KSKE 11 Co 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203765 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203765.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu W. P., s.r.o., T., P. XX, proti žalovanému R. M., bytom J. N ová R., Za U. X/XX, o zaplatenie 110,54 € s prísl., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu občana spotrebiteľa U., T., ul. Q. W. X,o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 9C 60/2011-28 zo 16.5.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a vedľajšiemu účastníkovi sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zastavil konanie s tým, že po právoplatnosti tohto uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Grösslingova 5. Rozhodol aj o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že žalobca sa v konaní domáha zaviazať žalovaného zaplatiť dlžné poistné vo výške 110,54 € a poplatok z omeškania 0,2 % denne z tejto sumy od 9.12.1997 do zaplatenia, ktorý návrh odôvodnil tým, že žalovaný si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a neuhradil dlžné poistné na zdravotné poistenie v zmysle ust. zák. č. 273/1994, čím sa dostal do omeškania a preto je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania, že túto povinnosť mala voči H. C. W. H., ktorá sa dostala do konkurzu a správca konkurznej podstaty uzavrel so žalobcom dňa 7.7.2005 zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej pohľadávku aj s príslušenstvom nadobudol aj voči žalovanému a že oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupcu mu bolo oznámené, napriek tomu k zaplateniu nedošlo. S ohľadom na vyššie uvedené súd predovšetkým skúmal svoju právomoc ako podmienku podľa § 103 O.s.p. na konanie o žalobe žalobcu vychádzajúc z § 7 ods. 1 a 3 O.s.p. a zistil, že predmetom žaloby žalobcu je nezaplatené poistné na zdravotné poistenie žalovaným a tiež poplatok z omeškania. Ide o pohľadávku žalobcu, ktorá mu bola postúpená pôvodným veriteľom, pričom ide o nárok na poistné na zdravotné poistenie s príslušenstvom, teda o nárok na poistné na zdravotné poistenie podľa § 10 a nasl. zák.č. 273/1994 Z.z. Poukazujúc na § 19 ods. 3, § 23 ods. 1,2 zák.č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovania zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní a § 85h ods. 1,2 , 3 zák.č. 581/2004 Z.z., ďalej § 18 ods. 1 písm. a/ bod 3 tohto zákona konštatoval, že zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom, vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31.12.2004, na základe právoplatného rozhodnutia úradu. Úrad ohľadne týchto nárokov vydáva platobné výmery, teda ohľadne nárokov, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31.12.2004. Takéto nároky sú nepochybne nárokmi z práva verejného a nie nárokmi z

