KSKE 11 Co 44/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/44/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7708200653 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7708200653.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Angely Čechovej a JUDr. Jarmily Čabaiovej vo veci žalobkyne I. P., bytom E., Vajanského XX, zastúpenej JUDr. Dušanom Černákom, advokátom, Michalovce, Nám. Osloboditeľov 25, proti žalovaným 1/ D.. I. P., správcovi konkurznej podstaty úpadcu B. HSV Humenné, a.s., U., R. XX, IČO: 00 605 999, 2/ B. U. U., a.s., U., R. XX, IČO: 00 605 999, o určenie neplatnosti zmluvy o nájme, o odvolaní žalovaných proti rozsudku 1C 13/2008-122 z 27.9.2010 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok a žalobu zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa žalobou z 21.1.2008 domáhala určenia, že zmluva zo dňa 23.8.2002 o nájme nebytových priestorov, zapísaných na LV č. XXXX k.ú. E., medzi prenajímateľom B. HSV U. a.s. v konkurze, R. XX, U., zastúpeným JUDr. Alexandrom P. - správcom konkurznej podstaty a nájomcom I. P., r.č. XXXXXX/ XXXX, P. 7, E., je neplatná. V žalobe tvrdila, že nájomnú zmluvu uzavrela pod nátlakom neb. O.. E. A., jej otca a zmluva, ktorá nebola uzavretá slobodne a vážne je takto neplatná, keď naviac ju neuzavrel ani subjekt na to oprávnený.

O žalobe súd prvého stupňa už rozhodol predchádzajúcim rozsudkom 1C 13/2008-50 z 23.9.2008 tak, že žalobu zamietol. Na základe odvolania žalobkyne odvolací súd uznesením 11Co 6/2009-80 z 18.11.2009 tento rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s vysloveným právnym názorom, že prvostupňový súd pri rozhodnutí nepostupoval podľa § 80 písm. c/ O.s.p., nezaoberal sa otázkou naliehavého právneho záujmu žalobkyne na požadovanom určení a pred posudzovaním vecnej stránky žaloby neskúmal ako prvoradé, či žalobkyňa má naliehavý právny záujem na určení neplatnosti nájomnej zmluvy z 23.8.2002.

Súd prvého stupňa v ďalšom konaní rozhodol o žalobe rozsudkom 1C 13/2008-122 z 27.9.2010, t.j. teraz napadnutým rozsudkom tak, že určil, že zmluva zo dňa 23.8.2002 o nájme nebytových priestorov, zapísaných na LV č. XXXX k.ú. E., medzi prenajímateľom B. U. U. a.s. v konkurze, R. XX, U., zastúpeným D.. I. P. - správcom konkurznej podstaty a nájomcom I. P., r.č. XXXXXX/XXXX, P. 7, E., je neplatná a žalovaného v 1. Rade zaviazal žalobcovi nahradiť trovy konania v sume 1.370,97 € v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení tohto rozsudku uviedol, že medzi žalobkyňou a žalovaným v 2. rade, ktorého zastupoval žalovaný v 1. rade bola uzavretá dňa 23.8.2002 zmluva o nájme nebytových priestorov, zapísaných na LV č. XXXX k.ú. E.. Vychádzajúc z § 37 ods. 1 OZ mal za to, že zo strany nebohého otca na žalobkyňu nebol

vyvíjaný taký nátlak alebo použité voči nej vyhrážky, ktoré by mohli odôvodňovať záver, že nekonala slobodne. Podľa § 14 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní dospel k záveru, že po vyhlásení konkurzu na majetok žalovaného v 2. rade oprávnenie nakladať s majetkom z podstaty prešlo na správcu. V spornej zmluve z 23.8.2002 sa správca konkurznej podstaty nesprávne označil ako zástupca obchodnej spoločnosti, na takéto označenie nemal zákonné právo a takúto zmluvu nemohla obchodná spoločnosť po vyhlásení konkurzu platne uzavrieť. Keďže nájomnú zmluvu so žalobkyňou mohol uzavrieť jedine D.. I. P., ako správca konkurznej podstaty, pokladal nájomnú zmluvu z 23.8.2002 za absolútnu neplatnú podľa § 39 OZ. Citoval § 80 písm. c/ O.s.p. a uviedol, že na strane žalobkyne je naliehavý právny záujem na určení neplatnosti predmetnej zmluvy, nakoľko sú na ňu naviazané aj jej ďalšie vzťahy a spory. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnej žalobkyni priznal náhradu trov účelne vynaložených na uplatnenie jej práv v spore, keď zaplatila súdne poplatky spolu vo výške 199,16 € a trovy jej právneho zastúpenia predstavujú 1.171,81 €.

Rozsudok napadol včas podaným odvolaním D.. I. P., správca konkurznej podstaty úpadcu - žalovaného v 2. rade, žiadal ho zmeniť a žalobu zamietnuť alebo rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na nové rozhodnutie. B. § 80 písm. c/ O.s.p. a bol toho názoru, že určovacia žaloba má spravidla preventívny charakter a jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva.

