KSKE 11 Co 405/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 405/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 405/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/405/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111212369 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111212369.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne C. G., bytom T., G. G.P. XX, proti žalovanému Ž. D. O., J., T. X, IČO: 31 364 501, O. G. T., Š. XX, T., o zaplatenie 730,10 € istiny s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 17C 182/2011-51 z 29.7.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením pripustil, aby do konania na stranu žalovaného vstúpil ako žalovaný v 2. rade: C. K., E. S. region O. D. O., L.C.. D. X, J., IČO: 304 160 94.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa podaním zo 14.6.2011 navrhla, aby na stranu žalovaného vstúpil ďalší účastník ako žalovaný v 2. rade C. K., E. S. region O. D. O., L.. D. Č.. X, J., IČO: 304 160 94, na základe zák. č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR a zmluvy o prevádzkovaní dráh uzavretej medzi žalovaným a ministerstvom. Vychádzajúc z ust. § 92 ods. 1 O.s.p., na návrh žalobkyne preto pripustil vstup ďalšieho účastníka do konania na stranu žalovaného.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný a uviedol, že nesúhlasí so vstupom do konania stranu žalovaného v 2. rade Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z dôvodov, ktoré uviedol už v podanom odpore z 31.5.2011 proti platobnému rozkazu sp. zn. 17Ro 196/2011, keďže nie je v tomto spore pasívne legitimovaný, a preto nemôže vystupovať v predmetnom spore ako žalovaný v 1. rade, ani C. K., E. S. region O. D. ako žalovaný v 2. rade.

Odvolací súd zistil, že odvolanie bolo podané neoprávnenou osobou, preto odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol.

Podľa § 92 ods. 1 O.s.p. na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. Súhlas toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane navrhovateľa.

Z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že pristúpenie ďalšieho účastníka do konania podľa cit. ust. môže navrhnúť iba žalobca. Návrhu, aby do konania pristúpil ďalší účastník na strane žalobcu, môže súd vyhovieť vtedy, ak s tým táto osoba vysloví súhlas, pretože nikto sa nemôže proti svojej vôli stať žalobcom (navrhovateľom) . Súhlas toho, kto má pristúpiť do konania na stranu žalovaného, zákon nevyžaduje, keďže žalovaný nemôže určovať rozsah účastenstva. Stanovisko žalovaného k návrhu na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania preto nemá žiadny právny význam bez ohľadu na to, či ďalší účastník má vystupovať na strane žalobcu alebo na strane žalovaného. Proti uzneseniu súdu o pripustení pristúpenia ďalšieho účastníka konania na strane žalovaného podľa § 92

ods. 1 O.s.p. je odvolanie zásadne prípustné, pretože to zákon výslovne nevylučuje. Môže ho však podať len žalobca, ktorý takýto návrh (na pristúpenie) nepodal, resp. ktorý s pristúpením nesúhlasil, pokiaľ súd pristúpenie účastníka pripustil. Pôvodný žalovaný, ani ten koho pristúpenie na strane žalovaného bolo pripustené, však právo podať odvolanie nemajú, lebo pôvodného žalovaného sa rozhodnutie o pripustení ďalšieho účastníka na jeho strane netýka a žiadnemu z týchto účastníkov nebola výrokom spôsobená ujma na jeho právach.

So zreteľom na uvedené, keďže žalovaný nemá právo podať odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd pripustil pristúpenie ďalšieho účastníka konania na stranu žalovaného, bolo potrebné odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietnuť ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 ( § 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.