práva súkromného, takýto charakter pohľadávok zostáva trvalo zachovaný a nemení sa ani v prípade, že boli pohľadávky postúpené na iný subjekt. Ani použitie právnych predpisov z oblasti súkromného práva pri nakladaní s nimi neznamená, že sa tieto pohľadávky zmenili na pohľadávky súkromnoprávne. Pri vymáhaní takýchto nedoplatkov žalobca (postupník o zdravotnej poisťovne) nie je so žalovanou v súkromnoprávnom vzťahu a dlhy, ktoré žalovanej vznikli z práva verejného, nemožno považovať za dlhy z práva súkromného. Súd v odôvodnení uznesenia ďalej uviedol, že ust. § 25a, ods. 2 zák.č. 273/1994 Z.z. umožňovalo na postúpenie pohľadávky aplikovať § 524 až 530 OZ, v zmysle ktorých sa postupník stáva novým veriteľom, pričom nadobúda pohľadávku s príslušenstvom a právami s ňou spojenými. Účelom postúpenia pohľadávky je, aby došlo k zmene veriteľa a nie aby nastala zmena aj v obsahu postúpenej pohľadávky, ktorá by mohla zhoršiť postavenie dlžníka. Charakter pohľadávky vyplývajúci z práva verejného sa teda nezmenil ani tým, že pohľadávka bola postúpená na iný subjekt. Vychádzajúc z vyššie uvedenej právnej úpravy zastáva názor, že nie je v jeho právomoci rozhodovať o žalobcom uplatňovanom nároku, tento nedostatok právomoci je neodstrániteľnou prekážkou konania, preto konanie vo veci zastavil podľa § 104 ods. 1 O.s.p. s tým, že vec bude postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý ako orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti je príslušný rozhodovať o uplatnených nárokoch žalobcu. Zastáva tiež názor, že pôvodný veriteľ H. mala nárok podľa vtedy platných predpisov na poistné ako aj na príslušenstvo, pretože dlh žalovaného vznikol ešte pred rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o odobratí licencie. V tejto súvislosti poukázal súd na uznesenie Najvyššieho súdu SR 6Rkx 1/2010 z 21.4.2010, ktorým tento súd rozhodol, že na rozhodnutie o nároku žalobcu (ktorý tiež nie je zdravotnou poisťovňou, ale zdravotná poisťovňa mu postúpila pohľadávku) na zaplatenie poplatku z omeškania poistného na zdravotné poistenie, je daná právomoc Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca. Odôvodnil ho odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. a/ v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., písm. d/ a písm. f/ O.s.p. Predovšetkým nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa, že na prejednanie jeho nároku na zaplatenie poplatku z omeškania nie je daná právomoc súdu, ale že je daná právomoc Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v zmysle § 18 ods. 1 písm. a/ bod 3 zák.č. 581/2004 Z.z. V zmysle tohto ustanovenia Úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktorým podľa poznámky pod čiarou je zák. č. 580/2004 Z.z. a nie zákon o zdravotnom poistení. Z tohto pravidla zákonodarca pripustil len jednu výnimku, ktorú on uvádza v ods. 3 bodu 4 tohto odvolania. Podľa tohto nie je daná ani pôsobnosť úradu , aby v predmetnej veci konal s doterajšou zdravotnou poisťovňou alebo s obchodnou spoločnosťou a preto pokiaľ by súd postúpil jeho nárok úradu, tento ho bude musieť odmietnuť, nakoľko nebudú splnené podmienky konania. Nemožnosť prejednať postúpenú vec potvrdil dokonca aj samotný úrad, ktorý mu to oznámil vo svojej odpovedi na jeho žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z.z., keď uviedol, že úrad nemá právomoc vydať platobný výmer v prípade, ak by návrh podal iný subjekt ako zdravotná poisťovňa. Zákon o zdravotných poisťovniach neupravuje v žiadnom zo svojich ustanovení podmienky alebo postup v konaniach doposiaľ nezačatých, ktoré vznikli na základe o zdravotnom poisťovni a nakoľko zákon o zdravotných poisťovniach takúto úpravu retroaktivity neobsahuje aplikuje sa na tieto konania úprava predchádzajúceho zákona. V zmysle zák. ust., na ktoré poukazuje tvrdí, že nemôže byť osobou oprávnenou konať pred úradom, rovnako tak úrad nemôže konať so žalovaným v správnom konaní, zároveň zákon o zdravotných poisťovniach takýto postup ani nepripúšťa a teda jediným orgánom, ktorý o jeho nároku môže rozhodnúť je súd. Nakoľko právomoc rozhodovať o predmete tohto konania nebude daná ani úradu a následne o tomto predmete bude rozhodovať opätovne súd, keďže rozhodovanie patrí len do právomoci súdu (v tejto súvislosti poukázal na rozsudok NS SR 5Cdo 102/2001 z 27.9.2001, v ktorom súd uviedol, že pokiaľ vec nespadá do kompetencie súdu, ale neexistuje ani žiadny iný príslušný orgán, ktorému by súd mohol vec postúpiť, rozhodne o nej súd) pokiaľ by súd ustanovil, že o predmetnom nároku má rozhodovať úrad, došlo by opätovne k odňatiu jemu možnosti konať pred súdom. V obdobnej veci už rozhodovali iné súdy v zmysle čoho pripojil uznesenie Krajského súdu v Prešove z 18.2.2010. Odvolanie podal aj proti výroku o nepriznaní trov právneho zastúpenia a navrhol zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie.

V priebehu odvolacieho konania W. na ochranu spotrebiteľa U., Q. W. 2, XXX XX T. - C., IČO: 42 176 778 oznámilo podaním z 2.12.2011 svoj vstup ako vedľajší účastník do konania v zmysle § 93 ods. 2 O.s.p. na podporu žalovaného, s ktorým súd v odvolacom konaní konal.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2) prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je z hľadiska ním uplatnených odvolacích dôvodov vecne správne, preto ho potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Podľa § 7 ods. 1, 2, 3 O.s.p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci a rozhodujú o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon.

