KSKE 11 Co 331/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 331/2011

KS v Košiciach, dátum 26.02.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 331/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/331/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508201753 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508201753.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov: 1. I.T. K., bytom P., W. X, 2. E. P., bytom P.O., C. XX a 3. H. P., bytom P. N., proti žalovaným: 1. E. T.-W., bytom P., J. F. XX, 2. Š. P., bytom J. N., 3. O. E., bytom P., H. XX, 4. E. T., bytom P., A. X, 5. H. E., bytom P., R. X, 6. H. G., bytom P., U. X, 7. E. G., bytom P., T. X, 8. I. U., bytom P., U. XX, 9. E. P., bytom P., D. X, 10. L. B., bytom T., T. X, 11. I. H., bytom T. X, 12. L. H., bytom P., H. XX, 13. E. H., bytom T. N., 14. E. H., bytom T. X, 15. O. Č., bytom P. N., 16. Š. M., bytom P. N., 17. O. M., bytom P. N., 18. R. M., bytom P. N., 19. U. M., bytom P. N., 20. O.. S. H., bytom S., T. N. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní žalobcov v 1. až 3. rade proti uzneseniu 8C 43/2008-139 z 24.2.2010 v znení uznesenia 8C 43/2008-159 zo 7.7.2010 Okresného súdu Košice-okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a žalobcov zaviazal nahradiť žalovaným v 11. až 18. rade a 20. rade trovy konania v sume 1.359,99 € na účet ich právnej zástupkyne, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie odôvodnil tým, že žalobcovia na pojednávaní konanom dňa 22.1.2010 vzali žalobu v celom rozsahu späť, s čím žalovaní súhlasili. Vychádzajúc z ust. § 96 ods. 1 až 3 O.s.p. konanie zastavil a o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., keďže žalobcovia späťvzatím žaloby z procesného hľadiska zavinili zastavenie konania. Trovy žalovaných v 11. až 18. a tiež v 20. rade predstavovali 1.359,99 € a na jej zaplatenie zaviazal žalobcov.

Uznesením 8C 43/2008-159 zo 7.7.2010 súd prvého stupňa opravil uznesenie 8C 43/2008-139 z 24.2.2010 tak, že meno žalobkyne v 1. rade v záhlaví uznesenia má správne znieť: I. K..

Uznesenie vo výroku o trovách konania napadli včas podaným odvolaním žalobcovia. Podľa ich názoru by si mal každý z účastníkov trovy konania znášať sám, keďže pred podaním žaloby sa so zainteresovanými žalovanými snažili dohodnúť mimosúdne na vysporiadení vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti, tí však o dohodu nemali záujem.

Žalovaní v 12., 13., 15. a 20. rade žiadali uznesenie v napadnutom výroku potvrdiť ako vecne správne, keďže žaloba nebola podaná dôvodne a pred začatím konania s nimi žalobcovia vôbec nejednali.

Uznesenie vo výroku o zastavení konania nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v odvolacom konaní v tomto výroku nebolo preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a napadnutý výrok potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Ustanovenie § 146 ods. 2 O.s.p. vyžaduje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Zavinenie možno posudzovať len z procesného hľadiska, nie podľa hmotného práva, lebo by potom išlo o posúdenie dôvodnosti žaloby vo veci samej tak, že by už po zastavení konania súd ďalej skúmal dôvodnosť nároku vo veci samej. Preto ak žalobca vzal späť žalobu, z procesného hľadiska zásadne platí (ak nejde o prípad citovaného ustanovenia § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p.) , že zavinil, že konanie muselo byť zastavené a je preto povinný nahradiť jeho trovy. Predpokladom pre vyslovenie povinnosti na náhradu trov podľa cit. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. je jednak dôvodne podaná žaloba a jednak správanie žalovaného, pre ktoré sa stala žaloba po jej podaní bezdôvodnou, pričom v praxi pôjde najčastejšie o prípad, že žalovaný po podaní žaloby uspokojí nárok žalobcu, ktorý je žalobou uplatnený. Aby bolo možné priznať náhradu trov konania podľa tohto ustanovenia, musia byť splnené súčasne obidva predpoklady.

Súd prvého stupňa dospel k správnemu záveru, pokiaľ žalovaným, ktorí si uplatnili nárok na náhradu trov konania ich náhradu priznal. V danom prípade predmetom konania bolo určenie vlastníckeho práva žalobcov k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. N., kat. úz. J. a žalobcovia na pojednávaní 22.1.2010 (zápisnica o pojednávaní na čl. 128-132) vzali žalobu v celom rozsahu späť. Z procesného hľadiska teda platí, že zavinili, že konanie muselo byť zastavené a sú preto povinní nahradiť jeho trovy. Odvolacia námietka žalobcov, podľa ktorej pred začatím konania sa snažili o mimosúdnu dohodu so žalovanými (čo títo popierajú) je vzhľadom na výsledok konania a neexistenciu meritórneho rozhodnutia bez právneho významu.

Vzhľadom na uvedené bolo napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania potvrdené ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.