KSKE 11 Co 413/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 413/2011

KS v Košiciach, dátum 25.04.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 413/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/413/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7706203861 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7706203861.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Šoltýsovej a sudcov JUDr. Sone Minxovej a JUDr. Pavla Tkáč v právnej veci žalobcu N. R., nar. XX.X.XXXX, bytom I. Č.. XXX, XXX XX G., zastúpený JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom AK so sídlom Michalovce, Plynárska č. 1, proti žalovanému G. G. Z. M., Y..G.., G. O. Č.. XX, XXX XX C., IČO: XX XXX XXX, správca konkurznej podstaty úpadcu W. G. G..M..B.. D. Y. so sídlom XXX XX Ž. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, za účasti vedľajšieho účastníka Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta č. 10, 813 63 Bratislava, o zaplatenie bolestného a sťaženie spoločenského uplatnenia, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Michalovce, sp. zn. 7C/42/2006-273 zo dňa 2. novembra 2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej vyhovujúcej časti.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu 181.113,95 euro do troch dní po právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že o trovách bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že žalobca podal na tunajší súd dňa 8.3.2006 žalobu, ktorou žiadal, aby súd zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť v prospech žalobcu sumu 2.259.000,- Sk s 12% úrokom z omeškania odo dňa vykonateľnosti rozsudku do zaplatenia a nahradil mu trovy konania a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoju žalobu žalobca odôvodnil tým, že dňa XX.XX.XXXX utrpel pracovný úraz pri demontáži potrubia, spadol z rebríka, čím utrpel viaceré zranenia, vplyvom ktorých došlo k poúrazovej slepote ľavého oka. Najskôr bol v nemocničnom ošetrení od XX.XX.XXXX S. X.XX.XXXX, podrobil sa operácii nohy, neskôr rehabilitácii. Počas liečby trpel post traumatickými psychickými zmenami s poruchami pozornosti, emočnou labilitou a depresiou. Opakovane počas liečebného procesu navštevoval očnú ambulanciu, neurologickú ambulanciu. Po úraze mal problémy s pamäťou, je nestabilný, bezdôvodne kričí. Podľa lekárskeho posudku MUDr. Y. zo dňa XX.XX.XXXX bolo bolestné v jeho prípade ohodnotené na 255 bodov, sťaženie spoločenského uplatnenia bolo ohodnotené 600 bodmi. V zmysle vyhlášky č. 32/1965 Zb. žiadal, aby súd odškodné zvýšil na stanovenú najvyššiu výmeru a preto žiadal 30 násobok bolestného a 50 násobok sťaženia spoločenského uplatnenia, pri skôr uvedenom bodovom vyčíslení.

Žalovaný uviedol, že je pravdou, že žalobca dňa XX.XX.XXXX utrpel u žalovaného pracovný úraz, keď pri demontáži potrubia spadol z rebríka, čím došlo nepochybne k poškodeniu jeho zdravia, ale poukázal na tú skutočnosť, že u žalobcu nejde o prípad hodný osobitného zreteľa a preto navrhol žalobu zamietnuť.

Vedľajší účastník vo svojom vyjadrení k žalobe na čl. 25 až 26 spisu uviedol, že v zmysle rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 10/1992 sa uvádza, že primerané zvýšenie nad stanovené najvyššie výmery odškodnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhl. č. 32/65 Zb. prichádza do úvahy len celkom výnimočne a to v prípadoch hodných mimoriadneho zreteľa, kedy kultúrne, športové či iné zapojenie poškodeného pred úrazom bolo na vysokej úrovni a mimoriadne. Vzhľadom na uvedené však prípad žalobcu nie je možné považovať za výnimočný, hodný osobitného zreteľa, ktorý by odôvodňoval zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v takej miere, ako si žalobca uplatňuje. Z týchto dôvodov vedľajší účastník navrhoval, aby súd žalobu v plnom rozsahu zamietol.

Posudkom o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia vydaný MUDr. D. Y. zo dňa XX.XX.XXXX bolo bolestné vyčíslené 55 bodmi a sťaženie spoločenského uplatnenia 600 bodmi.

