KSKE 11 Co 408/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 408/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 408/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/408/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208213365 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208213365.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne A. pošta, a.s., K. K., O. cesta 9, IČO: 36 631 124, proti žalovanému Q. G., bytom C., J. XX, o zaplatenie 9.028,06 € s prísl., o odvolaní A. O. Y., K. XX, K., IČO: 17 335 345 proti uzneseniu 45C 135/08-157 z 19.4.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nepripustil, aby do konania na strane žalovaného vstúpil vedľajší účastník A. O. Y., IČO: 17 335 345, so sídlom K. XX, K..

Vychádzal z toho, že žalovaný podaním z 24.7.2008 okrem iného žiadal, aby do konania ako vedľajší účastník na jeho strane bol pribratý A. O. Y., K. XX, K., IČO: 17 335 345, keďže môže mať právny záujem na výsledku konania. Súd prvého stupňa ďalej uviedol, že uznesením 45C 135/2008-127 z 20.1.2010 pripustil vstup tohto vedľajšieho účastníka do konania, avšak Krajský súd v Košiciach uznesením 11 Co 90/2010-143 toto uznesenie zrušil. Poukázal na to, že žalovaný mu podaním z 18.11.2010 oznámil, že na vstupe A. O. Y. do konania už netrvá, avšak tento fond 15.11.2010 z vlastného podnetu navrhol, aby bol pribratý do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného, keďže výsledok konania môže ovplyvniť jeho hmotnoprávne postavenie. Bral tiež do úvahy stanovisko žalobkyne, ktorá bola toho názoru, že A. pozemkový fond právny záujem na výsledku konania nemôže mať, keďže rozhodnutím Katastrálneho úradu v Košiciach č.k. Xo XX/XXXX/Ma-XX bol zamietnutý jeho návrh vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte týkajúceho sa parc. č. XXXX/X o výmere 990 m2, zapísanej na LV č. XXXXX. Citoval § 93 ods. 1,2 O.s.p. a s poukazom na citované rozhodnutie Katastrálneho úradu v C. vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte mal za to, že A. pozemkový fond nemá právny záujem na výsledku konania a ani v jednom zo svojich podaní bližšie nešpecifikoval, v čom tento jeho právny záujem má spočívať, resp. ako môže výsledok konania, či už v prospech alebo neprospech žalovaného ovplyvniť jeho hmotnoprávne postavenie.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním A. pozemkový fond, navrhol odvolaniu vyhovieť a pripustiť jeho vstup do konania. Citoval § 205a ods. 1, § 93 ods. 1 a § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a bol toho názoru, že postupom súdu prvého stupňa mu bola odňatá možnosť konať pred súdom a pred vydaním napadnutého uznesenia nebol poučený podľa § 120 ods. 4 O.s.p. Uviedol, že žalobkyňa vo svojom návrhu na vydanie platobného rozkazu požaduje voči žalovanému zaplatenie nájomného za prenájom časti parcely E evidovanej na mape určeného operátu č. XXXX, k.ú. E. z titulu neuhradených faktúr aj za obdobie ešte pred januárom 2008, kedy na LV č. XXXXX k.ú. E. k parc.č. XXXX bol uvedený vlastník: A. spojov, v správe A. pozemkového fondu a teda jemu patrí i právo na nájomné za obdobie pred rokom 2008.

Žalobkyňa vo vyjadrení k odvolaniu A. pozemkového fondu navrhla odvolanie v plnom rozsahu zamietnuť. Opätovne poukázala na to, že v rozhodnutí Katastrálneho úradu v C. z 2.6.2002 bolo jednoznačne konštatované, že v O. č. XXXX bol evidovaný Československý štát - Krajská správa spojov C. ako známy vlastník a je tak nepochybné, že všetky predmetné nehnuteľnosti vždy patrili jej a jej právnym predchodcom a nikdy nemohli byť evidované na neznámeho vlastníka. Y. v zákonnej lehote nežiadal preskúmanie uvedeného správneho rozhodnutia súdom a teda s ním súhlasí.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne.

Podľa § 93 ods. 1 O.s.p. ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 93 ods. 3 O.s.p. do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.

Z ustanovenia § 93 O.s.p., ktoré súd prvého stupňa v odôvodnení uznesenia citoval vyplýva, že predpokladom prípustnosti vstupu vedľajšieho účastníka do konania je právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku sporu, t.j. právny záujem na úspešnosti toho účastníka, ku ktorému má pristúpiť. O právny záujem ide vtedy, ak rozhodnutím súdu vo veci samej bude dotknuté právne postavenie vedľajšieho účastníka, (jeho práva a povinnosti vyplývajúce z hmotného práva) .

Odvolací súd je toho názoru, že súd prvého stupňa, v čase svojho rozhodnutia o pripustení vstupu A. O. Y. do konania, ako vedľajšieho účastníka, správne vyhodnotil tento základný predpoklad pre svoje rozhodnutie o dôvodnosti návrhu pozemkového fondu.

Neobstojí odvolateľova námietka, že mu postupom súdu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Naopak, tomuto subjektu bolo umožnené preukázať existenciu právneho záujmu na úspešnosti žalovaného, ku ktorému mal pristúpiť ako vedľajší účastník. V podaní z 15.11.2010 (č.l. 148) a z 8.2.2011 (č.l. XXX) sa však A. pozemkový fond obmedzil len na bližšie neodôvodnený návrh, aby súd pripustil jeho vstup do konania ako vedľajšieho účastníka, pretože výsledok konania môže ovplyvniť jeho hmotnoprávne postavenie. V situácii , kedy obaja účastníci (žalobkyňa i žalovaný) nesúhlasili so vstupom A. pozemkového fondu do konania bolo vecou fondu, aby bez akýchkoľvek pochybností preukázal, že na výsledku konania má právny záujem. Toto však A. pozemkový fond nesplnil a o existencii jeho záujmu na konaní tak existujú závažné (neodstránené) pochybnosti.

Je potrebné poukázať v tejto súvislosti predovšetkým na rozhodnutie Katastrálneho úradu v C. č.k. Xo XX/XXXX/Ma-XX z 2.6.2009 (č.l.170-173) , podľa ktorého vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte odvolanie účastníka konania A. pozemkového fondu, regionálneho odboru, L. XX, C., bolo zamietnuté s konštatovaním, že v O. č. XXXX bol evidovaný Československý štát - Krajská správa spojov C. ako známy vlastník, po ktorom bolo preukázané právne nástupníctvo A. pošty, š.p. a následne A. pošty a.s. . Toto rozhodnutie nesvedčí v žiadnom prípade o tom, aby k spornej parcele, od užívania ktorej sa odvíja nárok prejednávaný v konaní mal A. pozemkový fond akýkoľvek vzťah. Vzhľadom na uvedené odvolací súd potvrdil napadnuté rozhodnutie ako vecne správne. Žiada sa dodať, že úlohou súdu prvého stupňa pri rozhodovaní o veci samej bude skúmať aj to, či žalobkyňa v danej veci, o zaplatenie nájmu, má aktívnu legitimáciu týkajúcu sa celého žalovaného obdobia.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.