KSKE 11 Co 337/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 337/2011

KS v Košiciach, dátum 17.01.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 337/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/337/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219396 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219396.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa L. U., F. XX, XXX XX V. V., o zrušenie rozhodnutia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu 17C 88/2011-13 zo 14.9.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, na ktorý navrhovateľ doručil 15.7.2011 svoje podanie označené ako Odvolanie proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu , napadnutým uznesením odmietol uvedené podanie navrhovateľa.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že navrhovateľ podal 15.7.2011 návrh, ktorý nemal náležitosti riadneho návrhu na začatie konania, preto ho uznesením z 11.8.2011 vyzval na odstránenie vád podania, ktoré v uznesení uviedol, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia, že navrhovateľ podaním z 29.8.2011 na uvedené uznesenie súdu odpovedal, avšak ani týmto podaním neodstránil vady svojho návrhu na začatie konania. V súlade s ust. § 43 ods. 1 a § 43 ods. 2 O.s.p. na základe toho, že navrhovateľ neodstránil vady návrhu na začatie konania tak, aby tento návrh bol jasný, určitý a zrozumiteľný, pričom zároveň neoznačil účastníkov konania, podanie navrhovateľa z 15.7.2011 odmietol, nakoľko o takomto návrhu nemožno v konaní pokračovať.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním navrhovateľ, na základe čoho bola vec postúpená Krajskému súdu v Košiciach ako odvolaciemu súdu.

V odvolaní navrhovateľ uviedol, že ho považuje za nesprávne preto, lebo bolo urobené jednostranne a bez jeho stanoviska, že ho nikto k veci nevypočul a bolo vydané rozhodnutie v prospech navrhovateľa, preto ho považuje za nesprávne (zrejme ide o rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktoré navrhuje navrhovateľ zrušiť - poznámka odvolacieho súdu) . Konštatoval, že on s touto vecou nemá nič spoločné a možno niekto zneužil jeho doklady, ktoré mal v tom čase odcudzené a sfalšoval jeho podpis. Uviedol na záver, že to isté už píše po tretí krát a nechápe, čo je na tom nepochopiteľné. Žiadal zrušiť rozhodnutie, aby súd vzal do úvahy pri rozhodovaní aj jeho stanovisko - výpoveď k predmetnej veci, ktorú súd prvého stupňa nemal, len mu doručil rozhodnutie aj s právoplatnosťou s vyhrážkou exekúcie. To čo žiada súd v poučení podľa jeho názoru je tu všetko a viac k veci nemá čo dodať.

Odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je vecne správne, preto ho potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že súd prvého stupňa odmietol podanie navrhovateľa z 15.7.2011 z dôvodu, že navrhovateľ ani potom, čo mu bolo doručené uznesenie na odstránenie nedostatkov tohto podania, neodstránil tieto nedostatky tak, aby bolo možné o podaní ako o návrhu na začatie konania, v konaní pokračovať.

S týmto jeho záverom sa odvolací súd stotožňuje, a na správnosť odôvodnenia považuje za potrebné uviesť nasledovné.

Návrh na začatie konania (žaloba) vo veciach, v ktorých konanie nemožno začať iným zákonom dovoleným spôsobom (ako je to aj v danej veci - poznámka odvolacieho súdu) je základnou procesnou podmienkou, za splnenia ktorej môže súd konať a rozhodovať vo veci.

Podľa § 79 ods. 1 O.s.p. konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Označenie účastníkov musí byť také presné, aby umožnilo jednoznačný záver pre posúdenie, či účastník konania má spôsobilosť byť účastníkom konania.

V občianskom súdnom konaní sú účastníkmi konania žalobca (ten kto podanou žalobou uplatňuje svoje práva) a žalovaný (ten, koho žalobca v žalobe označí za žalovaného) . Ak podanie účastníka, ktoré má byť návrhom na začatie konania, teda žalobou, neobsahuje označenie účastníkov alebo všetky údaje potrebné k označeniu účastníkov konania, je súd povinný pokúsiť sa odstrániť tieto vady postupom podľa § 43 ods. 1 O.s.p. a teda vyzvať účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní, pričom v uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak účastník v tejto lehote podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania.

V posudzovanej veci aj podľa názoru odvolacieho súdu návrh navrhovateľa nespĺňa náležitosti uvedené v § 79 ods. 1 O.s.p., lebo v ňom nie je uvedené, voči komu žaloba smeruje, teda kto je žalovanou stranou.

Aj keď podľa podania navrhovateľa a jeho doplnenia možno vyvodiť, čoho sa navrhovateľ domáha (zrušenia pripojeného rozhodcovského rozsudku) a z akých dôvodov sa takéhoto nároku dovoláva, o návrhu navrhovateľa nemožno konať, keďže v ňom absentuje jedna z podstatných náležitostí návrhu a to uvedenie účastníka konania, proti ktorému návrh navrhovateľa smeruje.

Keďže navrhovateľ ani v odvolaní neodstránil chýbajúce podstatné náležitosti svojho podania (návrhu na začatie konania) , to znamená neuviedol voči komu žalobu podáva, nebolo možné jeho odvolaniu vyhovieť.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.