Uplatnený nárok na poistné a na poplatok z omeškania z oneskorene zaplateného poistného, vyplývajúci z ust. zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní (ďalej len zákon o zdravotnom poistení ) , platného do 31.12.2004, bol súdom prvého stupňa správne posúdený.

Aj odvolací súd zastáva rovnaký názor, že na konanie o uplatnených nárokoch nie je daná právomoc súdov.

Podľa § 19 ods. 3 cit. zák. príslušná poisťovňa predpíše samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 10 ods. 2 platobným výmerom poistné, ak táto nevykázala poistné vôbec alebo v nesprávnej výške.

Podľa § 23 ods. 1, 2 zákona č. 273/1994 Z.z. ak platiteľ poistného zistil, že poistné nebolo uhradené včas a v správnej výške, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne. Ak poisťovňa zistí nedostatky uvedené v odseku 1, predpíše platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne.

Podľa § 87 bod 1. zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Podľa § 85h ods. 1, 2, 3 zákona č. 581/2004 Z.z. zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.

Zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, na základe právoplatného rozhodnutia úradu.

Úrad vydáva platobné výmery vo veciach poplatkov z omeškania, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.

Podľa § 18 zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 1, písm. a/ bod 3/ úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu, (§ 17 ods. 7 a § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení zákona č. 352/2005 Z.z.) , úroky z omeškania (§ 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení zákona č. 352/2005 Z.z.) .

Z citovaných právnych noriem vyplýva, že bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa § 85h ods. 3 v spojení s § 18 ods. 1 tohto zákona.

Z uvedenej právnej úpravy možno konštatovať, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti je príslušný rozhodovať o nárokoch na dlžné poistné, nárokoch na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa prepisov účinných do 31.12.2004.

V prejednávanej veci zo skutkových okolností vyplýva, že predmetom konania je nárok na poistné a poplatok z omeškania o čom mala rozhodnúť H. W.. Účinnosťou zákona č. 581/2004 Z.z. dňom 1.11.2004 prešla právomoc na rozhodnutie vo veciach zdravotného poistenia, ak išlo o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31.12.2004, podľa § 85h ods. 3 na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Súd prvého stupňa dospel k správnemu záveru, že uplatnené nároky sú nárokmi z práva verejného, a preto pri vymáhaní nedoplatku na dĺžnom poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je zdravotná poisťovňa s platiteľom poistného v súkromno-právnom vzťahu, pričom charakter pohľadávky vyplývajúcej z verejného práva sa nezmenil ani postúpením pohľadávky na iný subjekt. Účelom vyberania týchto poplatkov je realizácia politiky vlády v oblasti zdravotného poistenia a ochrany zdravotnej starostlivosti a tieto poplatky predstavujú zdroj príjmov príslušnej zdravotnej poisťovne, podobne ako aj iné odvody, pokuty, penále, dane, zvýšenia dane, úroky alebo exekučné náklady tvoriace zdroj príjmov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí. Ich spoločnou črtou je však to, že vo vzájomnom vzťahu vždy dominuje štát ako subjekt, ktorý povinnosť platiť poplatok ukladá adresátovi tejto povinnosti zákonom. V jeho mene rozhoduje príslušný orgán štátnej správy, ktorým je v danom prípade Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vychádzajúc z tohto jeho postavenia, ktorému zodpovedá právna úprava ustanovená v § 85h ods. 3 v spojení s § 18 ods. 1, písm. a/ bod 3/ zákona č. 581/2004 Z.z. nemožno vylúčiť jeho právomoc rozhodovať o nárokoch žalobcu , ktorá je výlučne v jeho dispozícií ako orgánu štátnej správy na úseku ochrany zdravotnej starostlivosti obsiahnutá. Odkaz súdu prvého stupňa na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 6Rks 1/2010 z 21.4.2010 je náležitý.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p.) , žalovanej vo vzťahu k odvolaniu žalobcu žiadne trovy nevznikli, preto bolo rozhodnuté, že sa jej náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva po zohľadnení aj toho, že ani ako odvolateľke jej žiadne trovy v odvolacom konaní nevznikli. Ani vedľajšiemu účastníkovi v odvolacom konaní žiadne trovy nevznikli (oznámil iba vstup do konania) a preto aj o jeho návrhu na priznanie náhrady trov odvolacieho konania bolo potrebné rozhodnúť tak, že sa mu náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.