Poukázal na to, že na Okresnom súde Michalovce sa pod sp. zn. 18Cb 289/2006 vedie konanie o zaplatenie 460.250,- Sk s príslušenstvom z titulu nezaplateného nájomného a v tomto konaní bola platnosť predmetnej nájomnej zmluvy posudzovaná ako predbežná otázka a uvedené konanie navyše začalo skôr ako konanie o neplatnosť zmluvy o nájme. Mal za to, že v prejednávanej veci prvostupňový súd došiel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnemu právnemu záveru, že žalobkyňa má naliehavý právny záujem na určení neplatnosti predmetnej zmluvy.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 211 ods. 2 a § 156 ods. 3 O.s.p. a po prejednaní veci v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadiska uplatnených odvolacích dôvodov rozsudok zmenil podľa § 220 O.s.p. a žalobu zamietol, lebo neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Odvolanie bolo odôvodnené odvolacím dôvodom upraveným v ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., t.j. že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie je dôvodné, keďže súd prvého stupňa sa nesprávne vysporiadal s otázkou naliehavého právneho záujmu žalobkyne na ňou navrhovanom určení a dospel k nesprávnemu právnemu záveru, že naliehavý záujem u nej je daný.

V zmysle § 80 O.s.p. návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o/ o osobnom stave, b/ o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva a c/ o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má predovšetkým preventívny charakter. Jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu práva žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Je na mieste tam, kde jej pomocou možno odstrániť stav ohrozenia práva či neistoty v právnom vzťahu a primeranú nápravu nie je možné dosiahnuť inak, ale aj tam, kde určovacia žaloba účinnejšie ako iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a kde jej pomocou možno dosiahnuť úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia sporov v budúcnosti. Toto

poslanie určovacej žaloby korešponduje so zákonnou požiadavkou existencie naliehavého právneho záujmu na ňou navrhovanom určení. Právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti tejto žaloby, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Nejde pritom o samotnú určovaciu žalobu, ale o to, čoho (akého určenia) sa ňou žalobca domáha a z akých právnych pomerov vychádza. Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou so zvoleným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Povinnosť preukázať, že v čase rozhodovania súdu na určení právneho vzťahu alebo práva je naliehavý právny záujem, zaťažuje žalobcu. Posúdenie naliehavého právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie vzťahov, ktoré sú touto neistotou ohrozené.

Záver súdu o (ne) existencii naliehavého právneho záujmu žalobcu preto predpokladá posúdenie, či podaná určovacia žaloba je procesne prípustným nástrojom ochrany jeho práva a či snáď spornosť neodstraňuje a len zbytočne vyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné konanie. Ak žalobca neosvedčí svoj naliehavý právny záujem na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie žaloby; pokiaľ súd dospeje k záveru, že tá-ktorá určovacia žaloba nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne žalobu bez toho, aby sa zaoberal meritom veci.

Žaloba domáhajúca sa určenia podľa § 80 písm. c/ O.s.p. nemôže byť opodstatnená tam, kde možno žalovať o splnenie povinnosti podľa písm. b/ tohto ustanovenia resp. vtedy, ak už konanie o splnenie povinnosti prebieha, na základe skôr podanej žaloby. Za nedovolenú - pri možnosti žaloby na plnenie možno považovať určovaciu žalobu tam, kde neslúži potrebám praktického života, ale len k zbytočnému rozmnožovaniu sporov.

V danej veci žalobkyňa určovaciu žalobu podala 21.1.2008. Pritom pred Okresným súdom Michalovce pod sp. zn. 18Cb 289/2006 prebieha konanie, ktoré sa začalo skôr a v ktorom D.. I. P., správca konkurznej podstaty úpadcu B. U. U. a.s. v konkurze žaluje I. P. (v prejednávanej veci žalobkyňu) o zaplatenie sumy 15.277,50 € (460.250,- Sk) s prísl., pričom svoj nárok odvíja zo zmluvy o nájme nebytových priestorov z 23.8.2002 (ktorej neplatnosť žalobkyňa v prejednávanej veci žiada určiť) . Je zrejmé, že súdy rozhodujúce o nároku na peňažné plnenie budú ako predbežnú otázku posudzovať aj platnosť spornej nájomnej zmluvy. Dokonca Krajský súd v Košiciach, rozhodujúci pod sp. zn. 3Cob 189/2008 - 211 o odvolaní proti rozsudku 18Cb 289/2006-156 Okresného súdu Michalovce v zrušujúcom uznesení z 26.3.2009 už vyslovil názor, že ak sa správca konkurznej podstaty v zmluve z 23.8.2002 označil ako zástupca obchodnej spoločnosti, nemal na takéto označenie zákonné právo a takúto zmluvu nemohla obchodná spoločnosť, i keby bola zastúpená konateľom, po vyhlásení konkurzu na svoj majetok, ani platne uzavrieť . Z týchto dôvodov odvolací súd považoval zmluvu o nájme vyhotovenú v písomnej forme podľa § 39 OZ za absolútne neplatnú.

Vzhľadom na to, že platnosť nájomnej zmluvy z 23.8.2002 bude posudzovaná (konanie zatiaľ nebolo právoplatne skončené) v inom, skôr začatom konaní o plnenie (konanie 18Cb 289/2006 Okresného súdu Michalovce) , podľa názoru odvolacieho súdu nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Keďže nepreukázanie naliehavého právneho záujmu (§ 80 písm. c/ O.s.p.) je samostatným a prvoradým dôvodom pre zamietnutie žaloby, odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a žalobu ako procesne neprípustnú zamietol.

O náhrade trov konania bude rozhodnuté samostatným uznesením (§ 214 ods. 5 O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.