KSKE 11 Co 402/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 402/2011

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 402/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/402/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7707209731 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7707209731.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu X. s.r.o., R., ul. X. R. X, IČO: 36 214 027, proti žalovanému S.. E.D. Č., bytom R., T. X, o zaplatenie 2.645,09 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 20C 135/2007-118 z 12.1.2009 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil žalovanému, aby pripojeným prevodným príkazom zložil do 15 dní sumu 332,- €, ako preddavok na trovy, ktoré si vyžiada znalecké dokazovanie.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ide o: 1. preddavok na trovy, na ktorý dal podnet úkon žalovaného a o 2. preddavok na trovy, ktoré si vyžiada úkon, ktorý nariadil súd bez návrhu v záujme žalovaného.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný, navrhol ho zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Poukázal na to, že súd prvého stupňa v konaní nesprávne zistil skutkový stav veci a nesprávne hodnotil výsledky doterajšieho dokazovania, keď navyše v konaní absentuje nielen aktívna ale aj pasívna legitimita účastníkov. Pre vytýkané procesné pochybenia považoval napadnuté rozhodnutie za predčasné a zdôraznil, že sám už v r. 2007 za znalecký posudok uhradil sumu 4.950,- Sk.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a zistil, že nie sú splnené podmienky na potvrdenie uznesenia ani na jeho zmenu, lebo v tomto štádiu konania je už napadnuté uznesenie o uložení povinnosti zložiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania nadbytočné.

Podľa § 141 ods. 1 O.s.p. súd môže uložiť účastníkovi, u ktorého nie sú podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme.

V zmysle citovaného ustanovenia súd môže uložiť účastníkovi, u ktorého nie sú splnené podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol, ktorý nariadil súd na skutočnosti ním uvádzané alebo ktorý nariadil súd v jeho záujme. Povinnosť zložiť preddavok ukladá súd uznesením, proti ktorému je prípustné odvolanie. Toto uznesenie je vykonateľné doručením. Na základe takéhoto rozhodnutia je možné preddavok vymáhať v dobe od doručenia rozhodnutia, do vydania rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.

V danej veci súd prvého stupňa žiadal preddavok od žalovaného zložiť na trovy znaleckého dokazovania a po vypracovaní znaleckého posudku o odmene znalkyne rozhodol uzneseniami 20C 135/2007-176 (právoplatným 15.7.2009) a 20C 135/2007-274 z 31.8.2010 (právoplatným 30.9.2010) . Vo veci samej súd prvého stupňa rozhodol rozsudkom z 22.9.2011 a v tomto rozhodnutí už rozhodol aj o trovách konania účastníkov.

Vzhľadom na uvedené, vychádzajúc z toho, že prvostupňový súd už rozhodol aj o veci samej a rozhodol i o trovách konania, je rozhodnutie o povinnosti žalovaného zložiť preddavok na trovy dokazovania už nadbytočné a odvolací súd ho preto zrušil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.