KSKE 11 Co 349/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 349/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 349/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/349/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611206012 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611206012.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Q. L., s.r.o., R., L. XX, IČO: 36 049 581, proti žalovanej B.. G. C., bytom E., D. XXXX/XX, o zaplatenie 53,64 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 10C 34/2011-43 z 20.9.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby, zrušuje uznesenie a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a rozhodol, že po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova 5, Bratislava s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Bol toho názoru, že pre nedostatok právomoci nemôže rozhodovať o žalobnom návrhu.

Žalobca podaním z 20.9.2011, doručeným súdu prvého stupňa vo večerných hodinách (o 19.53 hod.) vzal žalobu (návrh na vydanie platobného rozkazu) v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a náhradu trov konania účastníkom nepriznať.

Odvolací súd uznesením z 24.10.2011 upovedomil žalovanú o späťvzatí žaloby a vyzval ju, aby v lehote 10 dní oznámila, či súhlasí so späťvzatím žaloby alebo s ním nesúhlasí s tým, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, bude sa predpokladať, že proti späťvzatiu nemá námietky (§ 101 ods. 3 O.s.p.) . Na výzvu súdu žalovaná nereagovala.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 2 O.s.p. odvolanie môže odvolací súd vybaviť aj tak, že pripustí vzatie návrhu na začatie konania späť, alebo schváli zmier.

V prejednávanej veci žalobca vzal žalobu celkom späť ešte pred nadobudnutím právoplatnosti uznesenia a žalovaná s tým súhlasila, preto odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 222 ods. 2 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby, zrušil uznesenie a konanie zastavil (z dôvodov odlišných,

ako súd prvého stupňa) . Vzhľadom na účinné späťvzatie žaloby už osobitne o odvolaní žalobcu proti uzneseniu súdu prvého stupňa (podanom 4.10.2011) nebolo potrebné rozhodnúť.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 a § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.