KSKE 11 CoE 148/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/148/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607211291 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607211291.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného V. riaditeľstvo T. zboru v V., V. 8, K.: 00 735 868, proti povinnému K. T., nar. X.XX.XXXX, bytom L. W. U., L. 2, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 33,19 € istiny s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu 2Er 503/2007-17 z 30.3.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Sokolovi trovy exekúcie vo výške 37,75 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie o zastavení exekúcie odôvodnil poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. h/ v spojení s § 58 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len EP ) a zistením, že povinný je dlhodobo nezamestnaný a nemajetný a ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné a nehospodárne. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 2 a § 203 ods. 2 EP a zaviazal na ich náhradu oprávneného, nakoľko k zastaveniu exekúcie došlo z dôvodu nemajetnosti povinného.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním oprávnený, lebo bol toho názoru, že súd prvého stupňa mal exekúciu zastaviť ex lege pre uplynutie 3 - ročnej prekluzívnej lehoty na výkon rozhodnutia v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov účinného do 31.8.2008, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP, a na náhradu trov exekúcie mal zaviazať povinného v súlade s § 197 ods. 1 EP, keďže podal dôvodne návrh a k zastaveniu exekúcie došlo zo zákona, teda bez zavinenia oprávneného. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd uznesenie zrušil a exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 2 EP v spojení s § 88 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. a na náhradu trov exekúcie zaviazal povinného.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné, lebo postupom súdu prvého stupňa bola oprávnenému odňatá možnosť konať pred súdom, preto odvolací súd uznesenie zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký nesprávny procesný postup súdu, v dôsledku ktorého účastník konania nemôže uplatniť konkrétne procesné práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samým.

Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Podľa § 58 ods. 1 EP súd zastaví exekúciu na návrh alebo aj bez návrhu.

Z ust. § 58 ods. 1 EP vyplýva, že o zastavení exekúcie rozhoduje súd na návrh, ale aj bez návrhu (ex officio) . Zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP, t.j. z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, vyjadruje zámer zákonodarcu, podľa ktorého účelom exekúcie je uspokojenie pohľadávky oprávneného priznanej vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, a nielen úhrada trov exekúcie. Súdny exekútor je povinný v každom štádiu exekučného konania skúmať majetkové pomery povinného, tieto vyhodnotiť a zistiť, či sa nevyskytol dôvod na zastavenie exekúcie podľa tohto zák. ustanovenia a ak dôjde k záveru, že takýto dôvod existuje, je povinný predložiť vec exekučnému súdu s podnetom na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného. V prípade zastavenia exekúcie z tohto dôvodu - ak majetok povinného preukázateľne nestačí ani na úhradu trov exekúcie, je však nevyhnutné uvažovať o celom majetku povinného, a nie iba o časti, ktoré sa v konkrétnom prípade exekvuje, aby bolo možné urobiť správny záver, že výťažok z nej preukázateľne nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Zastavením exekúcie rozumieme procesný úkon (uznesenie) exekučného súdu smerujúci k trvalému upusteniu od vykonávania exekúcie vydaný po zistení neprípustnosti exekúcie, pričom účinky takéhoto rozhodnutia spočívajú v tom, že sa prestanú vykonávať úkony na jej uskutočnenie za účelom vymoženia pohľadávky oprávneného priznanej právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. Vzhľadom na túto skutočnosť záver súdu o tom, že majetok povinného preukázateľne nestačí ani na úhradu trov exekúcie a následne o existencii dôvodu na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP, musí byť preto založený na objektívnych zisteniach a relevantných dôkazoch. Keďže exekučné konanie sa vedie pre uspokojenie pohľadávky oprávneného a začína sa na jeho návrh (§ 36 ods. 1 EP) , exekučný súd pred rozhodnutím o zastavení exekúcie na základe podnetu súdneho exekútora z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu jeho trov, musí poskytnúť oprávnenému možnosť vyjadriť sa k podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie, aj keď mu zákon takúto povinnosť výslovne neukladá.

Súd prvého stupňa nepostupoval podľa cit. ustanovení a uvedených zásad, lebo pri rozhodovaní vychádzal len z výsledkov šetrenia vykonaného súdnym exekútorom a nezisťoval dôsledne celkové majetkové pomery povinného, neoboznámil sa s obsahom exekučného spisu sp. zn. Ex 2418/2007 a oprávnenému neposkytol možnosť vyjadriť sa k podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie. Týmto postupom znemožnil oprávnenému realizáciu procesných práv, ktoré mu procesné predpisy priznávajú (§ 123 O.s.p.) , a odňal mu možnosť konať pred súdom, čo malo za následok nesprávne rozhodnutie, preto z uvedených dôvodov muselo byť napadnuté uznesenie zrušenie a vec musela byť vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude preto povinnosťou súdu prvého stupňa dôsledne sa oboznámiť s obsahom exekučného spisu sp. zn. Ex 2418/2007 súdneho exekútora JUDr. Jána Sokola a zistiť, či súdny exekútor vykonal všetky úkony potrebné na zistenie majetku povinného, ktorý by podliehal exekúcii, podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie (č.l. 7- 8) doručiť oprávnenému na vyjadrenie a zistiť jeho stanovisko, a následne opätovne posúdiť, či sú splnené zákonné podmienky pre zastavenie exekúcie z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP, príp. z dôvodov, ktoré oprávnený uviedol v odvolaní, a opätovne vo veci rozhodnúť.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.