Žalobca vo svojej výpovedi na čl. 36 až 39 uviedol, že dňa XX.XX.XXXX, ako pomocný pracovník v spoločnosti LLEMI SLOVAKIA, kde bol zamestnaný, utrpel pracovný úraz. Tretí deň po pracovnom úraze bol operovaný Prvá operácia sa týkala kolena ľavej nohy. Po operácii dostával infúzie, injekcie a pichali mu inzulín, nakoľko je diabetik. Po tomto úraze mu rapídne stúpol cukor. Hneď po operácii na ďalší deň prišla za ním sestrička s barlami a povedala mu, že musí chodiť. Nohu mal iba fixovanú, avšak vzhľadom k tomu, že bol slabý a vyčerpaný, tak nemohol chodiť a hneď po chvíli si musel sadnúť. Uvedeného času bol nútený si začať pichať 4x na deň inzulín, pričom išlo o dvojitý inzulín. Keď bol v domácom liečení, musela sa o neho starať manželka a syn. Po dobu štyroch mesiacov používal barly s tým, že vôbec nemohol pristúpiť na boľavú nohu. Po štyroch mesiacoch dostal francúzske barly. Počas doby, keď bol doma, nemohol vôbec pristúpiť na nohu. Mal problémy, čo sa týka života, hygieny a pohybu. Týkalo sa to hlavne toho, keď mal ísť na WC, do kúpeľne a iných vecí. Okrem toho mal prasknutú lebku, v dôsledku čoho nevidí na ľavé oko a slabšie počuje na ľavé ucho. Podrobil sa rehabilitácii v nemocnici v Strážskom. Toho času ho noha stále pobolieva. Začal používať francúzske barly a začal chodiť, začalo ho pobolievať koleno s tým, že po vyšetrení musel ísť na operačný zákrok s týmto kolenom. Súčasne s touto operáciou mu bolo opravované pravé rameno pod celkovou narkózou. Po operácii kolena začal chodiť asi po troch týždňoch za pomoci barly. Barle používal do konca PN a to do XX.XX.XXXX. Pravidelne od úrazu užíva lieky na utíšenie bolesti, približne po dobu jedného roka. Aj teraz, keď pociťuje nejakú bolesť, tak ide za svojim lekárom. Niekedy sa stáva to, že v noci, keď leží na poranenej nohe určitý čas, tak pociťuje bolesť. Musí sa následne postaviť, rozchodiť a potom si opäť ľahnúť. Niekedy sa stalo aj to, že celú noc nezaspí. Okrem toho začal mať problémy s pamäťou, v dôsledku čoho bol aj na vyšetrení u I.. H.. Keď pozerá trošku dlhšie televíziu, asi po dobu trištvrte hodiny, začne ho bolieť hlava. Bolesti nohy trvajú až do súčasnej doby, väčšinou vtedy, keď sa mení počasie, ale nie je to stále. Občas ho pobolieva hlava, cíti bolesti v ramene, pravej ruke, hlavne keď dvíha ruku. Keď sa vrátil do práce u žalovaného, tak žalovaný ho dal na inú prácu, v dôsledku čoho sa mu zmenila pracovná zmluva. Pred pracovným úrazom v pomáhal v domácnosti, pestoval zeleninu v záhrade, orezával stromy, vykonával všetky domáce práce v súvislosti s chodom a zabezpečovaním rodiny. Teraz tieto práce nemôže vykonávať. Nemôže sa venovať hubárčeniu, ktorému sa pred tým venoval, chodieval na rôzne spoločenské akcie počas sezóny, chodieval na plesy. Pred úrazom sa stala o tri dcéry, teraz to však nemôže. Nemôže ich položiť do kočíka, nemôže zdvíhať ťažké veci, má problém vystúpiť a zostúpiť po schodoch.

V konaní súd ustanovil znalca z odboru zdravotníctva a farmácie z odvetvia chirurgia, I.. C. D., ktorý vo svojom znaleckom posudku na čl. 54-93 spisu uviedol /znalecký posudok č. XXX/XX/, že žalobca XX.XX.XXXX utrpel pracovný úraz ľavej stehnovej kosti, mozgovo-lebečné poranenie, pozostávajúce zo zlomeniny ľavej strany čelovej kosti, diskrétneho pomliaždenia oboch temenných lalokov mozgu a ťažkého poškodenia ľavého zrakového nervu s následkom slepoty, ďalej zlomeninu V. až VII. rebra vľava, tržne-zmliaždenú ranu čela a pomliaždenie, podvrtnutie a odreninu ľavého kolena. Liečba žalobcu prebiehala štandardným spôsobom, počas liečby sa nevyskytli žiadne komplikácie. Uviedol vo vzťahu k bolesti, stupnicu bolesti od prvého až piateho stupňa s tým, že piaty stupeň je najhoršia bolesť, pričom pri zlomenine stehennej kosti, ktorú utrpel žalobca, je poranenie značne bolestivé a v prvých hodinách po vzniku poranenia bolesti môžu dosiahnuť štvrtý až piaty stupeň. Po znehybnení zlomeniny a aplikácii liekov na tlmenie bolesti, tieto rýchle prejdú stredne silnej bolesti v trvaní 3 až 5 dní a potom v priebehu hojenia do slabých bolestí. Slabé bolesti môžu pretrvávať aj mesiace. Po zranení zlomeniny je potrebná rehabilitácia. Mozgovo - lebečné poranenie môže byť spojené s bolesťami hlavy rôzneho stupňa, tieto bolesti môžeme zaradiť do druhého až tretieho stupňa. Bolesti pri zlomenine rebier sú bezprostredne

