KSKE 11 Co 339/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 339/2010

KS v Košiciach, dátum 20.03.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 339/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/339/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208232004 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208232004.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Q. H., nar. X.XX.XXXX, bytom J., T. XX, proti žalovanému E. spol. s r.o. v konkurze, so sídlom J., S. 1, IČO: 36 186 805, o náhradu mzdy s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 15C 148/2008-179 z 8.9.2010 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 9.967,40 € s úrokmi z omeškania vo výške 6 % ročne zo sumy 1.107,48 € od 16.2.2006 do zaplatenia, s úrokmi z omeškania vo výške 7 % ročne zo sumy 1.107,48 € od 16.3.2006 do zaplatenia, zo sumy 1.107,48 € od 16.4.2006 do zaplatenia, zo sumy 1.107,48 € od 16.5.2006 do zaplatenia, s úrokmi z omeškania vo výške 8 % ročne zo sumy 1.107,48 € od 16.6.2006 do zaplatenia, zo sumy 1.107,48 € od 16.7.2006 do zaplatenia, s úrokmi z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 1.107,48 € od 16.8.2006 do zaplatenia, zo sumy 1.107,48 € od 16.9.2006 do zaplatenia a s úrokmi z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 1.107,48 € od 16.10.2006 do zaplatenia, v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti nárok o zaplatenie náhrady mzdy a náhrady stravného vylúčil na samostatné konanie, v ktorom bude rozhodnuté aj o trovách tohto konania.

Rozsudok vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené, napadol včas podaným odvolaním žalovaný, navrhol ho v tejto časti zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32K 18/2010-471 z 9.12.2010 (právoplatným 4.1.2011) bol na majetok dlžníka E. spol. s r.o., S. 1, J., X.: XX XXX XXX, vyhlásený konkurz a za správcu podstaty bol ustanovený N. správcovský dom, k.s., so sídlom J., K. XX.

Podaním z 13.3.2012, doručeným odvolaciemu súdu dňa 15.3.2012 (č.l. 209) , správca konkurznej podstaty úpadcu N. I. A., k.s., so sídlom D., W. R.. 1, na výzvu oznámil odvolaciemu súdu, že v konkurznom konaní bola zistená pohľadávka žalobcu vo výške 9.967,40 € priznaná rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 15C 148/2008-179 z 8.9.2010, že nepodáva návrh na pokračovanie v konaní a odvolanie úpadcu z 8.11.2010 podané proti uvedenému rozsudku berie v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 44 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.

Správca konkurznej podstaty žalovaného (úpadcu) E. spol. s r.o., S. 1, J., v súlade s cit. § 44 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. nepochybným prejavom v mene žalovaného vzal podané odvolanie celkom späť, preto bolo odvolacie konanie v súlade s § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

O trovách odvolacieho konania nebolo rozhodnuté, lebo o nich rozhodne súd prvého stupňa po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (§ 224 ods. 4 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.