KSKE 11 CoE 114/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 114/2010

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 114/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/114/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610203570 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610203570.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Y. zdravotná poisťovňa, a.s., L., H. XX, IČO: 35 937 874, proti povinnému K. D., bytom O. republika, J. nad E. XX, o vymoženie 3.132,92 € s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 8Er 165/2010-34 z 10.11.2010 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením námietkam povinného proti exekúcii vyhovel. V odôvodnení uznesenia uviedol, že oprávnená exekúciu žiadala vykonať na základe exekučných titulov - platobných výmerov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou PV XXX/XXXXX/XXXX a PV XXX/XXXXX/XXXX z 30.7.2009. Uviedol ďalej, že 31.8.2010 mu boli doručené námietky povinného proti exekúcii, v ktorých namietal, že už 10 rokov žije v Českej republike, že na adrese Z. XX, S. sa nezdržuje od r. 2000 a teda platobné výmery mu nikdy nemohli byť doručené a zároveň vzniesol i námietku premlčania. Zistil, že platobné výmery boli povinnému doručované 23.1.2008 a 14.8.2009 na adresu Z. XX, S., hoci na základe potvrdenia Y. zdravotnej poisťovne O. republiky mal od 1.8.2000 adresu pre doručovanie písomností v J. XX, na ul. XX. J. 8, nakoľko od 1.8.2000 už pracoval v Českej republike. Citoval § 50 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov a mal za to, že povinnému bolo potrebné doručovať písomnosti v súlade s ust.§ 24 ods. 1,2 zák. č. 71/1967 Zb. do vlastných rúk a nebolo možné aplikovať § 25 ods. 3 citovaného zákona, keďže toto ustanovenie sa vzťahuje na fyzickú osobu podnikateľa a povinný v čase doručovania písomností, t.j. v r. 2008 a 2009 podnikateľom už nebol. Dospel k záveru, že povinný sa v čase doručovania rozhodnutí zdržiaval v Českej republike a doručenie rozhodnutí preto nebolo účinné. Vzhľadom na uvedené rozhodnutia nemohli ani nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť, čo má za následok neprípustnosť exekúcie a preto námietkam povinného vyhovel.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním oprávnená, navrhla ho zrušiť a rozhodnúť o neopodstatnenosti námietok povinného. Poukázala na to, že exekučné konanie sa začalo na základe právoplatných a vykonateľných platobných výmerov vydaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tieto boli doručované na poslednú známu adresu povinného, t.j. na adresu Z. XX, S.. Uviedla, že o pobyte povinného v Českej republike úrad nemal vedomosť a bolo povinnosťou povinného - platiteľa poistného v prípade zmeny miesta pobytu túto skutočnosť oznámiť podľa § 23 zák. č. 580/2004 Z.z. príslušnej zdravotnej poisťovni. Neoznámením zmeny pobytu sa povinný vystavil riziku, že nebude uzrozumený o poštových zásielkach doručovaných mu zo strany zdravotnej poisťovne a úradu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie je vecne správne, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, na správnosť ktorých poukazuje. Dôvody, pre ktoré exekučný súd námietkam povinného proti exekúcii vyhovel, odvolací súd akceptuje.

Materiálnym predpokladom každej exekúcie je vykonateľné rozhodnutie. Len takéto rozhodnutie pripúšťa vykonanie exekúcie. Môže však dôjsť k tomu, že exekučný titul vôbec nebol vykonateľný, t.j. neboli splnené procesné predpoklady na to, aby exekučný titul mohol byť podkladom na exekúciu. Na rozhodnutí totiž môže byť vyznačená vykonateľnosť, ale na základe poznatkov zo spisu sa dôjde k záveru, že doložka vykonateľnosti bola vyznačená omylom alebo nesprávne, čo znamená, že rozhodnutie v skutočnosti nie je vykonateľné. Najčastejším pochybením v tomto smere je nesprávne posúdená otázka náhradného doručovania exekučného titulu, ako je tomu aj v posudzovanej veci.

Exekučnými titulmi mali byť platobné výmery č. PV XXX/XXXXX/XXXX a č. PV XXX/XXXXX/XXXX, vydané dňa 30.7.2009 Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Platobné výmery boli povinnému neúspešne doručované v januári 2008 a v auguste 2009 (fotokópie doručeniek na č.l. 29,30) na adresu Z. XX, S. a následne na nich doložka vykonateľnosti bola nesprávne vyznačená 15.10.2009. Ani v jednom prípade nešlo o účinné doručenie, ako to správne uzavrel exekučný súd.

Povinný sa od r. 2000 zdržiava v Českej republike, kde bol prihlásený na prechodný a neskôr i na trvalý pobyt. V S. od tej doby nebýval a 16.3.2001 ukončil i činnosť, ktorú v S. vykonával na základe živnostenského oprávnenia (výpis zo živnostenského registra na č.l. 23) . Zásielky, obsahujúce platobné výmery boli povinnému doručované do vlastných rúk na adresu, kde sa preukázateľne nezdržiaval a teda k platnému doručeniu písomnosti nemohlo dôjsť. Ani tá skutočnosť, že povinný neoznámil príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu nemôže (ako sankcia) napraviť závadu pri doručovaní platobných výmerov a tieto preto kvalifikovane doručené neboli.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.