po úraze až štvrtého stupňa, ale po podaní liekov na tlmenie bolesti, tieto prejdú do stredne silných bolestí. Tieto bolesti môžu trvať tri až päť týždňov. Bolesti kolena po jeho podvrtnutí sú stredne silné - III. Stupeň, aj niekoľko dní. Bolesti tržné sú slabej intenzity druhého stupňa, trvajú niekoľko hodín. Bezprostredne po úraze bol žalobca pripútaný na lôžko, čo obmedzilo jeho pohyb. Bol vtedy odkázaný plne na cudziu pomoc. Tri mesiace chodil s pomocou beriel, vyžadoval dopomoc druhej osoby, neskôr chodil s oporou jednej francúzskej barle. Možno však povedať, že po troch mesiacoch od úrazu bol žalobca pohyblivý s miernym obmedzením, ale nevyžadoval už dopomoc druhej osoby pri pohybe, len jednu francúzsku barlu. U žalobcu došlo k miernemu zhoršeniu kvality života. Trvalé následky žalobcu môžu čiastočne obmedzovať v tej ktorej konkrétnej činnosti. V bežných činnostiach denného života, ktoré vykonával aj pred tým, žalobca obmedzený nie je. Prognóza zdravotného stavu žalobcu je ustálená, nie je žiadny dôvod na zhoršovanie poúrazových následkov jeho zdravotného stavu. Okrem liečby cukrovky sa žalobca s predmetným úrazom nepodrobuje žiadnej liečbe. Žalobca utrpel pri úraze poranenia ťažké. Podľa vyhlášky č. 32/1965 Z.z. znalec vyčíslil bolestné na 517,50 bodov a sťaženie spoločenského uplatnenia na 1 950 bodov.

Súd potom posudzoval vyjadrenie vedľajšieho účastníka žalovaného ako aj žalobcu, jednotlivých svedkov, hodnotil výsledky vykonaného dokazovania.

Okresný súd Michalovce, rozsudkom sp. zn. 7C/42/2006 zo dňa 21.5.2008 zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu 2.576.250,- Sk a nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 288.220,- Sk na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol a zároveň aj rozhodol o trovách štátu a o vrátení časti zálohy žalovanému.

Proti skôr uvedenému rozsudku prvého stupňa podal vedľajší účastník odvolanie došlý na tunajší súd dňa 5.8.2008, v ktorom poukázal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Vedľajší účastník namietal 25 násobné zvýšenie a 40 násobné zvýšenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, aby u žalobcu nastali zvlášť ničivé stavy, ktoré by preukázali potrebu zvýšiť základné bodové ohodnotenie na 25 násobok v časti bolestného a v časti sťaženia spoločenského uplatnenia na 40 násobok. Žalovaný vo svojom vyjadrení po odvolaní vedľajšieho účastníka na čl. 183 spisu uviedol, že sa stotožňuje s dôvodmi odvolania vedľajšieho účastníka.

Odvolací súd uznesením sp. zn. 4Co/294/2008 zo dňa 27.2.2009 zrušil rozsudok prvého stupňa v jeho napadnutej vyhovujúcej časti a v ostatných výrokoch a vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie a poukázal na to, že v rámci vykonaného dokazovania bude potrebné jednoznačne preukázať výnimočnosť prípadu primeraného zvýšenia a to aj nad ustanovené najvyššie výmery odškodnenia, pretože odškodnenie musí byť primerané povahe poškodenia, na zdraví a priebehu liečby, pokiaľ ide o bolestné a musí byť primeranej povahy následkom aj predpokladanému vývoju a sťaženie spoločenského uplatnenia za odškodnenie, ak poškodenie zdravia má preukázateľne nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného a na uspokojenie jeho životných potrieb.

