KSKE 11 Co 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206176 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811206176.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu A. S. W., s.r.o., O., Ú. X, IČO: 35 724 803, zastúpeného Tomáš Kušnír, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanej X. Q., bytom Y., G. XX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej G. K. R. R. W. Z., V., B. XX, o zaplatenie 85,04 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku 10C 138/2011-31 zo 17.10.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 45,31 € spočívajúce v trovách právneho zastúpenia vo výške 28,81 € a iných trovách konania vo výške 16,50 €, na účet jeho právneho zástupcu, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovanú uhradiť žalobcovi 0,52 € istiny a náhradu trov konania vo výške 16,50 €, všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti konanie zastavil.

Vzal do úvahy, že žalovaná 22.7.2011 uhradila žalobcovi istinu vo výške 85,04 € a časť úrokov z omeškania a preto ju zaviazal len na zaplatenie sumy 0,52 €. Pri rozhodovaní o trovách konania použil ust. § 150 ods. 2 O.s.p., keďže sa jedná o drobný spor. Nakoľko žalobca si uplatnil nárok na náhradu konania, spočívajúcich aj v trovách právneho zastúpenia vo výške 115,24 €, pokladal tieto za neprimerane vysoké vzhľadom na vymáhanú istinu 0,52 € a priznal preto len náhradu trov konania vo výške 16,50 € za zaplatený súdny poplatok.

Rozsudok súdu prvého stupňa napadol včas podaným odvolaním žalobca a to len vo výroku o trovách konania, navrhol priznať trovy právneho zastúpenia vo výške 115,25 € a uplatnil tiež nárok na trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní. Citoval článok 47 Ústavy SR a § 24, § 25 ods. 1 O.s.p. a mal za to, že zastavenie konania zavinila žalovaná a preto v zmysle § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. by mala hradiť jeho trovy. Poukázal na to, že listom z 28.6.2011 označeným ako pokus o zmier vyzval žalovanú k dobrovoľnej úhrade dlžnej sumy, avšak táto nereagovala, v dôsledku čoho bol nútený podať žalobu. Dlžná suma pripísaním platby na jeho účet bola uhradená až 25.7.2011. Trval preto na úhrade trov právneho zastúpenia vo výške 115,25 € a bol toho názoru, že neboli splnené podmienky na aplikáciu § 150 ods. 2 O.s.p.

Žalovaná odvolanie žalobcu považovala za nedôvodné a uviedla, že pokus o zmier jej nebol doručovaný na správnu adresu.

Rozsudok vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi istinu 0,52 € a vo výroku o zastavení konania v prevyšujúcej časti nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 1, 3 O.s.p.) , preto v tejto časti nebol v odvolacom konaní preskúmavaný.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a rozsudok vo výroku o trovách konania zmenil podľa § 220 O.s.p. tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 45,31 € v lehote do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od toho okamihu ide o drobný spor.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania aplikoval správny právny predpis, t.j. ust. § 150 ods. 2 O.s.p. účinné v čase rozhodovania, ktoré aj správne vyložil, vychádzajúc zo zistenia, že predmetom konania je zaplatenie sumy 0,52 € (pôvodne 85,04 €) a teda nepochybne ide o drobný spor v zmysle § 200ea ods. 1 O.s.p. a náhrada trov konania v uplatnenej výške žalobcom, t.j. 115,25 € je vo vzťahu k prisúdenej pohľadávke neprimeraná. Aj podľa názoru odvolacieho súdu zistené skutočnosti odôvodňujú nepriznanie náhrady trov konania v požadovanej výške žalobcovi napriek tomu, že mal vo veci plný úspech, ale iba v zníženej náhrade. Túto však je potrebné priznať nielen ako náhradu za zaplatený súdny poplatok, ale aj ako náhradu trov titulom právneho zastúpenia. Odvolací súd za primeranú považoval túto náhradu iba vo výške 28,81 €, pozostávajúcu z jednej tretiny trov právneho zastúpenia, keď tieto za 3 úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby, späťvzatie žaloby) pri sadzbe 16,60 €, spolu s režijným paušálom (7,41 € x 3) podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb vrátane DPH by predstavovali 86,43 €.

So zreteľom na uvedené, odvolanie žalobcu možno považovať za dôvodné iba čiastočne, pokiaľ vytýka súdu prvého stupňa, že znížil náhradu trov až v takom rozsahu, že mu nepriznal aj náhradu trov právneho zastúpenia.

Ostatné skutočnosti uvedené v odvolaní nie sú spôsobilé spochybniť správnosť aplikácie § 150 ods. 2 O.s.p. V danom prípade je zrejmé, že zo strany žalobcu ide o jednu z veľkého množstva žalôb rovnakého druhu, ktorými sa domáha voči žalovaným zaplatenia postúpených nedoplatkov za plyn, teda vzhľadom na predmet konania ide o vec nezložitú, skutkovo aj právne nenáročnú. Na zdôraznenie správnosti aplikácie cit. ust. treba doplniť, že aj z dôvodovej správy k ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení zák. č. 384/2008 Z.z. účinného od 15.10.2008 vyplýva úmysel predkladateľa zákona vo veciach s nízkou hodnotou sporu pristúpiť k zníženiu neprimeraných trov, ak tieto sú voči pohľadávke v drobných sporoch neprimerané, a to obdobne ako je upravené v Nariadení EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, tzv. drobných sporoch.

V týchto konaniach najmä trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka, pričom cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta a spoločností, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé (nariadenie o tzv. drobných veciach uvažuje s nepriznaním náhrady trov konania, pokiaľ sú neprimerané voči pohľadávke vo veciach do 2000 €) .

Žiada sa dodať, že predmetom konania bolo zaplatenie istiny 85,04 € s prísl. a dôvodom, prečo súd prvého stupňa konanie zastavil, až na časť neuhradeného príslušenstva (0,52 €) bolo zaplatenie dlžnej čiastky žalovanou, až po dôvodne podanej žalobe. Neobstojí tvrdenie žalovanej, že jej nebol doručený pokus o zmier, keďže na jeho základe, podľa jej vlastného tvrdenia, ešte pred doručením platobného rozkazu sa snažila telefonicky kontaktovať zástupcu žalobcu a následne 22.7.2011 uhradila žalobcovi 106,94 €.

Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že priznal žalobcovi trovy konania vo výške 45,31 €, z toho trovy právneho zastúpenia vo výške 28,81 € a sumu 16,50 €, ktorú žalobca uhradil ako súdny poplatok za podaný návrh.

Žalobca mal v odvolacom konaní len čiastočný úspech, preto podľa ust. § 224 ods. 1, § 142 ods. 2 a § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p. bolo rozhodnuté, že nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. Predmetom odvolacieho konania boli iba trovy konania vo výške 115,25 €, pričom odvolací súd za dôvodne uplatnené pokladal len trovy právneho zastúpenia vo výške 28,81 €.

V priebehu odvolacieho konania doň vstúpilo ako vedľajší účastník na strane žalovanej G. K. R. R. W. Z. a uplatnilo si tiež nárok na náhradu trov konania. Vzhľadom na štádium konania, od ktorého do neho vedľajší účastník vstúpil a obsah jeho (jediného) podania, oznamujúceho vstup do konania, podľa názoru odvolacieho súdu vedľajšiemu účastníkov nevznikli žiadne trovy, potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.