KSKE 11 Co 78/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 Co 78/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 11 Co 78/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/78/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611207244 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611207244.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu B. O. X., s.r.o., W., R. 5, proti odporcom 1/ P. M., naposledy bytom A. X. 1, X. A. Q., t.č. na neznámom mieste, zastúpený opatrovníčkou P. Hanuščinovou, X. A. Q., A.. X. č. 1, 2/ P. M., nar. X.XX.XXXX, bytom X. A. Q., A.. X. č. 1, za účasti vedľajšieho účastníka N. na E. E. X. M., W., S. N.. X, o zaplatenie 564,72 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 4C 163/2011-59 z 30.12.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie, zaviazal navrhovateľa zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania vo výške 141,26 € na účet jeho právneho zástupcu, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Rozhodol aj o vrátení súdneho poplatku navrhovateľovi vo výške 26,87 €.

Uznesenie vo výroku o trovách konania účastníkov napadol odvolaním žalobca, na základe čoho bola vec súdom prvého stupňa predložená odvolaciemu súdu.

Pre predloženie veci nie sú zatiaľ splnené podmienky.

Podľa predkladacej správy, uznesenie, ktoré žalobca napadol, prevzal žalobca 16.1.2012 (č.l. 62) .

Žalobca vo svojom odvolaní však uvádza, že uznesenie mu bolo doručené 18.1.2012.

Na doručenke pripojenej na č.l. 62 je v časti Dátum prevzatia písomnosti odtlačok pečiatky s údajmi splnomocnenec a ďalej nečitateľný podpis a nezreteľne a nejasne uvedený deň prevzatia uznesenia, keď nie je zrejmé, či je to deň 16. alebo 18. 01. 2012.

So zreteľom na uvedené pochybnosti o tom, kedy bolo uznesenie doručené žalobcovi sa zatiaľ s určitosťou nedá určiť, či odvolanie žalobcu podané faxom 2.2.2012 (č.l. 63) a následne včas doplnené originálom bolo podané v zákonnej 15 dňovej lehote, alebo tomu tak nebolo.

Keďže súd prvého stupňa uvedenú pochybnosť neodstránil a náležité zistenie dátumu doručenia má význam pre ďalší procesný postup odvolacieho súdu (v prípade, že uznesenie bolo žalobcovi doručené 16.1.2012 by pravdepodobne bolo odvolanie podané po zákonnej lehote) bolo potrebné vec vrátiť súdu prvého stupňa na odstránenie nedostatku spojeného s doručovaním písomnosti súdu.

Povinnosťou súdu bude vykonať potrebné šetrenie za účelom zistenia, v ktorý deň bolo uznesenie žalobcovi doručené a následne vec opätovne predložiť odvolaciemu súdu.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.