Znalec MUDr. Y. I., z odboru zdravotníctva a farmácie, odvetvie psychiatria a sexuológia v znaleckom posudku č.XXX/XXXXM na čl. 212-243 spisu uviedol, že u žalobcu sa jedná o organický psychosyndróm poúrazový v rámci neho aj o sexuálnu dysfunkciu F52, a tak je v príčinnej súvislosti s pracovným razom, ktorý žalobca utrpel dňa XX.XX.XXXX. sexuálnu dysfunkciu znalec zaznačil v rámci komplexného ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia z dôvodu duševnej poruchy, a to na 1200 bodov. Znalec ďalej poukázal, že psychické následky, ktorými žalobca trpí sú jednoznačne v príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý žaloba utrpel dňa XX.XX.XXXX.

Vedľajší účastník vo svojom vyjadrení k znaleckému posudku MUDr. I. na čl. 249 spisu uviedol, že stav žalobcu je nadhodnotený a nezodpovedá hornej hranici bodového ohodnotenia posudzovanej položky. Sexuologická porucha nebola potvrdená urologickým vyšetrením, žalobca sa v danej oblasti nelieči.

Podaním došlým na tunajší súd dňa 14.10.2011 právny zástupca žalobcu žiadal o pripustenie rozšírenia žaloby, a to s poukazom na závery znaleckého posudku MUDr. I., ktorý ohodnotil položku č. 251 počtom bodov 1200 o navýšenie 50 násobku skôr uvedeného bodového ohodnotenia, s prirátaním sumy, ktorú priznal prvostupňový súd vo svojom rozsudku, navrhol, aby v zmysle § 95 a nasl. O.s.p., súd pripustil zmenu žalobného návrhu a vyniesol rozsudok: žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 204.915,83 EUR a trovy konania a to do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd právne hodnotil výsledky vykonaného dokazovania a dospel k záveru, že dňa XX.XX.XXXX žalobca utrpel pri vykonávaní práce pre žalovaného úraz, za ktorý zodpovedá žalovaný. Z uvedeného dôvodu žalovaný zodpovedá za škodu, ktorá vznikla žalobcovi na zdraví. Pri pracovnom úraze žalobca utrpel zlomeninu ľavej stehnovej kosti, ktorú znalec MUDr. D. opísal, ako poranenie značne bolestivé a v prvých hodinách po vzniku poranenia bolesti môžu dosiahnuť 4-5 stupeň. Po znehybnení zlomeniny, aplikácií liekov na tlmenie bolesti tieto rýchlo prejdú do stredne silnej bolesti v trvaní 3-5 dní a potom v priebehu hojenia do slabých bolesti. Slabé bolesti môžu pretrvávať aj mesiace. Mozgovo liečebné poranenia, ktoré utrpel žalobca môžu byť spojené s bolesťami hlavy rôzneho stupňa, skôr sa však jedná o nepríjemné ako silné bolesti. Je možné ich zaradiť do druhého až tretieho stupňa. Bolesti pri zlomenine rebier, ktoré taktiež utrpel žalobca sú bezprostredne po úraze štvrtého stupňa, ale po podaní liekov na tlmenie bolesti tieto prejdú do stredne silných bolesti v trvaniach niekoľkých týždňov, pretože automatiku dýchacích pohybov a tým trenie kostných úlomkov nie je možné plne eliminovať. Po dobu troch týždňov bolesti prejdú do slabých bolesti, ktoré môžu trvať cca 3-5 týždňov. Bolesti kolena po jeho podvrtnutí sú stredne silné, ktoré sa stupňujú niekoľko dní. Sú eliminované jeho znehybnením a liekmi, prejdú do slabých bolesti v trvaní niekoľkých týždňov. Jednotlivé bolesti sú uvedené v rámci stupnice bolesti a to prvý stupeň žiadna bolesť, druhý stupeň slabá bolesť, tretí stupeň stredne silná bolesť, štvrtý stupeň silná bolesť a piaty stupeň horšia bolesť už nemôže byť, mučivé útrapy. Žalobca bol hospitalizovaný dňa X.XX.XXXX, v ďalšom období sa liečil ambulantne do XX.X.XXXX, kedy bol prijatý na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v G., kde sa liečil do X.X.XXXX pre bolesti ľavej dolnej končatiny a tuhosti kĺbov a pre bolesti pravého ramena pomocou fyzikálne liečby a liečebnej telesnej výchovy. Pre pretrvávajúce bolesti v ľavom kolene bola ústavnou formou v narkóze dňa XX.X.XXXX vykonaná artroskopia ľavého kolena. Dňa XX.X.XXXX pri ORL vyšetrení pre slabšie počutie na obe uši a pískanie od úrazu bola zistená obojstranná senzorineurálna porucha sluchu so stratou sluchu vpravo cca 23%, vľavo cca 40% centrálne cca 27%. Pre celkovú slabosť, zábudlivosť a bolesti hlavy dňa XX.X.XXXX bolo vykonané psychologické vyšetrenie so záverom organické poškodenie CNS s postihnutím kognitívnych funkcií a sprievodnými psych. zmenami. Dňa XX.X.XXXX neurológ konštatoval počínajúcu diabetickú neuropatiu a slepotu ľavého oka. Traumatológ dňa X.XX.XXXX po RTG vyšetrení konštatuje anatomické zhojenie zlomeniny stehenovej kosti s dostatočným kalusom, doporučuje plné zaťaženie končatiny bez dvoch francúzskych bariel, s ktorými žalobca chodil pre pocit stability. Dňa XX.XX.XXXX bola zlomenina ľavej stehnovej kosti riešená operačne osteosyntézou pomocou dlahy a bola aplikovaná celková liečba vrátane aplikácií inzulínu pre dekompenzáciu cukrovky. Bolestné v súvislosti so skôr uvedenými zraneniami znalec vyčíslil na 517,5 bodov. Čo je pri hodnote jedného bodu 60,- Sk v sume 31.050,- Sk ( 1.030,67 EUR) . Skôr opísané bolesti na stupnici bolesti jeden až päť, ktoré utrpel žalobca boli v rozmedzí druhého až najvyššieho piatého stupňa. Žalobca okrem toho bol podrobený v priebehu liečby dvom operáciám. Vychádzajúc z týchto skutočnosti súd mal za to, že primerané odškodnenie, vzhľadom na skôr opísané bolesti, ktoré žalobca od utrpenia úrazu do skončenia liečenia prežíval zodpovedá odškodneniu aj nad výšku stanovenú vo vyššie citovanej vyhláške a priznal žalobcovi zvýšenie vo výške 25 násobku základného bodového ohodnotenia pre bolestné teda sumu 25.766,75 EUR.

