KSKE 11 Co 39/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 39/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 39/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/39/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711201373 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711201373.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Z. K. B., s.r.o., A., Ú. X, IČO: 35 724 803, proti žalovanej V. W., naposledy bytom B.B., V. U., toho času na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníkom Q.. V. K., zamestnancom Okresného súdu Trebišov, o zaplatenie 537,26 € s príslušenstvom

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 537,26 €, úroky z omeškania vo výške 18,25% ročne zo sumy 193,24 € od 19.11.2005 do zaplatenia, úroky z omeškania 18,25% ročne zo sumy 126,95 € od 20.10.2005 do zaplatenia, úroky z omeškania 18,25% zo sumy 14,11 € od 20.1.2006 do zaplatenia, úroky z omeškania 18,25% zo sumy 83,10 € od 21.2.2006 do zaplatenia, úroky z omeškania 18,25% ročne zo sumy 111,56 € od 19.12.2005 do zaplatenia a trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu v sume 137,43 €, do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobca podaním z 20.12.2011, doručeným súdu prvého stupňa 23.12.2011 (č.l. 65) vzal žalobu v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a náhradu trov konania neuplatnil.

Odvolací súd 14.2.2012 upovedomil opatrovníka žalovanej o späťvzatí žaloby a vyzval ho, aby v lehote 7 dní oznámil, či žalovaná súhlasí so späťvzatím žaloby alebo nesúhlasí s tým, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, bude sa predpokladať, že proti späťvzatiu žaloby nemá námietky (§ 211 ods. 2 a § 101 ods. 3 O.s.p.) . Na výzvu súdu opatrovník žalovanej nereagoval.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 2 O.s.p. odvolanie môže odvolací súd vybaviť aj tak, že pripustí vzatie návrhu na začatie konania späť, alebo schváli zmier.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že žalobu možno zobrať späť len ak rozhodnutie prvostupňového súdu nenadobudlo právoplatnosť. Žalobca môže žalobu vziať späť podaním na prvostupňovom súde

bez toho, že by proti rozhodnutiu prvostupňového súdu bolo podané odvolanie po jeho vyhlásení až do uplynutia odvolacej lehoty.

V prejednávanej veci žalobca vzal žalobu celkom späť ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku a žalovaná s tým súhlasila, preto odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 222 ods. 2 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok a konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 a § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.