KSKE 11 Co 336/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/336/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898956 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898956.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov 1. E.W. W., D. D.O., I. N., W. O. O. M., 2. E. H., D. D.Q., I. N., W. O. W., A. I. M. Z., 3. E. T., D. D., I. N., O.. S. M., proti žalovaným 1. K. J., J., T.. I. XX/A, 2. I. K. K. J., s.r.o., J., H. XX, IČO: 31 682 421, o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní žalovanej v 2. rade proti uzneseniu 19C 791/2002-54 zo 7.6.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil, rozhodol o vrátení súdneho poplatku z návrhu vo výške 26,56 € žalobcom, prostredníctvom príslušného daňového úradu do 15 dní od doručenia uznesenia a rozhodol, že žalobcovia nemajú právo na náhradu trov konania.

Vychádzal z toho, že žalobcovia sa žalobou z 23.9.2002 domáhali určenia, že nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v J., Správa katastra J. X., pre k.ú. I. K., ako parc. č. M. o výmere 638 m2 a na nej dom so súp. č. XX, patria do dedičstva po zomrelom J. I., nar. XX.X.M., zomrelom dňa XX.X.M. v D.. Uviedol, že dňa 1.2.2005, t.j. pred začatím pojednávania žalobkyne v 2. a 3. rade prostredníctvom svojej právnej zástupkyne zobrali pred súdom žalobu späť a písomným podaním z 19.5.2011, t.j. tiež pred začatím prvého pojednávania, zobrali žalobcovia prostredníctvom svojej právnej zástupkyne žalobu späť. V súlade s § 96 ods. 1 až 3 O.s.p. konanie zastavil a podľa § 11 ods. 3, 4, 6 a § 18c ods. 5 zák. č. 71/1992 Zb. rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobcom prostredníctvom príslušného daňového úradu. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. a bol toho názoru, že zastavenie konania procesne zavinili žalobcovia, a preto nemajú právo na náhradu trov konania. Keďže žalovaní nežiadali rozhodnúť o povinnosti nahradiť trovy konania (§ 151 ods. 1 O.s.p.) , o ich trovách nerozhodoval.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná v 2. rade, navrhla ho doplniť a zaviazať žalobcov spoločne a nerozdielne nahradiť jej trovy konania spolu vo výške 7.395,84 € a pre prípad, že súd prvého stupňa doplnenie výroku nevykoná, navrhla odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie v časti náhrady trov konania zmeniť a zaviazať žalobcov spoločne a nerozdielne uhradiť jej trovy konania vo výške 7.395,84 €. Citovala § 146 ods. 2 O.s.p. a poukázala na to, že k zastaveniu konania došlo následkom správania sa žalobcov, ktorí síce postupne, ale v celom rozsahu vzali späť žalobu. Bola toho názoru, že k späťvzatiu žaloby nedošlo pred prvým pojednávaním vo veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.2.2005 a ktoré bolo odročené na neurčito a tento stav trval až do rozhodnutia o zastavení konania. Citovala ďalej § 151 ods. 4 O.s.p. a mala za to, že súd prvého stupňa ju mal vyzvať ma vyčíslenie trov konania a následne jej ich náhradu ako úspešnému účastníkovi sporu v súlade s právnymi predpismi priznať. Na základe žalobcami neprípustne vedeného súdneho konania totiž bola nútená vynaložiť značné finančné prostriedky pre účelné bránenie svojho práva a priznanie náhrady trov konania je podľa nej nielen v súlade so zákonom, ale i spravodlivým rozhodnutím súdu.

Uznesenie vo výrokoch o zastavení konania a o vrátení súdneho poplatku žalobcom nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v odvolacom konaní v týchto výrokoch nebolo preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a uznesenie vo výroku o trovách konania potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa § 151 ods. 4 O.s.p. ak sa rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, nevyhlasuje a bol podaný návrh na rozhodnutie o trovách, súd vyzve účastníka na vyčíslenie trov do troch pracovných dní od doručenia výzvy. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane.

Súd prvého stupňa po zastavení konania o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. s tým, že o trovách žalovanej v 2. rade nerozhodoval, keďže táto nepodala návrh na rozhodnutie o trovách. S jeho postupom odvolací súd súhlasí. Predpokladom toho, aby súd vyzval účastníka na vyčíslenie trov (§ 151 ods. 4 O.s.p.) totiž je, aby účastník podal návrh na rozhodnutie o trovách. Teda na to, aby súd mohol rozhodnúť o náhrade trov konania, musia byť tieto v prvom rade uplatnené. Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva pre súd konajúci vo veci povinnosť vyzývať účastníkov, či si náhradu trov konania uplatňujú alebo nie. Žalovaná v 2. rade takýto návrh v priebehu konania nepodala a o jej trovách nežiadala rozhodnúť. Vyjadrenie žalovanej v 2. rade k žalobe z 27.1.2005 (č.l. 23-24) návrh na rozhodnutie o trovách neobsahuje a ani na pojednávaní konanom 1.2.2005 (zápisnica na č.l. 27) žalovaná o trovách konania nežiadala rozhodnúť. Za tejto procesnej situácie (pri absencii návrhu žalovanej v 2. rade na rozhodnutie o trovách) nepochybil prvostupňový súd, ak žalovanú v 2. rade nevyzval na vyčíslenie trov a osobitne už o nich nerozhodoval.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.