Žalobca pred úrazom pracoval ako pomocný robotník, s tým že v súčasnosti môže byť fyzický obmedzený nemožnosťou plného zaťaženia ľavej dolnej končatiny, čo ho môže obmedziť pri zdvíhaní ťažkých predmetov pri činnosti, ktorá vyžaduje zohnutie ľavej dolnej končatiny. Značným handicapom môže byť slepota ľavého oka. Taktiež v činnosti ho môžu obmedziť následky mozgového poranenia, a to sú občasné bolesti hlavy, slabosť, zábudlivosť, ale opäť len na 50% z dôvodu, že rovnaké príznaky môžu byť spôsobné vekom, užívaním alkoholu, fajčením, cukrovkou, vzájomnej kombinácií. Poranenia žalobcu obmedzili v bežnom živote asi na rok po úraze a zanechali trvalé následky v zmysle ľahkého obmedzenia hybnosti v ľavom bedrovom kĺbe, úplnej slepote ľavého roka a čiastočne organickom poškodení mozgu prejavujúcom sa slabosťou, zábudlivosťou, bolesťami hlavy ešte v menšej miere zníženie sluchu a pískanie v ušiach. Zo znaleckého posudku MUDr. I. je zrejmé, že zo psychiatrického hľadiska došlo po

úraze u žalobcu k manifestácií posstraumatického organického psychosyndrómu s afektívnou labilitou, nízkou frustračnou toleranciou, apaticko hypobulickým syndrómom, celkovým poklesom psychickej výkonnosti, aktivity a oslabením sociálnych kontaktov, s mnestickými poruchami, s oslabením percepčno kognitívnych schopností. Intelektové schopnosti sú v pásme podpriemeru, čo svedčí o deteriorácií intelektovej osobnosti, teda jedná sa o také narušenie psychických funkcií, ktoré výrazne narušujú spôsob života menovaného. V sexuálnej sfére došlo k rozvoju sexuálnej dysfunkcií (k erekčnej dysfunkcií a poklesu libida) ako súčasť organického psychosyndrómu. Charakter psychickej poruchy u posudzovaného je trvalý. Psychické následky teda posstraumaticky organický psychosyndróm s celkovým poklesom jednotlivých psychických funkcií, ktoré sa rozvinuli po úraze spôsobili u žalobcu obmedzenia v jeho rodinnom živote, spoločenskom a osobnom živote. Psychické následky, ktorými žalobca trpí sú jednoznačne v príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý utrpel dňa XX.XX.XXXX. Je nepochybné, že charakter psychickej poruchy žalobcu je trvalý v zmysle znaleckého posudku MUDr. I.. Námietky vedľajšieho účastníka k znaleckému posudku MUDr. I. súd považoval za nedôvodné, nakoľko zo znaleckého posudku znalca je jednoznačné a bez akýchkoľvek pochybnosti zrejmé, z akého dôvodu znalec bodovo určil sťaženie spoločenského uplatnenia u žalobcu. Taktiež je nepochybná strata zraku u ľavého oka a to úplná. Vychádzajúc z týchto skutočností, ako aj zo skutočnosti, ktoré uvádzali vo svojich výpovediach svedkovia N.