KSKE 11 Co 348/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 348/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 348/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/348/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612207791 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612207791.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Z. D., bytom E., ul. XX. augusta 8, t.č. umiestneného v W. na výkon trestu odňatia slobody E., U. XX, proti žalovaným: 1/ A. O., nar. X.X.XXXX, bytom E., D. XX, 2/ A. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom E., D. XX, 3/ P. O., bytom E., D. XX, 4/ C. Z., bytom E., D. XX, 5/ S. O., bytom E., D. XX, o náhradu škody, o odvolaní žalovaného v 1.rade proti uzneseniu 4C 37/2012-27 zo 4.9.2012 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením odpor podaný žalovaným v 1.rade proti platobnému rozkazu č.k. 4C 37/2012-14 zo dňa 16.5.2012 odmietol.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že žalovaný v 1.rade proti platobnému rozkazu č.k. 4C 37/2012-14 zo dňa 16.5.2012 podal odpor. Citoval § 172 ods. 1 a § 174 ods. 1,3 O.s.p. a odpor žalovaného v 1.rade ako neodôvodnený odmietol. Bol toho názoru, že odpor žalovaného v 1.rade neobsahoval žiadne odôvodnenie smerujúce k spochybneniu návrhu žalobcu vo veci samej a to ani po skutkovej a ani po právnej stránke. Žalovaný v odpore poukázal len na svoju terajšiu platobnú neschopnosť, pričom na to, aby následkom podaného odporu došlo k zániku platobného rozkazu je nevyhnutné odôvodnenie platobného rozkazu vo veci samej.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný v 1.rade a poukázal na to, že žiadanú sumu nie je schopný zaplatiť jednorázovo a nie sú tak schopní urobiť ani ostatní žalovaní, tvoriaci jednu rodinu. Celá mnohopočetná rodina je odkázaná na sociálne dávky a rodinné prídavky pre maloleté deti a nemá žiaden stály finančný príjem. Navrhol uznesenie prvostupňového súdu zrušiť, prehodnotiť finančný príjem všetkých zainteresovaných osôb a na základe dôkazov určiť jednotlivým žalovaným platby voči žalobcovi.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne.

Právna úprava podmienok skráteného konania (§ 172 a nasl. O.s.p.) nie je zárukou toho, že v ňom ukladaná povinnosť zodpovedá skutočnosti, pretože sa vychádza len zo skutočností uvedených

žalobcom. Nástrojom, ktorý môže odstrániť takýto stav, je včas podaný odpor s odôvodnením (§ 172 ods. 1 O.s.p.) . Povinnosť odôvodniť odpor znamená uviesť také tvrdenia (skutkové alebo právne) , ktoré spochybňujú opodstatnenosť rozhodnutia vydaného v skrátenom (rozkaznom) konaní.

Súd prvého stupňa platobným rozkazom č.k. 4C 37/2012-14 zo 16.5.2012 uložil žalovaným v 1. až 5.rade, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatili žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 12.205,90 € a na účet jeho právneho zástupcu trovy právneho zastúpenia vo výške 589,54 €, alebo aby v tej istej lehote podali odpor na tomto súde; v poučení platobného rozkazu súd výslovne uviedol, že odpor podaný bez odôvodnenia bude odmietnutý.

Na odôvodnenie odporu podaného proti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia (vecné alebo právne) spochybňujúce opodstatnenosť v platobnom rozkaze uloženej povinnosti. Nie je pritom rozhodujúce, či žalovaným uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie (R 76/1999) .

Žalovaný v 1.rade proti tomuto platobnému rozkazu podal včas odpor (č.l. 16 spisu) , v ktorom však uviedol len to, že dlžnú sumu nebude splácať, pokiaľ nebude dostatočný finančný príjem do mnohopočetnej rodiny. Je nezamestnaný, žije iba zo sociálnych dávok a iný príjem nemá.

Takto podaný odpor je aj podľa názoru odvolacieho súdu neodôvodnený v zmysle § 172 ods. 1 vety tretej O.s.p., pretože neobsahuje žiadne vecné alebo právne tvrdenia spochybňujúce opodstatnenosť uloženej povinnosti. Je zrejmé, že dôvodom popretia povinnosti uloženej platobným rozkazom je iba všeobecná námietka o zlej finančnej situácii žalovaného v 1.rade.

Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa rozhodol správne, keď odpor žalovaného v 1.rade, ako podaný bez odôvodnenia, odmietol.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.