006-87 z 10.6.2009 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

O p r a v u j e uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 11Co 319/2009-108 z 31.3.2010 v 2. výroku ohľadne výšky trov štátu tak, že táto je 139,88 €.

o d ô v o d n e n i e :

Podľa § 211 ods. 2 O.s.p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 164 prvá veta O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.

Okresný súd Košice II prípisom predložil svoj spis 15C 12/2006 Krajskému súdu v Košiciach na vykonanie opravy uznesenia 11Co 319/2009-108 v jeho 2. výroku z dôvodu, že namiesto sumy 139,88 € je v ňom nesprávne uvedená suma 139,98 €.

Krajský súd v Košiciach zistil, že vo výroku uvedeného uznesenia, ktorým ako odvolací súd potvrdil rozsudok 15C 12/2006-87 o povinnosti žalovaného zaplatiť trovy štátu vo výške 139,98 € na účet Okresného súdu Košice II, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, je chyba, lebo správne má byť uvedená suma 139,88 € a nie 139,98 €, čo vyplýva tak z napadnutého rozsudku 15C 12/2006-87, ako aj z odôvodnenia uznesenia 11Co 319/2009-108 z 31.3.2010, preto uvedenú chybu, ku ktorej došlo zrejme pri opisovaní, bolo potrebné odstrániť postupom podľa § 164 O.s.p. (s poukazom na § 211 ods. 2 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.