Á. K., I. R., W. D. je zrejmé, že život žalobcu po úraze sa diametrálne zmenil, v tom zmysle, že nemôže vyvíjať takú pracovnú ani mimopracovnú aktivitu, stál sa invalidom čo mu neumožňuje pracovať, nezúčastňuje sa spoločenských podujatí, ako tanečných zábav, plesov, nehráva už rekreačne futbal, nemôže vykonávať domáce práce, ako pred úrazom a užíva lieky na tlmenie bolesti, ktoré má v súvislosti so zraneniami, ktoré utrpel pri úraze. Vychádzajúc z týchto skutočností, základné bodové ohodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, ohodnotili celkovo znalci na 1950 bodov, čo je pri hodnote 1 bodu 60,- Sk - 117.000,- Sk (3.883,68 EUR) . Podľa názoru súdu základné bodové ohodnotenie neodzrkadľuje sťaženie spoločenského uplatnenia žalobcu a preto súd priznal žalobcovi zvýšenie vo výške 40 násobku základného bodového ohodnotenia pre sťaženie spoločenského uplatnenia čo predstavuje sumu 155.347,20 EUR. S poukazom na skôr uvedené súd v prípade ohodnotenia bolestného ako aj sťaženia spoločenského uplatnenia mál zato, že v danej veci ide o prípad hodnoty osobitného zreteľa, a z uvedeného dôvodu bolestné, ako aj sťaženie spoločenského uplatnenia navýšil a priznal žalobcovi celkovú sumu 181.113,95 EUR (25.766,75€ + 155.347,20€) v zmysle výroku tohto rozsudku, s tým že nárok žalobcu v prevyšujúcej časti súd zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 151 ods. 3 O.s.p., pretože doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté o priznanej odmene znalca.

Proti tomuto rozsudku včas a v zákonnej lehote podal odvolanie aj vedľajší účastník ako aj žalovaný. V odvolaní vedľajší účastník žiadal, aby odvolací súd rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo vyhovení nároku zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Poukázal na to, že priznaná výška náhrady za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia je neprimeraná a je značne nadhodnotená. Ďalej zdôraznil, že vo vzťahu k uplatnenému nároku na bolestné nie je žiadny dôvod na zvýšenie hodnoty bolestného na jeho základnú hodnotu a pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ktorým bolo toto sťaženie jednoznačne ohodnotené v lekárskom posudku. Poukázal na tri vypracované znalecké posudky na znalecký posudok MUDr. C. D., na znalecký posudok MUDr. Z. S. a na znalecký posudok MUDr. Y. I. a zdôraznil, že nie je možné v konaní prihliadnuť na akékoľvek hodnotenie súdneho znalca, ktoré prekračuje hranice kompetencie svojho odvetvia, pre ktorý bol ustanovený. Pretože súdni znalci MUDr. C. D. a MUDr. Y. I. nie sú súdnymi znalcami z odvetvia, pre ktorý bol ustanovený. Pretože súdni znalci MUDr. C. D. a MUDr. Y. I. nie sú súdnymi znalcami z odvetvia oftalmológie, ale obaja ohodnotili časti sťaženia spoločenského uplatnenia položku 267 stratu zraku na 1.800 bodov. Základný počet bodov v časti hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia za stratu zraku ustáli znalec MUDr. Z. S. na 600 bodov. Tento počet bodov predstavuje ohodnotenie zrakovej ostrosti po korekcii s použitím tabuľky, na ktorú položka č. 267 odkazuje. Preto prvostupňový súd podľa názoru odvolateľa nesprávne posúdil výšku základného bodového ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia a nebral do úvahy bodové ohodnotenie položky ustálenej znalcom MUDr. Z. S..

Zároveň v odvolaní považoval za potrebné zdôrazniť, že prvostupňový súd považoval námietku vedľajšieho účastníka k znaleckému posudku MUDr. I. za nedôvodné a zo zdravotnou dokumentáciou kompletne pracoval len súdny znalec podľa názoru odvolateľa MUDr. D.. Vo vzťahu k uplatnenému nároku za sťaženie spoločenského uplatnenia vyslovil názor, že je primerané navýšenie odškodnenia

za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 10 násobku základnej sadzby a pri základnej sadzbe 45.000,- Sk, t.j. 750 bodov x 60, t.j. desať násobok 450.000,- Sk, po odpočítaní plnenia vedľajšieho účastníka v sume 36.000,- Sk, ich sťaženie spoločenského uplatnenia predstavovalo sumu 414.000,- Sk, a po prepočítaní kontraverným kurzom by to predstavovalo 13.742,28 euro.

Odvolanie podal aj žalovaný, ktorý žiadal, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Poukázal na to, že žalovaný v rámci konkurzu môže peňažné pohľadávky veriteľov úpadcu uspokojiť len na základe riadne a včas podanej prihlášky do konkurzu, pretože bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a preto došlo ex lege k prerušeniu konania vedeného na okresnom súde pod sp. zn. 7C 42/2006. Správca úpadcu nepodal návrh na pokračovanie v konaní.

Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2K 27/2009-44 zo dňa 3.8.2009 uverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 6.8.2009 bol na majetok úpadcu W. G. G..M..B.. v konkurze vyhlásený konkurz a uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2K/27/2009-107 zo dňa 28.10.2009 bola za správcu úpadcu ustanovená spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR ) ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o vedľajšie účastníctvo.

Podľa § 47 ods. 3 ZKR v konaniach prerušených podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu: správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.

Vyhlásením konkurzu na majetok Úpadcu došlo ex lege k prerušeniu konania vedeného na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 7C/42/2006. Správca úpadcu nepodal návrh na pokračovanie v konaní. Listom zo dňa 30.9.2011 žalovaný oznámil súdu, že vzhľadom na prerušenie konania neplynú lehoty ustanovené alebo určené v súdnom konaní a nevykonávajú sa pojednávania, pričom opakovane uviedol, že ako správca nepodáva návrh na pokračovanie v konaní. Prvostupňový súd napriek tak významnej skutočnosti akou je vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka konania sa s touto skutočnosťou v napadnutom rozsudku nijako nevysporiadal a vo veci nariadil pojednávanie a rozhodol vo veci.

Žalovaný má za to, že tým, že prvostupňový súd vo veci konal napriek tomu, že konanie bolo prerušené, konanie trpí inou vadou podľa § 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p., ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. v prejednávanej veci pokiaľ žalovaný namietal skutočnosť, že okresný súd konal napriek tomu, že správca úpadcu nedal súhlas na pokračovanie v konaní udelil súhlas a za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil. Tento súhlas bol daný dňa 6.12.2011, ktorá došla súdu 7.12.2011.

K odvolaniu bolo podané vyjadrenie vedľajšieho účastníka, ktorý poukázal na to, že dodatočne, keďže bolo zistené, že súhlas pokračovanie v konaní zo strany žalovaného bol udelený, nevidí zákonnej prekážky na pokračovanie v konaní.

Bolo podané vyjadrenie k odvolaniu vedľajšieho účastníka proti rozsudku zo strany navrhovateľa, ktorý poukázal na rozpory v tvrdení vedľajšieho účastníka. Stotožnil sa s rozhodnutím súdu prvého stupňa a s jeho právnym posúdením veci, považoval výšku náhrady za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia za primerané a uplatnil náhradu trov konania.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania s tým, že bolo oznámené verejné vyhlásenie rozhodnutia na deň 26.4.2012 v pojednávacej miestnosti č. 207 na 2. poschodí s tým, že toto bolo oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach, ktoré bolo vyvesené dňa 12.4.2012 a zvesené dňa 26.4.2012.

Odvolací súd poukazuje na to, že podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov tohto rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti ďalšie dôvody. V zmysle tohto citovaného ustanovenia odvolací súd jednoznačne poukazuje na výsledky vykonaného dokazovania ako aj na skutočnosť, že nebolo možné prihliadnuť k odvolacím námietkam.

Pokiaľ ide o námietku, že žalovaný listom nepodal návrh na pokračovanie súdneho konania táto bola jednoznačne odstránená, pretože žalovaný ako to bolo vyššie uvedené navrhol pokračovať v prerušenom konaní a doručil prvostupňovému súdu odvolanie proti horeuvedenému rozsudku.

Nepochybne bolo zistené, že súhlas na pokračovanie v konaní zo strany žalovaného bol udelený, čo naviac aj vo svojom písomnom podaní uznal následne aj vedľajší účastník. Pokiaľ ide o ďalšie odvolacie námietky, jednoznačne je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na mimoriadne bolestivý spôsob liečby, na ktorú poukázal aj znalec MUDr. D. a vzhľadom na operácie, hospitalizácie nepochybne je tu dôvod na zvýšenie odškodnenia za bolesť nad základnú sadzbu podľa ust. § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/65 Zb..

Odvolací súd sa prikláňa ku konštatovaniu mimoriadnej bolestivosti opakovaných operácii veľmi intenzívnych bolestí po dobu 4 mesiacov od úrazu a zdôrazňuje, že týmito bolesťami trpí žalobca aj po dnes. Mal vážne útrapy pri liečení a preto niet dôvodu, aby nebola zvýšená náhrada za bolesť tak, ako to uviedol súd prvého stupňa. Pokiaľ ide o nárok na sťaženie spoločenského uplatnenia tak aj tu odvolací súd poukazuje na výsledky zistenia súdu prvého stupňa, kedy nepochybne sú tu podmienky na mimoriadne zvýšenie tohto nároku aj napriek odvolaciemu návrhu. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že žaloba je úplne vyradený z pracovného procesu. Bol mu priznaný invalidný dôchodok, čo aktuálna vyhláška považuje za jediný dôvod na 50% navýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia. Ďalej, pokiaľ sa týka námietky ohľadom stratu zraku v súvislosti s bodovým ohodnotením tak tu je potrebné prihliadnuť k posudku MUDr. I., z ktorého jednoznačne vyplýva a bez akýchkoľvek pochybnosti je zrejmé z akého dôvodu znalec bodovo určil sťaženie spoločenského uplatnenia u žalobcu, keďže strata u ľavého oka je úplná. Že kvalita života žalobcu bola po vážnom pracovnom úraze zmenená, vyplýva z vykonaného dokazovania, pretože bolo preukázané, že žalobca bude do konca života obmedzovaný vo všetkých životných úkonoch. Z týchto dôvodov už je dôvod na mimoriadne zvýšenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

Odvolací súd, ale opätovne poukazuje na znalecký posudok MUDr. I., ktorý uviedol, že nastával u žalobcu aj charakter psychickej poruchy, ktorý je trvalý a psychické následky, teda posstraumatický organický psychosyndróm s celkovým poklesom jednotlivých psychických funkcií spôsobuje obmedzenia v jeho rodinnom, spoločenskom a osobnom živote a tieto sú jednoznačne v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom.

Odvolací súd na odôvodnenie svojho rozhodnutia považuje za potrebné zvýrazniť, že u žalobcu ide o obmedzenie v bedrovom kĺbe, kolene, úplná slepota ľavého oka, psychické následky a tieto sa prejavujú aj v sexuálnej disfunkcii, zábudlivosti, bolesťami hlavy a toto tieto následky nepochybne ho vyradili v značnej miere z normálneho života každej oblasti, či už pracovnej, spoločenskej alebo osobnej. Je tu treba zdôrazniť, že žalobca má len XX rokov, v čase úrazu mal XX rokov, čiže úraz utrpel v relatívne mladom veku a dnes je z neho invalidný dôchodca. Na základe týchto okolnosti a posúdenia skutkového stavu bolo potrebné, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny v jeho vyhovujúcej časti. Je potrebné poukázať na to, že o zamietavej časti nebolo podané odvolanie proti napadnutému rozsudku a keďže prvostupňový súd rozhodol o trovách konania tak, že bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku, nebolo potrebné, aby ani odvolací súd rozhodoval o náhrade trov konania. Bude to úlohou súdu prvého stupňa po právoplatnosti rozsudku rozhodnúť o celkovej náhrade trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.